2008-01-09


TÖRNEVALLA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2006. 

 
STYRELSEN har under året bestått av:

Ordförande                    Sigvard Hallendorff, Oppreva

Kassör                           Laila Mårdh, Reva

Sekreterare                    Siv Johansson ,  Eklunda

Övtiga ledamöter          Yvonne Cronemyr,  Nyhagen
                                      Anders Åkesson,  Rosenhill

Suppleanter                   Lennart  Torstensson,  Asplunda
                                       Barbro Sandell,  Västerhagen

Revisorer                       Arne Blomberg,  Törnevalla Ekstad
                                       Lennart Svensson,  Prästgården

Revisorsuppleant           Gunnar  Hemmingsson,  Skavestad

Ombud till Östergötlands Läns Hembygsförbund
                                     Arne Blomberg,  Törnevalla Ekstad
                                                                          
Valberedning               Bengt Karlsson, Hallstra och Håkan Andersson, Stratomta 
 

MEDLEMMAR 
Föreningen hade vid årsskiftet 2006/2007 111 medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 50 kr. 


VERKSAMHET, REPRESENTATION MM. 

Föreningens verksamhet har varit styrelsesanunanträden, hembygdsträffar och andra aktiviteter för medlemmar, insamlande av kultuthistoriskt material från bygden, inventering av nutida bebyggelse, gamla torp, fornlämningar, naturvärden mm samt representation vid olika tilldragelser. 

I verksamheten har även inkluderats engagemang i landsbygdsutvecklingsfrågor där föreningen är en av c:a 4000 utvecklingsgrupper/bygdegrupper inom - Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva -. Föreningen har även varit remissinstans för landsbygdsfrågor inom Linköpings kommun och Östergötlands län samt landsting. Frågor som är aktuella för bygden har tagits upp på såväl styrelsemöten som hembygdsmöten. Föreningen har sökt och beviljats bygdepeng om 6.000:-, att användas till hela bygdens fromma. 


Styrelsen 
har haft 4 protokollförda sammanträden under år 2006: den 23 januari, 23 mars, 15 aug och den 13 november. 


Hembygdsträffar 
4 hembygdsträffar har under år 2006 hållits i Församlingshemmet i Törnevalla: den 6 februari (Årsmöte), 3 april, 2 oktober och 4 december.


Följande ämnen har tagits upp på hembygdsträffarna:

• Glädjedon, folkliga musikinstrument och traditioner (Arne Blomberg)
• Smånamn i Törnevalla 
• Föredrag och bildvisning från Kenyaresa (Hans och Gunilla Pa1mlöf)
• Bygdepengens användning 
• Victor 102 år, skolans historia, kantor Hahn
• Mobilisering 39/40
• Tvätt och byk 
• Jordkällare och smedjor i Törnevalla 


Andra aktiviteter 

• 22 maj  Guidad historisk kvällvandring längs Stångån
• 11 juni  Bygdedag i samverkan med Åkerbo maskinhistoriska förening och kyrkan
• 19 juni Byvandring Smedby - Skäggestad
• 9 september Dagsutflykt till Vist hembygdsförening och Fornhemmet 
• 27 augusti Deltagande i Gistad marknad för att sprida information om föreningen
• 30 oktober Eftermiddagsbesök av landshövdingen Björn Eriksson


Föreningen har varit representerad vid: 
 
• 20 mars  Föredrag om Törnevalla för Östra Skrukeby hbf (ordf)
• 24 april  Föredrag om Törnevalla för Kyrkobröderna (ordf)
• 25 aug  Föredrag om Törnevalla för PRO i Linghem (ordf)
• 11 oktober Seminarium om landsbygdsutveckling (Laila)
• 21 oktober Östgötating i Grytgöl (Siv)
• 14 november Kulturarvsdag i Finspång (Arne och ordf)


Hemsida på internet 
 
   Arbetet med att skapa Törnevalla Hembygsförenings egen hemsida www.tornevalla.se (eller www.hembygd.se och klicka vidare) går framåt i rask takt. Inga Wall som är huvudansvarig har lagt ner ett mycket fint arbete och har förhoppning att medlemmarna vill  bidra  med yttligare nytt spännande material

Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan