2008-02-07
TÖRNEVALLA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2007.STYRELSEN
har under året bestått av:

Ordförande Sigvard Hallendorff, Oppreva
Kassör Laila Mårdh, Reva
Sekreterare Siv Johansson, Eklunda
Övriga ledamöter: Yvonne Cronemyr, Nyhagen
Anders Åkesson, Rosenhill
Suppleanter: Lennart Torstensson, Asplunda
Barbro Sandell, Västerhagen
Maj-Britt Lundblad, Bjärby
Revisorer: Arne Blomberg, Törnevalla ekstad
Lennart Svensson, Prästgården
Revisorsuppleant: Gunnar Hemmingsson, Skavestad
Ombud till Östergötlands Läns Hembygdsförbund: Sigvard Hallendorff och Arne Blomberg
Valberedning: Bengt Karlsson, Halstra och Håkan Andersson, StratomtaMEDLEMMAR
Föreningen hade vid årsskiftet 2007 – 2008 111 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 50 kr.


VERKSAMHET, REPRESENTATION MM.
Föreningens verksamhet har varit styrelsesammanträden, hembygdsträffar och andra aktiviteter för medlemmar, insamlande av kultuthistoriskt material från bygden, inventering av nutida bebyggelse, gamla torp, fornlämningar, naturvärden mm samt representation vid olika tilldragelser.

I verksamheten har även inkluderats landsbygdsutvecklingsfrågor där föreningen är en av c:a 4000 utvecklingsgrupper/bygdegrupper inom Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och även remissinstans för landsbygdsfrågor inom Linköpings kommun och Östergötlands län och landsting. Frågor som är aktuella för bygden har tagits upp på såväl styrelsemöten som hembygdsmöten.
Underlag om Törnevalla lämnat till Hela Sverige ska leva - Bygdebanken på www.helasverige.se/enkat


Styrelsen
har haft 4 protokollförda sammanträden under år 2007:
den 15januari, 12 mars, 13 augusti och den 12 november.


Hembygdsträffar
4 hembygdsträffar har under år 2006 hållits i Församlingshemmet i Törnevalla:
den 5 februari (Årsmöte), 2 april, 2 oktober och 3 december

Följande ämnen har tagits upp på hembygdsträffarna och bygdedagen:


Andra aktiviteter

I Åkerbobladet
Artikel om Törnevalla hembygdsförening (är gratis). Annonser: Föredrag om gamla kartor på årsmötet, om Hasselqvist, inför bygdedagen, om julmötet med föredrag,

Remisser
Svarat på remiss från Sveriges Hembygsdsförbund angående ny formulering för hembygdsrörelsens ideologi.

Föreningen har varit representerad vid:
Kulturarvsdag 04-26 och Inspirationsdag i textilhantverk förr och nu 10-20.

Hemsida på internet
Arbetet med att bygga ut Törnevalla Hembygdsförenings egen hemsida (www.tornevalla.se eller www.hembygd.se och klicka vidare) går framåt i rask takt. Inga Wall, som är huvudansvarig har lagt ner ett mycket fint arbete och har förhoppning att medlemmarna vill bidra med ytterligare nytt spännande material.Sigvard Hallendorff       Laila Mårdh       Siv JohanssonYvonne Cronemyr       Anders Åkesson       Lennart TorstenssonBarbro Sandell          Maj-Britt Lundblad


********************************

Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan