2009-02-18
TÖRNEVALLA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2008.STYRELSEN
har under året bestått av:

Ordförande Sigvard Hallendorff, Oppreva
Kassör Laila Mårdh, Reva
Sekreterare Siv Johansson, Eklunda
Övriga ledamöter: Yvonne Cronemyr, Nyhagen
Barbro Sandell, Västerhagen
Suppleanter: Lennart Torstensson, Asplunda
Maj-Britt Lundblad, Bjärby
Revisorer: Arne Blomberg, Törnevalla Ekstad
Gunnar Hemmingsson, Skavestad
Revisorsuppleant: Revisorsuppleant Veine Cronemyr
Ombud till Östergötlands Läns Hembygdsförbund: Sigvard Hallendorff och Arne Blomberg
Valberedning: Bengt Karlsson, Halstra och Håkan Andersson, Stratomta§ 14 Fastställande av medlemsavgift.
Mötet beslutade att medlemsavgiften för kalenderåret 2009 skall vara oförändrat
50:-/person, oavsett ålder.


MEDLEMMAR
Föreningen hade vid årsskiftet 2008 – 2009 142 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 50 kr.


VERKSAMHET, REPRESENTATION MM.
Föreningens verksamhet har varit styrelsesammanträden, hembygdsträffar och andra aktiviteter för medlemmar, insamlande av kulturhistoriskt material från bygden, inventering av nutida bebyggelse, gamla torp, fornlämningar, naturvärden mm samt representation vid olika tilldragelser.

I verksamheten har även inkluderats landsbygdsutvecklingsfrågor där föreningen är en av c:a 4000 utvecklingsgrupper/bygdegrupper inom Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och även remissinstans för landsbygdsfrågor inom Linköpings kommun och Östergötlands län och landsting. Frågor som är aktuella för bygden har tagits upp på såväl styrelsemöten som hembygdsmöten, t ex Ostlänken.
Underlag om Törnevalla lämnat till Hela Sverige ska leva - Bygdebanken på www.helasverige.se/enkat
Föreningen har fått bygdepeng 6000:- samt projektbidrag på 1500:- till offentliga arrangemang. Projektbidraget, 1500:-, har delats med Åkerbo Maskinhistoriska Förening.


Styrelsen
har haft 4 protokollförda sammanträden under år 2008:
den 14 januari, 10 mars, 11 augusti och den 10 november.


Hembygdsträffar
4 hembygdsträffar har under år 2008 hållits i Församlingshemmet i Törnevalla:
den 4 februari (Årsmöte), 7 april, 6 oktober och 1 december (i Församlingsgården i Linghem)

Följande ämnen har tagits upp på hembygdsträffarna och bygdedagen:
∗ Underhållning av pensionärskören ”Plogen”
∗ Vykort och poststämplar från Åkerbo (Lars Höjing)
∗ Törnevallas ortnamn och smånamn
∗ Klädparad med gamla kläder
∗ Gamla filmer från Linköping
∗ Pelle Björnlert och Erik Gruvebäck ”Spelar Allan”

Andra aktiviteter
∗ Lörd 3/5 Hemlig bussresa tillsammans med Åkerbo Maskinhistoriska Förening.
∗ Månd 19/5 ”Tema ute” Besök i Askeby kyrka och kloster
∗ Sönd 1/6 Bygdedag i samarbete med Åkerbo Maskinhistoriska Förening och kyrkan.
∗ Månd 16/6 ”Tema ute”: Byvandring i Överbyområdet.
∗ Månd 6/9 Utflykt till Kornettgården i Klockrike

Samarbete med Åkerbo Maskinhistoriska Förening (ÅMF)
∗ Bussresa 3 maj samt anordnande av bygdedagen 1 juni.
∗ Placerat planscher, böcker mm från prästgårdsflygeln till förvaring i ÅMF:s lokal i Lundby loge i Östra Skrukeby.

Samarbete med Askeby hbf
∗ Ordföranden har hållit föredrag om Törnevalla och vår hembygdsförening (8/10)

I Åkerbobladet
∗ Annonser inför bygdedagen och julmötet

Enkätsvar.
∗ Svar på en enkät från Hela Sverige ska leva – Bygdebanken, Sveriges Hembygsdsförbund

Föreningen har varit representerad vid:
∗ Kulturarvsdag 13/11 (Ordf och Arne Bomberg)
∗ Forntidsvandring 4/10 på Djurgården (Ordf)

Hemsida på internet
Arbetet med att bygga ut Törnevalla Hembygdsförenings egen hemsida (www.tornevalla.se eller www.hembygd.se och klicka vidare) går framåt i rask takt. Inga Wall, som är huvudansvarig har lagt ner ett mycket fint arbete och har förhoppning att medlemmarna vill bidra med ytterligare nytt spännande material.

Sigvard Hallendorff       Laila Mårdh       Siv Johansson


Yvonne Cronemyr       Barbro Sandell       Lennart Torstensson


Maj-Britt Lundblad

********************************

Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan