TÖRNEVALLA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2009

STYRELSEN har under året bestått av:

Ordförande Sigvard Hallendorff, Oppreva
Kassör Laila Mårdh, Reva
Sekreterare Siv Johansson, Eklunda
Övriga ledamöter: Yvonne Cronemyr, Nyhagen
Barbro Sandell, Västerhagen
Suppleanter: Lennart Torstensson, Asplunda
Maj-Britt Lundblad, Bjärby

Revisorer: Arne Blomberg, Törnevalla Ekstad
Gunnar Hemmingsson, Skavestad
Revisorsuppleant: Veine Cronemyr, Nyhagen

Ombud till Östergötlands Läns Hembygdsförbund:
Sigvard Hallendorff

Valberedning Bengt Karlsson, Hallstra
Håkan Andersson, Stratomta

MEDLEMMAR
Föreningen hade vid årsskiftet 2009 - 2010 133 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 50 kr.

VERKSAMHET, REPRESENTATION MM.

Föreningens verksamhet har varit styrelsesammanträden, hembygdsträffar och andra aktiviteter för medlemmar, insamlande av kulturhistoriskt material från bygden, inventering av nutida bebyggelse, gamla torp, fornlämningar, naturvärden mm samt representation vid olika tilldragelser.

I verksamheten har även inkluderats landsbygdsutvecklingsfrågor där föreningen är en av c:a 4.000 utvecklingsgrupper/bygdegrupper inom Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och även remissinstans för landsbygdsfrågor inom Linköpings kommun och Östergötlands län och landsting. Frågor som är aktuella för bygden har tagits upp på såväl styrelsemöten som hembygdsmöten, t ex Ostlänken.
Underlag om Törnevalla har lämnats till Hela Sverige ska leva - Bygdebanken på www.helasverige.se/enkat

Föreningen har fått bygdepeng, 6000:- samt projektbidrag på 900:- till offentliga arrangemang.
Avtal med Länsstyrelsen om ”Fornvård”: Föreningen får 5000:-/år i 5 år för att fylla på broschyren ”Sevärt i
Östergötland - Guide Fornminnen vid Törnevalla” i lådan vid kyrkogårdsgrinden mot parkeringen samt
tillsyn och underhåll av lådan och skyltarna vid fornminnena.

Styrelsen

har haft 4 protokollförda sammanträden under år 2009:
den 12 januari, 16 mars, 10 augusti och den 19 november.

Hembygdsträffar

Fyra hembygdsträffar har hållits under år 2009:
Mån 4/2 Årsmöte i församlingshemmet i Törnevalla
Mån 6/4 i församlingshemmet i Törnevalla
Mån 5/10 i Lundby loge
Mån 7/12 i församlingsgården i Linghem.

Följande ämnen har tagits upp på hembygdsträffarna och på bygdedagen:

4/2 Mattias Schönbeck, arkeolog på länsstyrelsen, talar om fornvårdsområden i Törnevalla

6/4 Kjell Antonsson, biolog på länsstyrelsen: ”En trädgård utan problem med skadeinsekter.”

5/10 Lundby loge = ÅMF-ladan = Åkerbo Maskinhistoriska Förenings framväxande museum. Visning och information om ÅMF:s verksamhet.

7/12 Gruppen ”Tombola” framförde alla sorters musik med prat emellan samt lite allsång.

Andra aktiviteter
Månd 18/5 ”Tema ute” Byvandring i Herrbetaområdet.

Sönd 7/6 Bygdedagen i samverkan med kyrkan och Åkerbo maskinhistorika förening: Visning av samlarobjekt, utställning med kaffe som tema, musikunderhållning av Stångå Trio.

Månd 12/9 ”Tema ute” Utflykt till Kisa hembygdsgård, visning: Karl Oskar Pettersson.

Samarbete med Åkerbo Maskinhistoriska Förening (ÅMF)
Hembygdsmötet 5/10 hölls i Lundby loge.
Vi har betalat 3000 kr till ÅMF i hyra för det utrymme i Lunby loge, som vi använder för vårt material.

I Åkerbobladet
Annons om bygdedagen
Annons om julmötet med underhållning.


Enkäter
Enkät från Sveriges Hembygsdsförbund gällande föreningarnas byggnader, föremål, arkiv, ljud- och bildmaterial mm har besvarats.

Föreningen har varit representerad vid:

Kulturarvsdag i Söderköping 23 april: Ordföranden och Arne Blomberg
Kulturarvsdag i Linköping på Länsmuséet den 26 november: Ordföranden

Hemsida på internet
Arbetet med att bygga ut Törnevalla Hembygdsförenings egen hemsida (www.tornevalla.se eller www.hembygd.se och klicka vidare) går framåt i rask takt. Inga Wall, som är huvudansvarig har lagt ner ett mycket fint arbete och har förhoppning att medlemmarna vill bidra med ytterligare nytt spännande material.Sigvard Hallendorff         Laila Mårdh         Siv Johansson


Yvonne Cronemyr         Barbro Sandell         Lennart Torstensson


Maj-Britt Lundblad