2008-03-04

Protokoll från Linghems Sportklubb L.S.K. 1932-33.Protokoll fört vid årsmöte onsdagen den 6 jan kl. 4 em.


§1.

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade de närvarande välkomna. Till sekreterare för mötet utsågs Folke Griph.


§2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Holger Griph och Edvin Thor.

§3.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

§4.

Styrelsens årsberättelse upplästes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§5.

Revisorernas berättelse upplästes, och den avgående styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.

§6.

Styrelsens förslag om anslutning till Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund samt till Skid- och Idrottsförbundet behandlades, och mötet beslöt, att klubben skall söka inträde i nämnda förbund.

§7.

Förslag om anordnande av Gymnastik, framlades av Herr Rickard Karlsson, och mötet beslöt med anledning härav, att anslutning även skall ske till Gymnastikförbundet, samt uppdrog åt den blivande styrelsen att för frågans ordnande söka få till stånd samarbete med Törnevalla J.U.F.

§8.

Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes med ändring endast av årsavgiften, som fastställdes till kronor 1,50 för medlem över 15 år och till 1 krona för medlemmar under 15 år.

§9.

Till orförande valdes Rickard Karlsson.

§10.

Vid med slutna sedlar företaget val av styrelse, blevo Hrr. Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor, Nils Pettersson och Evert Carlsson valda. Kontrollanter voro Herr Åke Svenman och Veine Schelin.


§11.

Till styrelsesuppleanter valdes Hrr. Folke Griph, John Andersson och Arne Griph.

§12.

Till revisorer valdes Herr Ernst Larsson och Carl Carlsson.


§13.

Till revisorsupplenater valdes Hrr. Gunnar Janzon och Tage
Engelbrektsson.

§14.

Till ledamöter i sektionsutskottet valdes Hrr. Evert Carlsson och Nils Pettersson, för bandy och fotboll.

§15.

Till ledamöter i sektionsutskottet för Allm. Idrott valdes Evert Andersson och Nils Pettersson.

§16.

Föreningens tack till den avgående ordföranden frambars av Rickard Karlsson, vilket befästes med ett fyrfaldigt leve. Ett fyrfaldigt leve hälsade också den nye ordföranden välkommen, och mötet avslöts med ett leve för den Svenska Idrottsrörelsen.

Som ovan

Evert Andersson Folke Griph
Ordf. årsm.sekr.

Justeras: Linghem den 23 / 5 1932

Edvin Thor Holger GriphProtokoll, fört vid styrelsesammanträde Den 8.1.1932


Närvarande: Richard Karlsson, Holger Griph, Evert Andersson, Nils Pettersson, Edvin Thor samt Evert Carlsson.
§1.
Ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till dagens sekr. valdes Evert Carlsson.

§2.

Styrelsen konstituerade sig på följande sätt:
Kassaförvaltare Holger Griph, vice ordf. Evert Andersson, matrialförvaltare Evert Andersson, sekreterare Evert Carlsson och vice sekreterare Nils Pettersson.

§3.

Till tredje medlem i bandy- och fotbollssektionen valdes hr. Holger Griph. Tredje medlem är sammankallande ordf. i sektionen och dess sekreterare.

§4.

Till sammankallande ordf. och sekreterare i allmänidrotts- och skidsektionen valdes hr. Richard Karlsson.

§5.

Till ordf. i allmän idrotts- och skidsektionen under hr. Richard Karlssons frånvaro förordnades hr. Nils Pettersson.

§6.

Till att sköta styrelsens korrespondens valdes hr. Richard Karlsson.
§7.
Att förhandla med Törnevalla J.U.F. om ordnandet av gymnastikfrågan i Törnevalla utsågs hr. Richard Karlsson med hr. Evert Carlsson som suppleant. Ordf. redogjorde därefter för hur gymnastikförbundet understöder gymnastik-föreningar vid starten.

§8.

På föreslag av hr. Holger Griph beslöts, att klubben hos länstyrelsen skulle begära upplysningar om huruvida arrendatoren Birger Johansson, Stratomta kronogård, har rätt att taga upp is å Skogsbanan. Att föra klubbens talan utsågs hrr. Folke Griph och Evert Carlsson.

Sand som ovan
Richard Karlsson Evert Carlsson
ordf. sekr.
Protokoll fört vid styrelsesammanträde Den 28.3.1932 kl.4.


Närvarande: Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor och Evert Carlsson

§1.

Ordf. öppnade sammanträdet och hälsade samtliga välkomna.
Därefter meddelade ordf. att föreningen blivit intagen i Östergötlands Idrottsförbund.

§2.

Då nyanslutna föreningar ej ha rösträtt vid Förbundets årsmöte beslöts att ej skicka någon representant till årsmötet söndagen den 3 april.


§3.

Styrelsen beslöt att till nästa kvartalssammanträde, som skall hållas i slutet av april, inkomma med förslag till klubbens deltagande i Östgötaserien för allmän idrott klass D i sommar.

§4.

Beslöts att anordna träningstävling i terränglöpning den 3 april, och om vädret tillåter att hålla denna träningstävling, skall klubbmästerskapen hållas söndagen den 10 april. Till eventuella deltagare i D.M. i terränglöpning anslogs 10 kr i resebidrag.

§5.

Styrelsen beslöt att ej upptaga fotboll å klubbens program. Ordf. framhöll, att så länge tillfredsställande plan ej kan anskaffas, kommer ej något fotbollslag i Linghem att kunna göra sig gällande mot alla de med goda planer och spelare utrustade fotbollsklubbarna i grannskapet. Under sådana förhållanden är det ju meningslöst att idka fotboll, då fotbollsspelet dessutom ej ger så stort idrottsligt utbyte såsom t.ex. allmän idrotten. Beslöts vidare att framlägga dessa synpunkter för fotbollsentusiasterna.

§6.

Frågan om inköp av klubbmärken bordlades, då kassans svaghet ej nu medger några större utgifter. Sedan de närvarande förgäves gnidit sina geniknölar för att hitta några ytterligare frågor, som nu skulle behandlas, förklarades sammanträdet med ett väldigt hårt klubbslag avslutat.
Sand som ovan
Richard Karlsson Evert Carlsson
ordf. sekreterare.
Protokoll fört vid styrelse sammanträde den 21.4.1932.


Närvarande: Rickard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph och Nils Pettersson.


§1.

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade de närvarande välkomna.

§2.

Beslut fattades, att klubbmästerskapstävlingen i terränglöpning skulle äga rum den 24/4 kl. 13,30.

§3.

På förslag av Herr Evert Andersson beslöts att, enskild start skulle äga rum vid densamma.

§4.

Beslöts att andra ordinarie kvartalssammanträdet skulle hållas den 2/5 kl. 8. em.

Som ovan

Richard Karlsson Nils Pettersson
Ordf. vice sekreterare

Protokoll, fört vid ordinarie kvartalssammanträde den 2.5.1932.

§1.

Ordföranden hälsade först alla hjärtligt välkomna, och därpå upplästes och godkändes årsmötets protokoll. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs hrr. Folke Griph och David Andersson.

§2.

Styrelsens förslag, att klubben skall delta i Östgötaserien i allmänidrott, klass IV, godkändes. Tävlingsdagarna bli antagligen 4.

§3.

Ordf. meddelade, att förbundstidningen Svensk Idrott hade kommit, och att de som ville läsa den fingo avhämta den hos honom.
Hr. Folke Griph ansåg att tidningen borde skickas omkring i en av styrelsen fastslagen ordning, så att alla skulle hinna läsa den på så kort tid som möjligt.
Mötet beslöt också med anledning av hr. Griphs motion att åt styrelsen uppdra att upprätta en lämplig postgång.

§4.

Bandyspelarna påmindes om att alla klubbor snarast möjligt skola inlämnas till matrialförvaltaren, som nu har fått den bebådade redskapslådan färdig.

§5.

Härefter redogjorde ordf. för fordringarna för idrottsmärket.
Av redogörelsen framgick bl.a. att proven för märket kunna avläggas i Linghem, och att åldersgränsen är 18 år. Således kunna alla, som under året fyllt eller fyller 18 år eller mera, avlägga provet.

§6.

Då ordförandens alla förslag genomgåtts, lämnades ordet fritt. Ett förslag om uppställande av uppmuntringspris antogs och åt styrelsen uppdrogs att fastställa fordringar för erhållande av ett sådant pris.


§7.

Hr. Stig Carlsson redogjorde därefter för betydelsen av att idrotts-männens träning bedrivs på rätt sätt och med riktig stil. Hr. Carlsson ansåg att idrottsmännen ej kunna nå några bättre resultat utan att de först få instruktion av någon tränare och föreslog, att klubben skall söka få ut en av förbundets tränare. Åt idrottssektionen uppdrogs att göra förfrågningar och om möjligt få ut tränare i sommar. Vidare föreslog hr. Carlsson, att åt styrelsen uppdraga utreda frågan rörande anskaffande av en idrottsplats. Förslaget godkändes.

§8.

Hr. Folke Griph framlade ett förslag, att klubben bör förbättra och säkerställa sin ekonomi. Frågan hänsköts likaledes för utredning till styrelsen. Mötet förklarades härpå avslutat.

Som ovan
Richard Karlsson Evert Carlsson
Ordf. Sekreterare.
Justeras: Linghem den 20.6 1932.

Folke Griph David AnderssonProtokoll, fört vid styrelsesammanträde den 23.5.1932.


Närvarande: Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor, Folke Griph och Evert Carlsson.

§1.

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna. Härefter intogos följande personer såsom medlemmar: Hrr. Sven Svenman, Åke Svenman, Erik Wall, Helge Sandberg, Erik Pettersson och Albin Hagström.

§2.

Beslöts att ej skicka någon representant till den av A.B.F. och Ö.I.F. anordnade instruktionskursen å Lunnevad Folkhögskola i midsommar.

§3.

Ordf. uppläste ett brev från idrottsförbundet, i vilket framhölls att prov för idrottsmärket redan kunna avläggas, och att 3 priser uppsats till den klubb, som uppvisar de flesta idrottsmärkena.

§4.

Beslöts att till hr. Ivar Tolstoy utbetala reseersättning, med tågresa, vid större tävlingar i Linghem.

§5.

Beslöts att "Svensk Idrott" inom styrelsen skall cirkulera i följande ordning: Ordf., matrialförvaltaren, v.sekr., sekr. och kassör. Övriga, som vill läsa tidningen få avhämta den hos Holger Griph och får behålla den vissa dagar.

§6.

Beslöts på förslag av hr. Folke Griph att villkoren för det träningspris, som skall uppsättas, skall vara följande:
Varje medlem, som infinner sig till träning vid Linghem, erhåller för varje kväll han tränar 10 poäng. De som ha en sträcka av 5 -10 km att färdas till Linghem erhålla dessutom 10% tillägg för varje träningskväll och de som ha 10 km eller däröver erhålla 20% tillägg.

Vidare skola 2 pris utdelas, ett till seniorerna och ett till juniorerna, för den bästa prestationen under säsongen enligt poängtabellen.

Vidare fastställdes att kostnaden för junior- och seniorprisen skall förhålla sig som 3 till 4.

§7.

Styrelsen hade fått i uppdrag att söka utreda frågan rörande anskaffande av en idrottsplats. Ordf. som ansåg att klubben kunde köpa el. hyra någon lämplig plats för att användas till idrottsplats, om någon sådan kunde uppbringas, ville nu höra de övrigas mening. Den diskussion som nu följde, blev synnerligen livlig, med inlägg av hrr. Folke Griph och Edvin Thor. Efter allt diskuterande beslöts att ställa frågan på framtiden.

§8.

Vidare hade styrelsen i uppdrag utreda frågan rörande klubbens ekonomi. Hr. Folke Griph föreslog att klubben skall göra förfrågningar, huruvida det är möjligt att få anordna fester i Gräshagen även i år. Hr. Holger Griph ansåg att ej något kan göras åt saken, innan Skyttegillet haft sin fest. På ordförandens förslag beslöts att diskussionen skulle avslutas.

§9.

Beslöts infordra kostnadsförslag och skisser på klubbmästerskaps - tecken. Härefter förklarades mötet avslutat.

Som ovan

Richard Karlsson Evert Carlsson
Ordf. Sekreterare.Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 20.6. 1932.

Närvarande: Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor, Folke Griph och Evert Carlsson.

§1.

Sedan mötet öppnats av ordf., beslöto de närvarande att som medlemmar intaga hrr. Evert Vallman Reva, Gunnar Almén Linköping, Nils Gustafsson Linghem,
Karl Lustig Ö.Harg, Sture Jacobsson Gärstad Gistad samt Tage Andersson Gärstad Gistad.

§2.

Beslöts att utse 6 kontrollanter, vilka vid klubbens tävlingar skola tjänstgöra som funktionärer.

§3.

Då klagomål rörande tävlingen i trestegshopp, ingående i Östgötaserien inkommit, beslöts att stryka denna gren i tävlingsprotokollet.


§4.

Beslöts att tävlingsresultat som överträffar gällande klubbrekord, räknas såsom nytt klubbrekord först sedan det godkänts av styrelsen. Detta beslut skall stadfästas på allmänt klubbmöte.

§5.

Då förslag till klubbmästerskapstecken endast inkommit från Vestins ateljé, Stockholm, beslöts att avvakta förslag från Sporrong, innan märkesfrågan kan avgöras.

§6.

Beslöts att söka anordna en fest i Gräshagen den 30 och 31 juli.
Hr. Evert Andersson åtog sig att hos patron Andersson, Linghemsgård, utverka tillstånd att få disponera festplatsen i Gräshagen de föreslagna dagarna.
§7.
Beslöts att söka få till stånd en klubbmatch mot Skänninge, Björkeberg eller Fornåsa den 3 juli.

§8.

Inga frågor återstodo nu att behandla, varför ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
Som ovan
Richard Karlsson Evert Carlsson
Ordf. Sekreterare.
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 14.7-32.


Närvarande: Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor, och Evert Carlsson.

§1.

Ordf. öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

§2.

Två " illusionister ", Arnold De Sarto och Harries, hade erbjudit sig att för visst gage uppträda på klubbens fest i Gräshagen. Då alla sådana extra anordningar brukar vara mindre ekonomiskt lönande, beslöts att lämna erbjudandena utan avseende.

§3.

Ordf. uppläste en skrivelse från förbundet, i vilken landsbygdens badfråga dryftades. Meningen är att frågan skall lösas, därigenom att en eller flera av de olika kulturella föreningarna ute i bygderna uppföra badstubyggnader. För vidare utredningar uppsköts frågan tills vidare.

§4.

I en annan skrivelse från förbundet, som ordf. uppläste, påmindes klubbarna om att de, då lag eller trupper äro ute på resor, alltid måste åtföljas av ansvariga och fullt tillförlitliga ledare och att idrottsmännen i övrigt alltid uppträda på ett idrottens män värdigt sätt.

§5.

Då en av klubbens medlemmar utan klubbens tillstånd representerat annan klubb i fotboll, beslöts undersöka saken närmare. Det visade sig emellertid att ifrågavarande medlem ej brutit någon av Sportklubbens stadgar, varför ärendet utan vidare lades till handlingarna.

§6.

Från förbundet har meddelats att d.m. för juniorer hålles 6-7 augusti. Senioreras d. m. hållas i Norrköping den 13-14 augusti.


§7.

Beslöts att ordinarie klubbmöte skall hållas fredagen den 22 juli
kl. 8 e.m.

§8.

Beslöts att snarast möjligt anordna märkesprov för damer.


§9.

Klubbmästerskapstävlingar för seniorer skola hållas i följande 10 grenar: löpningar 100 m.400 m.1500 m. o 3000 m. ,längd-, höjd- och stavhopp, diskus- och spjutkastning samt kulstötning. Juniorsmästerskapstävlingar skall hållas i löpningar 100 m.400 m.1500 m., längd-, höjd- och stavhopp samt kulstötning. Tävlingarna skola hållas en söndag och de därpå följande träningskvällarna i augusti. Detta beslut skall godkännas av klubbmötet den 22 juli.


§10.

Beslöts att inbjuda Björkebergs I. F. till klubbmatch i allmän idrott söndagen den 7 augusti.

§11.

Beslöts att låta trycka 50 reklamaffischer till Gräshagsfesten.


§12.

Beslöts föreslå nästa klubbmöte att godkänna " Vestins ateljes " förslag till klubbmästerskapstecken samt att från " Sporrong " inköpa 50 stycken klubbmärken á 1,25 kr. stycket för att skicka dem vidare till
" Vestins atelje ", där de för billigare pris skola göras om till klubbmästerskapstecken.


Som ovan

Richard Karlsson Evert Ccarlsson
Ordf. Sekreterare.

Protokoll, fört vid ordinarie kvartalsmöte den 22.7.1932.


§1.

Ordf. förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§2.

Att justera dagens protokoll valdes hrr. Stig Carlsson och Karl Karlsson

§3.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.


§4.

Ordf. uppläste en skrivelse från förbundet, vari klubbarna påmindes om att de, då lag eller trupper öro ute på resor, alltid måste åtföljas av ansvariga och fullt tillförlitliga ledare och att idrottsmännen alltid uppträda på ett idrottens män värdigt sätt.

§5.

Mötet beslöt godkänna styrelses förslag rörande nya klubbrekord. Enligt förslaget skall tävlingsresultat, som överträffar gällande klubbrekord först av styrelsen godkännas och stadfästas, innan det gäller såsom nytt rekord.


§6.

Styrelsens förslag till klubbmästerskapstävlingar godkändes.
Sålunda komma tävlingar att hållas i följande 10 grenar för seniorer: löpningar 100 m ,400 m, 1500 m o 3000 m., längd- höjd och stavhopp samt kulstötning, diskus- och spjutkastning. Juniorerna tävla i samma grenar med undantag av löpning 3000 m., diskus- och spjutkastning.

§7.

De av styrelsen uppgjorda förslagen till tränings- och uppmuntringspris godkändes.

§8.

Mötet beslöt att uppskjuta frågan om klubbmästerskapstecken för att göra vidare förfrågningar hos Sporrong.


§9.

Beslöts att inköpa 50 stycken klubbmärken från Sporrong.§10.

Ordet lämnades nu fritt. Hr. Evert Andersson framlade ett förslag, att klubben skall anordna en tävling för juniorer. Förslaget antogs. Ordf. föreslog att tävlingen skulle omfatta 5 grenar : höjd- och längdhopp , kulstötning och löpningar 100 m. och 1000 m. samt poängberäkning efter förbundets poängtabell. Mötet godkände och fastslog detta förslag.

§11.

Beslöts infordra anmälningar från Björkebergs I .F. till klubbmatchen.
§12.
Till överledare för klubbmatchen mot B.I.F. valdes hr. Gustav Larsson.
Härefter förklarade mötet avslutat.

Som ovan

Richard Karlsson Evert Carlsson
Ordf. Sekreterare

Justeras: Stig Carlsson. Carl CarlssonProtokoll fört vid styrelsesammanträde den 26.7.-32


Närvarande: Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor, Nils Pettersson och Evert Carlsson.


§1.

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat och välkomnade de närvarande. Som första fråga förekom intagning av nya medlemmar.
Inträde i klubben beviljades hrr. Sten Carlsson ( senare Carlegrim ) Torp Ö. Skrukeby, Erik Mårtensson Sörby Ringstorp och Carl Carlsson Sörby Ringstorp.

§2.

Förslag om ändrad tid för klubbmatchen mot Björkeberg den 7 aug. hade inkommit. Förslagsställaren ville ha kasten på förmiddagen och de övriga grenarna på den förut bestämda tiden. De närvarande beslöt att ej söka ändra den överenskomna tiden, utan matchen skall som bestämts gå kl. 14.

§3.

Matrialförvaltaren föreslog att följande matrieler skall inköpas : 1 st luxlampa , 1 st hoppstav , 1 st diskus , 1 st stålmåttband , 1 st vanligt måttband , 1 st måttstång , hoppribbor samt en bok om hur man anlägger en idrottsplats.
Förslaget att inköpa dessa saker godkändes och det beslöts, att diskusen omedelbart skulle inköpas, de övriga sakerna efter festen.

§4.

Åt hr. Richard Karlsson uppdrogs att till klubbmatchen mot Björkeberg iordningställa hoppgropen samt två kastringar.

§5.

Åt festchefen, hr. Holger Griph, gav styrelsen befogenhet, att ensam sköta inköpen för Gräshagsfesten.

§6.

Poängtävlingen för jun. skall hållas tisdagen den 9 aug. kl. 8 e.m.

§7.

Styrelsen beslöt upprätta arbetslista för festen på onsdag kväll och härpå avslutades sammanträdet.

Som ovan

Richard Karlsson Evert Carlsson
Ordf. Sekr.
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 2.8 - 32

Närvarande: Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor och Nils Pettersson.

§1.

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§2.

Beslöts att simprov för idrottsmärket skulle avläggas vid Norsholm den 10 augusti.

§3.

De närvarande beslöto att för klubbens räkning inköpa två par spikskor.

§4.

Beslut fattades att eventuellt sända representanter till D.M. tävlingarna i allmän idrott den 13 -14 augusti Idrottssektionen fick i uppdrag att besluta om saken efter klubbmatchen mot Björkeberg instundande söndag.

§5.

Idrottsgrenarna i klubbmatchen mot Björkeberg beslöts att gå i följande ordning : diskuskastning , löpning 100 m. , höjdhopp , löpning 400 m. , kulstötning , längdhopp , löpning 3000 m. samt stafettlöpning 1000 m.

§6.

Beslöts att åt Åkerbo Nationella Ungdomsförening utlåna kaffehuset med tillbehör mot en avgift av 25 kr., samt att åt Vårdsbergs J U F utlåna spritköken mot en avgift av 5 kr.


§7.

Beslöts att en " hippa " skulle anordnas eventuellt den 13 augusti vid Gällstad.
§8.
Vidare beslöts att priserna i klubbmatchen ej fingo överstiga 50 kr.

§9.

Följande funktionärer utsågs till klubbmatchen mot Björkeberg. Överledare Gustav Larsson , tidtagare Holger Griph och Johan Kulin , sekreterare Folke Griph och Albin Hagström, ordningsmän Karl Palm och Gösta Ljung , måldomare Arvid Andersson. Härefter förklarades mötet avslutat. Som ovan
Richard Karlsson Nils Pettersson
Ordf. vice sekreterare.Protokoll fört vid styrelsesammanträde med L.S.K. i Linghem den 5 /8 1932.


§1.

Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.


§2.

Beslöts att inköpa ett par spikskor nr 45.


§3.

Till att representera föreningen i klubbmatchen mot Björkebergs I.F utsågs:
För diskuskastning : Stig Carlsson, Evert Andersson, Nils Gustavsson, ( Einar Almén ).
Kulstötning : Stig Carlsson, Evert Andersson, Nils Gustavsson,
( Karl Palm och Einar Almén ).
Höjdhopp : I. Tollstoy, Evert Carlsson, Nils Pettersson ,
( Stig Carlsson och John Andersson).
Längdhopp : Nils Pettersson, Evert Carlsson, Evert Andersson,
( Nils Palm och I. Tollstoy ).
100 m. : E. Carlsson, N. Palm, I. Tollstoy och ( E. Andersson ).
400 m. : E. Carlsson, N. Palm, I. Tollstoy, ( E. Wallman, E. Andersson och K. Karlsson).
3000 m : Nils Pettersson, E. Almén, N. Gustavsson, ( K. Karlsson och E. Wall ).
Stafettlöpning : 1.) N. Palm 400 m., I. Tollstoy 300, E. Carlsson 200 och E. Andersson 100 m.
2.) E. Carlsson, N. Palm, E. Andersson och E. Wallman.


§4.

Avslöts sammanträdet.

Som ovan

Richard Karlsson Folke Griph
ordf. t.f. sekr.Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 24.8 1932.

Närvarande : Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph
Edvin Thor, Folke Griph och Evert Carlsson.


§1.

Följande nya klubbrekord godkändes :
löpning 3000 m. Einar Almén 10.11.6 min, kulstötning Nils Gustavsson 10.36 m. stafettlöpning 100 m., " Gällstad runt ", Nils Palm, I. Tolstoy, Evert Carlsson, Evert Andersson 2.2,2.4 min. Ett resultat på 556 cm. i längdhopp av Evert Andersson godkändes ej, då mätningen ej utförts enligt förbundets tävlingsbestämmelser.


§2.

Som juniorrekord godkändes Erik Walls resultat på 1000 m.
3. 07. 5 min.

§3.

Beslöts att tävlingarna om klubbens mästerskap i allmän idrott skola anordnas den 4 sept. kl. 2 e.m. och den 10 sept. kl. 10 f.m., såvida ej ihållande regn hindrar tävlingarnas genomförande. Första dagen tävlas i löpningar 100 m. och 1500 m. längd- och stavhopp samt kulstötning.


§4.

Beslöts att utdela prisen för juniorernas poängtävling på
" hippan" i Gällstad.

§5.

Beslöts att utdela 5 priser till ett värde av 12 kr. i juniorernas poängtävling.

§6.

Styrelsen beslöt att ordna så, att 3000 m.- löpningen i klubbmatchen mot Fornåsa I.F. den 28 aug. blir utbytt mot 1500 m.


§7.

Till lagledare utsågs hr. Richard Karlsson med hr. Edvin Thor som ersättare.

§8.

Angående hippan i Gällstad beslöts att leja för kaffekokning och diskning. Efter åtskilligt diskuterande avgjordes frågan om avgift till " hippan ".
Allmänna meningen var att klubbmedlemmarna skulle betala 50 öre, flickorna, som arbetade på Gräshagsfesten skulle bjudas av klubben och utomstående pojkar och flickor skulle betala resp. 1 kr och 50 öre. Beslöts dock enligt ordförandens mening : medlemmar 50 öre, utomstående pojkar 1 kr, alla flickor fritt.


§9.

Till representanter i klubbmatchen mot Björkeberg uttogos följande :
Löpning 100 m. Nils Palm, Evert Carlsson, Evert Andersson, reserv Ivar Tolstoy.
1500 m. Einar Almén, Karl Karlsson, Erik Wall, reserv Nils Gustavsson
Höjdhopp Evert Carlsson, Ivar Tolsoy, Jon Andersson, reserv Sture Jacobsson.
Diskuskastning: Nils Gustavsson, Evert Andersson, Sture Jacobsson reserv Ivar Tolstoy. Kulstötning: Nils Gustavsson, Evert Andersson, Sture Jacobsson, reserv Stig Carlsson och Carl Carlsson Sörby.
Längdhopp: Evert Andersson, Nils Palm, Evert Carlsson reserv Ivar Tolstoy. Stafettlöpning 400+300+200+100 m. Nils Palm, Ivar Tolstoy, Evert Andersson och Evert Carlsson.

Som ovan

Richard Karlsson Evert Carlsson
Ordf. sekr.Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 9. 9. 1932.


Närvarande voro Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor, Folke Griph och Evert Carlsson.

§1.

Som nya medlemmar intogs hrr. Nils Palm Skackelstad Linghem och Knut Hansson Fjärdingstad Linghem.
§2.
Ordf. uppläste föreslagna bestämmelser för ett vandringspris i allmän idrott , som Fornåsa I. F. och L. S. K.:s idrottssektion uppsatt.
Beslöts fastslå följande bestämmelser : grenarna skola vara samma som i år och tävlingarna skola hållas varannan gång i Linghem och varannan gång i Fornåsa. För att priset skall bliva ständig egendom , måste det erövras 3 år utan ordningsföljd.

§3.

Då det i föregående paragraf omnämnda vandringspriset uppsatts av idrottssektionen utan styrelsens vetskap, beslöts på förslag av hr. Edvin Thor, rikta en anmärkning mot allmänidrottssektionen för egenmäktigt förfarande och göra en påminnelse om att styrelsen först bör underrättas, innan beslut fattas i sådana frågor , som äro av ekonomisk natur.

§4.

Beslöts att till mästerskapstävlingarna inköpa ett seniorspjut.

§5.

På förslag av hr. Folke Griph beslöts att ej utlåna någon redskap i allmän idrott till medlemmar, som ej infinna sig till träning vid Linghem de kvällar, som här till äro bestämda.

§6.

Anslogs 100 kr. till bandysporten för kommande säsong. Anslaget
utökas vid behov och då kassan medger. Vidare påmindes bandysektionen om en del arbeten på bandybanan , vilket åligger sektionen att utföra.

§7.

Beslöts att till gymnastiksektionen anslå 25 kr. till matrialinköp under förutsättning att lika anslag lämnas av Törnevalla J.U.F. och att gymnastiken för klubbens idrottsmän är slut den 1 maj 1933.

§8.

Beslöts att till nästa ordinarie klubbmöte ånyo föreslå inköp av klubbmästerskapstecken från Vestins ateljé enligt den förslagsskiss, som kommit klubben tillhanda.

§9.

Beslöts att om intresse finnes söka anordna orientering. På grund av klubbens dåliga ekonomi få idrottsmännen själva tillhandahålla nödig utrustning,
om de önska orientera

§10..

Mötet avslutades.

Som ovan

Richard Karlsson Evert Carlsson
ordf. sekr.Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 25. 9. 1932.

Närvarande voro Richard Karlsson, Holger Griph, Arne Griph, John Andersson och Nils Pettersson

§1.

En inbjudan från Bergshamrakamraterna till klubbmatch i allmän idrott hade inkommit. Beslöts på grund av den allt för långt framskridna säsongen att ej antaga ifrågavarande inbjudan.

§2.

Enligt gammal och god tradition diskuterades och uppsköts badstufrågan tills vidare.

§3.

Avslutades sammanträdet.

Som ovan

Richard Karlsson Nils Pettersson
ordf. vice sekreterare

Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 10. 11. 1932

Närvarande : Richard Karlsson, Holger Griph, Evert Andersson, Edvin Thor, Nils Pettersson samt Evert Carlsson.

§1.

Som första fråga förekom godkännande av klubbrekord.
Följande juniorrekord godkändes : längdhopp Nils Pettersson 5.08 m. , stavhopp Gunnar Jansson 2.60 m. och kulstötning 9.42 m. Nils Palm , samtliga rekord satta vid tävlingar den 4.4. Som nytt seniorrekord godkändes ett av Tage Engelbrektsson uppnått resultat i spjut den 11.4 med 33.33 m.
Styrelsen beslöt att ej godkänna ett resultat i kulstötning, som Stig Carlsson uppnått vid klubbmatchen i Fornåsa samt ett spjutresultat av Tage Engelbrektsson, uppnått vid ej utlyst mästerskapstävling i Linghem.

§2.

Ordföranden uppläste en skrivelse från Riksidrottsförbundet , vari meddelades att två stycken upplysningsböcker utgivits av förbundet. Ett ex. av de båda böckerna " Vår svenska idrott", organisation mål och medel, pris 50 öre och
Föreningsarbete pris 25 öre, åtföljde skrivelsen. De som önska köpa någon av böckerna har att anmäla sig hos hr. Richard Karlsson. Beslöts vidare att inköpa 2 ex. av " Vår svenska idrott " för att utdela till kyrkoherde Hjälmdal och nämndeman Per Eriksson Herrbeta.

§3.

Beslöts att ej inköpa någon pärm för inbindning av tidningen Svensk Idrott.

§4.

Enligt gängse bruk uppläste ordf. 2 skrivelser rörande den alltid återkommande badstufrågan. Diskussionen , som fordom varit så livlig vid behandlandet av denna fråga blevo nu synnerligen lam. En av de närvarande trodde att någon badstu ej kommer att byggas i orten på 10 år och föreslog att traditionsenligt bordlägga frågan . Hr. Edvin Thor instämde med nämnde talare och frågan bordlades ånyo.

§5.

En inbjudan från Bergskamraterna att deltaga i en bandyserie hade tillsänts klubben. Beslöts enhälligt att ej deltaga i den tilltänkta serien.

§6.

Beslöts att på nästa ordinarie möte , som hålles torsdagen den 17 nov. kl. 8. , utse kapten för bandylaget.

§7.

Till ledare av söndagens bandyträning utsågs hr. Evert Carlsson.

§8.

Beslöts att till klubbens årsmöte hyra föreningshuset i Linghem.

§10.

Avslutades sammanträdet.
Som ovan
Justerat. Evert Carlsson
Richard Karlsson sekr.Protokoll fört vid kvartalsmöte den 17. 11. 1932.

§1.

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna, varefter föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

§2.

Till att justera dagens protokoll valdes hrr. Evert Andersson och Edvin Thor.

§3.

Till kapten för bandylaget utsågs hr. Stig Carlsson.

§4.

Ordf. uppläste en skrivelse från Riksidrottsförbundet, vari meddelades att 2 st. upplysningsböcker utgivits av förbundet. De, som önskar köpa någon av böckerna ha att anmäla sig hos hr. Richard Karlsson.

§5.

Godkändes styrelsens förslag till inköp av klubbmästerskapstecken.

§6.

Beslöts att utlåna klubbor endast vid matcher.

§7.

Beslöts att inköpa ett pingpongbord till kostnad av ungefär 5 kr.

§8.

Beslöts att låta bandysektionen besluta om tränare bör anlitas.

§9.

Avslutades mötet.
Linghem som ovan

Evert Carlsson
sekr.
Justeras : Elvestad den 15. 12. 1932
Richard Karlsson
Evert Andersson
Edvin ThorProtokoll , fört vid styrelsesammanträde i Elvestad
torsdagen den 15 december 1932.

Närvarande voro Richard Karlsson , Holger Griph , Edvin Thor och
Evert Carlsson

§1.

Ordf. uppläste en skrivelse från Åhlén och Åkerlund , vari erbjöds boken X Olympiaden till ett pris av 7,50 kr.

§2.

Upplästes en inbjudan till Smålands- Östergötlands Vinterspel i Norrköping fredagen, lördagen och söndagen den 3 , 4 , och 5 febr. 1933 med resp. 17, 18 och 19 febr. som reservdagar.

§3.

Beslöts att hålla klubbens årsmöte den 15 jan. i samband med femårsfest i föreningshuset i Linghem.

§4.

Ordf. bjöd på kaffe , vilket smakade ypperligt.

§5.

Beslöts att fastställa följande program för 5-årsfesten.


Kl. 4.
1. Hälsningsanförande av Richard Karlsson
2.Kort redogörelse över klubbens femåriga tillvaro.
3. Prisutdelning
4. Föredrag av direktör Björneman, Norrköping.

Kl. 6. Årsmöte, kafferast , ev. revy , dans .

Den första delen av festen , kl 4 till 6 , hålles offentlig med en inträdesavgift av 25 öre för icke medlemmar . Den senare delen av festen , från kl. 6 , hålles enskilt för medlemmar och särskilt inbjudna. Klubbens medlemmar betala en avgift av 75 öre för att bestrida en del av kostnaderna för festen.

§6.

Beslöts att anordna offentlig bal med "fullständig servering" lördagen den 14 jan. kl. 8 . Inträdet blir 1 kr + nöjesskatt och lokalen Föreningshuset i Linghem.


§7.

Gymnastiksektionens ekonomifråga diskuterades. Beslöts att tills vidare förklara gymnastikfrågan vilande.

§8.

Beslöts ställa badstufrågan på framtiden. Vidare beslöts angående uthyrning av bandybanan på förfrågan av Iron. De närvarande beslöto att hyra ut banan för 10 kr.

§9.

Anslogs 10 kr till de tränings - och uppmuntringspris, som beslutats vid ordinarie möte den 22.7.

§10.

Avslutades sammanträdet.

Elvestad som ovan

Justeras : Richard Karlsson Evert Carlsson
sekreterare.Protokoll , fört vid styrelsesammanträde i Elvestad
fredagen den 30. 12. 1932 .


Närvarande voro Richard Karlsson , Evert Andersson , Holger Griph ,
Nils Pettersson och Evert Carlsson.

§1.

Kassören hade till Lennart Clasén överlämnat ett par rörskridskor och som betalning mottagit 10 kr. Enär "rören" voro slitna och således hade sjunkit i värde , godkändes kassörens värdering av skridskorna.

§2.

Man beslöt att prenumerera på tidningen Svensk Idrott för år 1933.

§3.

De närvarande beslöto att åt kassören uppdra att beställa musik till klubbens bal och femårsfest. Edvin Carlssons kapell skall ifrågakomma i första rummet.

§4.

Styrelsen beslöt att annonsera balen i Östgöta Correspondenten och Östergötlands Dagblad.

§5.

Man beslöt upprätta en "särskild lista" över de medlemmar , vilka under år 1932 ej betalat sin årsavgift.
§6.
Styrelsen upprättade förslag till arbetsplan för kommande verksamhetsår. Planen upptar bandy , klubbmästerskapstävlingar på skidor och i terränglöpning , gångtävling. I allmän idrott upptar planen märkestävlingar , östgötaserien , klubbmatcher ; 1 i Linghem mot Fornåsa , en eller två på bortaplan , d. m. för juniorer och klubbmästerskapstävlingar i allmän idrott.
Vidare beslöts det att på grund av dålig ekonomi ej uppta cykel och fotboll.

§7.

Styrelsen beslöt att klubben skall betala de idrottsmärken , som klubbmedlemmar erövra i av klubben anordnade märkestävlingar.

§8.

Styrelsen beslöt enhälligt att utbetala de förut anslagna 25 kr. till gymnastiksektionen för matrialinköp under förutsättning att lika anslag lämnas av Törnevalla J.U.F. , att gymnastiken i vanliga fall kommer att avslutas omkring den 15 april men får i vår i samband med allmän idrottsträning fortsätta en gång i veckan för att öva i trupp till uppvisning i Linköping i början av juni.


§9.

Sammanträdet avslutades.

Elvestad som ovan

Evert Carlsson
Justeras : sekr.
Richard KarlssonProtokoll, fört vid styrelsesammanträde den 3 . 1 . 1933.

Alla voro närvarande.

§1.

Styrelsen beslöt ordna med kaffe- och läskedrycksservering på balen den 14.1.

§2.

Arbetslista för balen fastslogs och fick följande utseende :
biljettförsäljare Holger Griph, Edvin Thor, biljettupptagare, Evert Andersson, Nils Pettersson, Stig Carlsson, Nils Gustavsson, kaffe- och läskbiljettförsäljare : Evert Carlsson, Folke Griph, kaffet och läskserveringen : ledare Richard Karlsson.
Att ha tillsyn över besökarnas ytterkläder utsågs Sture Jacobsson, John Andersson, Ivan Wall, Tage Engelbrektsson.

§3.

Man beslöt att kalla 1 polisman från Linköping och 1 ordningsvakt från orten till balen. Ordningsvakten skall också vara närvarande på söndagen. Åt Holger Griph uppdrogs att anskaffa polisen och ordningsvakten.

§4.

Sekreterarens förslag till årsberättelse godkändes med en del ändringar.

§5 .

Sammanträdet avslutades.

Som ovan

Justeras : Evert Carlsson
Richard Karlsson sekr.
Protokoll, fört vid styrelsesammanträde i Föreningshuset den 10 . 1 . 1933 Alla voro närvarande.

§1.

Inträde i klubben beviljades hrr. Inge Håckerström, Einar Carlsson, Gunnar Carlsson och Gunnar Andersson.

§2.

Ordf. meddelade att länstyrelsen beviljat tillstånd för balen den 14. 1. 1933.

§3.

Enär styrelsens beslut i polisfrågan stred mot länstyrelsens förordning angående balen beslöts det att anlita fjärdingsman Karlsson och John Jonsson med Axel Sjöberg som ersättare.

§4.

Styrelsen beslöt utöka den föreslagna arbetsplanen med damidrott. §5.
En medlem i Gistads I. K. hade begärt inträde i klubben. Styrelsen beslöt handla enligt stadgarna. En medlem i L.S.K. hade även anslutit sig till Gistads I.K. Styrelsen beslöt låta honom kvarstå som medlem, enär intet fel begåtts av vare sig L.S.K. eller ifrågavarande medlem, utan felet är att söka hos styrelsen för G.I.K.

§6.

Styrelsen godkände Holger Griphs förslag till musik på lördag och söndag. Sålunda svarar ( Cikruts ) ?? kapell för musiken.

§7.

Ordf. föredrog en inbjudan till skidtävlan i Motala den 22 jan. Varje klubb ställer upp 3-mannalag. Man beslöt att lägga inbjudan till handlingarna utan några reflektioner på att deltagande.

§8.

Hr. Folke Griph framlade ett förslag till stadgeändring. Enligt hr. Griphs förslag skall på årsmötet föreläggas följande ändring i §10 i klubbens stadgar : §10. 7 a ) Val av ordf. 7 b ) Val av sekr. 8 ) val av 4 styrelseledamöter

§9.

Sammanträdet avslutades.

Som ovan
Justeras : Evert Carlsson
Richard Karlsson. sekr.

Protokoll, fört vid årsmöte i Föreningshuset sönd. den 15 jan. kl. 6 e. m.


§1.

Hr. Richard Karlsson hälsade i ett kort anförande de närvarande välkomna och redogjorde för klubbens verksamhet under de gångna fem åren.

§2.

Dagens föredragningslista godkändes.

§3.

Till årsmötets ordf. valdes hr. Richard Karlsson.


§4.

Till justeringsmän för årsmötet s protokoll valdes hrr. Stig Carlsson och Sture Jacobsson.

§5.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.


§6.

Styrelsens årsberättelse upplästes och godkändes.


§7.

Rivisorernas berättelse upplästes och den avgående styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.


§8.

Styrelsens förslag till arbetsplan för det kommande året fastställdes. Planen upptar bandy, k.m i skidlöpning, k.m. i terränglöpning, gångtävling. I allmän idrott upptar klubben östgötaserien, klubbmatch i Linghem mot Fornåsa I.F., en eller två klubbmatcher på bortaplan, d.m. för jun. ev. också för sen.,märkestävlingar , klubbmästerskapstävlingar samt allmän idrott för damer.

§9.

Hr. Folke Griphs förslag till stadgeändring behandlades. Mötet beslöt att i enlighet med hr. Griphs förslag ändra §10 i stadgarna på sätt , som följer: §10, 7a) Val av ordf. 7b) Val av sekr. 8) Val av fyra styrelseledamöter.

§10.

Till klubbens ordf. valdes enhälligt hr. Richard Karlsson.§11.

Vid med slutna sedlar företaget val av styrelse blevo Hrr. Evert Andersson, Nils Pettersson, Holger Griph, Edvin Thor, och Evert Carlsson valda. Kontrollanter vid valet voro Åke Svenman och Veine Schelin.


§12.

Till styrelsesuppleanter valdes hrr. Folke Griph, John Andersson
och Sture Jacobsson.

§13.

Till revisorer valdes hrr. Carl Carlsson och Ernst Andersson.


§14.

Till revisorsuppleanter valdes hrr. Gunnar Janzon och Tage Engelbrektsson.

§15.

Till ledamöter i sektionsutskottet för skidlöpning och allmän idrott utsågs hrr. Evert Andersson och Richard Karlsson.


§16.

Till ledamöter i sektionsutskottet för bandy och fotboll valdes hrr. Evert Carlsson och Nils Pettersson.


§17.

Till klubbens ombud på Östergötlands Idrottsförbunds årsmöte valdes hr. Richard Karlsson.

§18.

Till suppleant för hr. Richard Karlsson vid Ö.I.F.:s årsmöte valdes hr. Evert Andersson.

§19.

Mötet avslutades.

Linghem som ovan
Evert Carlsson
sekr.
Justeras :
Richard Karlsson
Sture Jacobsson


Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 26. 1 1933.


Närvarande : Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor, Nils Pettersson och Evert Carlsson.

§1.

Styrelsen konstituerade sig sålunda :
Evert Carlsson sekr. , Evert Andersson v. ordf. , Holger Griph kassaförvaltare och Nils Pettersson v. sekr.

§2.

Richard Karlsson valdes att sköta klubbens korrespondens.

§3.

Till ordf. i sektionen för skidlöpning och allmän idrott valdes Nils Pettersson. Holger Griph åtog sig att sköta protokollen för nämnda sektion.

§4.

Till ordf. i fotbolls- bandysektionen utsågs Edvin Thor.

§5.

Som nya medlemmar intogos Hans Johansson Katrinelund Linghem och Helmer Johansson Linghem.

§6.

Styrelsen beslöt att klubbens sammankomster i regel skola hållas i föreningshusets klubbrum.

§7.

Ordf. föredrog en inbjudan till Svenska serien i fri idrott. man beslöt att ej deltaga i serien.

§8.

Från förbundet meddelades att distriktstävlingarna i terränglöpning hållas 23 april , juniortävlingarna i allmän idrott 5-6 aug och seniorernas 12-13 aug.

§9.

En inbjudan till Götalands mästerskap på skidor den 12 febr upplästes. Tävlingarna skola hållas i Mjölby. Beslöts att klubben ej skall deltaga.

§10.

Styrelsen beslöt att klubbmästerskapstävlingar på skidor skall anordnas om väderleks- och snöförhållandena det medgiver. Samtidigt kan prov för Turistskidlöparmärket avläggas.

§11.

Ordf. uppläste delvis programmet för Vinterspelen i Norrköping.

§12.

De närvarande beslöto att klubben ej skall anordna prov för skidlöparmärket, då de som önska avlägga sådana prov kunna göra det i Linköping.

§13.

Förbundet meddelade att tränaren Sjöblom ordnar med utbildningskurs för amatörtränare under tiden 15-31 jan.


§14.

Styrelsen beslöt att föreslå förbundet följande kontrollanter för idrottsmärkesprov : Albin Hagström , Johan Kulin , Gustav Larsson , Richard Karlsson , Holger Griph , Folke Griph.


§16. ( §15 fattas ). Anm SÅ.

De närvarande beslöto inköpa tävlingsregler för skidlöpningar från Riksidrottsförbundet

§17.

Styrelsen beslöt inköpa ett block "tävlingsprotokoll".

§18.
De närvarande beslöto inköpa 1 par knäskydd, 5 bandyklubbor, 3 bandybollar , en bok att införa tävlingsprotokoll i och ett par rörskridskor nr. 45 åt David Andersson, om han på vanligt vis inlöser dem.

§19.

Beslöts att de inkomster, som bandysporten ev. kan få, tillfaller bandysektionen.

§20.

Sammanträdet avslutades.

Linghem som ovan

Justeras: Evert Carlsson
Richard Karlsson sekr.

Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 14. 2. 1933.

Närvarande voro Richard Karlsson, Evert Andersson, Holger Griph, Edvin Thor, Nils Pettersson och Evert Carlsson.

§1.

I skrivelse från Ö.I.F., som ordf. uppläste, bebådades en ev.
" östgötaidrottens dag ", som skulle anordnas i Norrköping i slutet av maj. Defilering genom staden och tävlingar i Idrottsparken stod på det ev. programmet. Man beslöt att till "idrottsdagen" anmäla ett 20-tal deltagare, varav hälften kan ställa upp i tävling.

§2.

Herr Axel Andersson, Vårdsberg beviljades inträde i klubben.

§3.

Man beslöt att söka anordna offentlig bal i föreningshuset den 11 mars. Åt hr. Holger Griph uppdrog styrelsen att göra upp med hr. Edvin Carlsson att svara för musiken.

§4.

Från bandylaget hade inkommit en framställning till styrelsen om uteslutning av herr Stig Carlsson ur bandylaget på grund av olämpligt uppträdande under bandymatchen den 5 febr. Bandysektionen tillstyrkte bandylagets framställning om uteslutning av hr. Carlsson ur bandylaget , då han trots tillsägelser ej hållit sin plats i laget. Då styrelsen fann de framkomna anmärkningarna befogade beslöt den enhälligt att utesluta hr. Stig Carlsson ur bandylaget.

§5.

Till kapten för bandylaget efter hr. Stig Carlsson valdes hr. Tage Engelbrektsson.

§6.

Sammanträdet avslutades

Linghem som ovan
Justeras :
Richard Karlsson Evert Carlsson
sekr.Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 9. 3. -33. i Himna.

Närvarande voro Richard Karlsson, Holger Griph, Evert Andersson, Edvin Thor och Evert Carlsson.

§1.

Hr. Stig Carlssons begäran om utträde ur klubben tillstyrktes av styrelsen och kommer vidare att behandlas på nästa ordin. klubbmöte.

§2.

Styrelsen beslöt, efter verkställd värdering av de rörskridskor hr. Stig Carlsson innehaft, återbetala 10 kr. av hans andel i desamma.

§3.

Styrelsen uppdrog åt hr. Evert Andersson att på billigaste sätt ordna med snöskottning på Skogsbanan till söndagen.

§4.

Frågan om förhyrning av festplats i Elvestad diskuterades. Då lämplig utfartsväg från den tilltänkta festplatsen, som äges av hr. Karlsson Elvestad, saknas, måste väg anläggas över mark tillhörig hr. Simonsson Elvestad. Att underhandla med markägarna om förhyrning av den mark , som kan erfordras, och om arrendet , utsågs hrr. Richard Karlsson och Evert Andersson.

§5.

Till kassaförvaltare efter hr. Holger Griph, som kommer att avflytta från orten, utsågs hr. Evert Andersson.

§6.

Man beslöt att till nästa styrelsesammanträde uppskjuta att utarbeta närmare detaljer till vårens planerade gångtävling.

§7.

Till föreningens avgående kassör framförde ordf. klubbens tack för det nitiska arbete, han under de fem år, han skött klubbens kassa, nedlagt för densamma.

§8.

Sammanträdet avslutades.

Himna som ovan

Justeras Evert Carlsson
Richard Karlsson sekr.Protokoll, fört vid styrelsesammanträde i Åkerbogården den 30. 3. 1933.


Närvarande: Richard Karlsson, Evert Andersson, Edvin Thor,
Nils Pettersson, Sture Jacobsson och Evert Carlsson.

§1.

Klubbens ombud till Ö.I.F.:s årsmöte beviljades reseersättning. Årsmötet hålles i Norrköping den 2. april.

§2.

Styrelsen beslöt att klubbmästerskapstävlingarna i terränglöpning skola hållas den 30 april. Banan blir ungefär 2 km. lång och löpes 1 varv av jun. och 2 varv av sen.

§3.

Man beslöt, att den i arbetsplanen upptagna propagandagångtävlingen skall anordnas den 9 april. Distanserna bli, seniorer 6 km. , jun, damer och oldboys 3 km. Som oldboys räknas alla herrar, vilka under 1932 fyllt minst 30 år. I övrigt ordnar sektionen.

§4.

Det beslöts, att ordinarie aprilsammanträde skall hållas torsdagen den 6 april i Åkerbogårdens klubbrum.

§5.

Med anledning av ett framkommet förslag att taga upp fotboll på klubbens program, beslöt styrelsen att göra följande uttalande :

Under klubbens första verksamhetsår var även fotboll upptaget på programmet. det var svårt att ordna med rationell träning, då lämplig spelplan saknades. De matcher, som då spelades, måste utkämpas på bortaplan. Det visade sig, att ett representativt och slagkraftigt lag ej kunde uppställas så länge klubben saknade spelduglig plan. Det beslöts därför , att stryka fotbollen från klubbens program och i stället helt gå in för allmän idrott. Ett beslut som visat sig vara välbetänkt. Klubben har i allmän idrott nått goda resultat och idrottslig bredd.

Det skulle utan tvivel vara till skada för den allmänna idrotten, om klubben upptoge fotboll på programmet, då en del av de yngre idrottsmännen överginge från allmän idrott till fotboll. Det råder ej heller något tvivel om att klubben under nuvarande förhållanden ej skulle kunna vinna några nämnvärda framgångar i fotboll eller skulle kunna göra sig gällande i den hårda konkurrensen, då de förutsättningar som måste finnas, saknas, nämligen en spelduglig plan som kan användas för såväl träning som matcher.

Ett lag, som ej kan spela matcher på hemmaplan, vinner ej den inre styrka och segervilja som är en nödvändig förutsättning för , ett framgångsrikt utövande av fotbollsidrotten. Då styrelsen uppgjorde arbetsplanen för innevarande år upptogs ej heller fotbollen på denna. Arbetsplanen antogs av årsmötet i oförändrat skick, och styrelsen finner ej, att någon anledning nu föreligger att frångå densamma, vilket styrelsen ej har befogenhet till.
På grund av den här anförda motiveringen beslutar styrelsen, att den av årsmötet antagna arbetsplanen skall följas och att fotboll således ej av klubben skall upptagas på programmet under innevarande år.

§6.

Sammanträdet avslutades.

Som ovan

Justeras : Evert Carlsson
Richard Karlsson sekr.Protokoll, fört vid styrelsesammanträde i Åkerbogården den 6. 4. 1933.

Närvarande : Richard Karlsson, Edvin Thor, Sture Jacobsson och
Evert Carlsson.
§1.
På förslag av ordf. beslöt styrelsen föreslå kvartalsmötet att invälja hr. Holger Griph till klubbens förste hedersledamot.

§2.

Hr. Evert Andersson anlände.

§3.

Styrelsen beslöt att föreslå ordinarie kvartalsmötet att tilldela hr. Holger Griph ett diplom för hans arbete i klubbens tjänst under de gångna åren av följande lydelse : L.S.K. framför till handlanden Holger Griph sitt varmaste tack för framgångsrikt och uppoffrande arbete för idrottens utveckling och framgång i Linghem.

§4.

Ansökan om inträde i klubben hade inlämnats av hr. Sture Carlsson och Folke Håkansson båda från Linköping. Styrelsen beslöt att bevilja dem inträde sedan de skriftligen visat sig ha fullgjort sina skyldigheter som ev. medlemmar i annan klubb.

§5.

Styrelsen beslöt att försälja ett fotbollsläder till fotbollsspelarna för kr. 0,50.

§6.

Beslöts att gångtävlingen på söndag skall vara öppen för även ej klubbmedlemmar. Anmälningar mottages senast 1 e. m. , första start går kl. 1.30 e.m.

§7.

Sammanträdet ajournerades till efter ordin. klubbmötet.

§8.

Till materialförvaltare utsågs efter hr. Evert Andersson nya styrelseledamoten hr. John Andersson.

§9.

Sammanträdet avslutades.
Som ovan
Justeras : Evert Carlsson
Richard Karlsson sekr.
Protokoll, fört vid ordin. klubbmöte i Åkerbogården torsdagen
den 6. 4. 1933.

§1.

Ordföranden hälsade alla välkomna och uttryckte sin glädje att se så många samlade.

§2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes hr. Folke Griph och Tage Engelbrektsson.

§3.

Årsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§4.

Hr. Stig Carlssons ansökan om utträde ur klubben beviljades.

§5.

Av suppleanterna i styrelsen valdes hr. John Andersson till styrelseledamot.

§6.

Till styrelsesuppleant efter hr. John Andersson valdes hr. Einar
Carlsson.

§7.

Styrelsens förslag att invälja hr. Holger Griph till klubbens första hedersledamot godkändes enhälligt.

§8.

Mötet godkände enhälligt styrelsens förslag att tilldela hr. Holger Griph diplom för hans uppoffrande arbete i klubben under de gångna 5 åren. Likaledes godkändes det förslag till text ,styrelsen utarbetat.

§9.

Ordf. meddelade att anmälningarna till gångtävlingen på söndag mottages senast halv 1 e.m. Första start går klockan 1,30. L.S.K. gymnastiksektion och i övrigt allmänheten inbjudes till deltagande.

§10.

Terränglöpning hålles den 30 april. Sträckorna bli för sen. 4 km. och för jun. 2 km. Tävlingarna gälla som klubbmästerskap.§11.

Rörande styrelsens beslut i fotbollsfrågan förekom en häftig diskussion, sedan ordf. uppläst nämnda beslut.

§12.

Hr. Folke Griph föreslog att mötet skulle tillsätta en kommitté , som skulle söka anskaffa en plan för såväl fotboll som allmän idrott. Förslaget antogs och det beslöts att kommittén skulle bestå av tre personer. Kommittén fick följande sammansättning hrr. Einar Carlsson, Folke Griph och Albin Hagström.
Som suppleant för hr. Hagström valdes hr. Sture Jacobsson.

§13

Ordf. utdelade priserna från förra årets tävlingar i östgötaserien. Klubben belade hedrande tredjeplatsen i serien och tilldelades förbundets bronsjetong.
Klubbens jun. belade två förstaplatser, nämligen Nils Pettersson i löpning 200 m. och Nils Palm i kulstötning. Båda tilldelades förbundets bronsjetong.

§14.

Mötet avslutades med att de närvarande sjöngo Du gamla Du fria.

Justeras : Som ovan
Richard Karlsson Evert Carlsson
Folke Griph
Tage EngelbrektssonProtokoll, fört vid styrelsesammanträde i Åkerbogården

den 18. 4. 1933. kl 7.45.
Närvarande voro Richard Karlsson, Evert Andersson, EdvinThor, Nils Pettersson, John Andersson och Evert Carlsson.

§1.

Från hr. Holger Griph hade kommit ett brev, i vilket han framförde sitt tack till klubben för utnämningen till hedersledamot.

§2.

Ordf. meddelade att allmän idrottssektionen beslutat att skicka hr. Einar Almén till d.m. i terränglöpning i Söderköping den 23 april, vilket beslut styrelsen godkände.

§3.

Beslöts att prisutdelning i gångtävlingen skall ske i samband med gymnastikuppvisning i Åkerbogården torsdagen den 27 april.

§4.

Styrelsen beviljade allmän idrottsektionen ett anslag av 14 kr. till priser i gångtävlingen.

§5.

Styrelsen beslöt godtaga ett av hrr. Richard Karlsson och Evert Andersson uppgjort förslag om förhyrning av festplats i Elvestad av hr. Axel Karlsson. I hyra skall klubben avlägga 25 kr för fest under en lördag och därpå följande söndag. Genom en hr. Simonsson Elvestad tillhörig hage skall utfartsväg anläggas. Hyran för den behövliga marken är ännu ej uppgjord.

§6.

Beslöts att för högst 150 kr hyra ett jordstycke, tillhörigt hr. Oskar Jonsson Rycklösa, till idrottsplats.

§7.

Att jämte ombud för den av ordinarie aprilsammanträdet tillsatta idrottsplatskommittén göra upp kontrakt med hr. Jonsson i Rycklösa om förhyrning och ev. om inköp av idrottsplats utsågos hrr. Richard Karlsson och Evert Andersson. Åt kommittén uppdrogs att tillsätta ombuden efter eget val.

§8.

Sammanträdet avslutades.

Som ovan
Justeras :
Richard Karlsson Evert Carlsson
Protokoll, fört vid styrelsesammanträde i Åkerbogården den 25. 4. 1933.

Alla närvarande.

§1.

Styrelsen beslöt enhälligt att, sedan planen iordningställts, uppta fotboll på sitt verksamhetsfält. Sektionen handhar mindre viktiga frågor inom fotbollslaget och gör förslag till styrelsen i viktigare frågor.

§2.

Till kapten för fotbollslaget utsågs hr. Nils Pettersson.

§3.

Beslöts att starten i terränglöpningen på söndag skall gå kl. 10 f.m. och vara gemensam. Hrr. John Andersson och Evert Carlsson åtogo sig att upplägga banan.

§4.

Styrelsen beslöt att arbetet på idrottsplatsen skall betalas med 4 kr per dag. Å planen befintliga stenar skola bortsprängas och virke till mål skall inköpas och målstolpar och ribbor uppsättas samt målas vita.

§5.

Styrelsen beslöt att till första hemmamatchen inköpa en fotboll för ungefär 15 kr. och senare knäskydd åt målvakten.

§6.

Som medlemmar intogos i klubben hrr. Frits Johansson Jeppestad Vårdsberg, Nils Hansson Vårdsberg, Folke Kardell Stratomta och Karl Palm Rycklösa.

§7.

Sammanträdet avslutades.

Som ovan
Justeras :
Richard Karlsson Evert Carlsson
sekr.Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 12/5. 1933


Närvarande : Richard Karlsson, Edvin Thor, John Andersson,
Nils Pettersson.

§1.

Från Svenska Simförbundet upplästes en skrivelse, med inbjudan att ingå som medlem i Simförbundet och att upptaga simidrotten inom klubben.
I avsaknad av badmöjligheter inom Linghem beslöts det att klubben ej skall ingå i nämnda förbund.

§2.

Styrelsen beslöt på begäran av hr. Axel Danielsson tillsända honom tävlingsdräkt.

§3.

Från I.F.K Berg förelåg en inbjudan om klubbmatch i allmän idrott med följande grenar : löpning 100 , 400, 1500 m, stafett 1000 m., stav-, längd- och, höjdhopp, kulstötning o diskuskastning samt poängberäkning : 7,5,4,3,2,1. Inbjudan antogs på villkor att den 9/7 blir tävlingsdag.

§4.

Beslöts att deltaga i östgötaserien i allmän idrott klass D.

§5.

Som färdledare för fotbollslaget utsågos hrr. Richard Karlsson, Edvin Thor och Nils Pettersson.

§6.

En inbjudan till Dagbladsstafetten i Norrköping upplästes. Beslöts att ej deltaga.

§7.

Styrelsen beslöt att anordna märkesprov för herrar och damer.
Resultat uppnådda i östgötaserien gälla även som märkesprov.

§8.

Dansbanefrågan diskuterades. Styrelsen beslöt att först efterhöra priset på en salubjuden dansbana i Slaka innan beslut fattas om hyra eller annat köp av dansbana.

§9.

Sammanträdet avslutades.
Som ovan
Justeras : Nils Pettersson
Richard Karlsson v. sekr.
Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 18. 5. -33.

Alla närvarande.

§1.

Hrr. Tage Andersson Gärstad, Gistad och Sven Svenman Mejeriet Linghem invaldes till nya medlemmar.

§2.

Från Ö.I.F. meddelades i brev att d.m. tävlingarna hållas för jun. i Boxholm den 6 aug. och sen. den 13-14 aug. på ännu ej bestämd plats. Vidare bebådades idrottsmärkenas ankomst före maj månads utgång.

§3.

En kurs för utbildning av idrottsledare kommer att anordnas å Malmslätt den 17-24 juni med instruktör Hugo Sjöblom som ledare. Ö.I.F. har anslagit några stipendier till kursen för J.U.F. avdelningar och idrottsföreningar. Styrelsen beslöt söka ett sådant stipendium.

§4.

Från Slaka förelåg detaljerad beskrivning på en salubjuden dansbana med övrig festattiralj för ett pris av 275 kr. Det beslöts att ej reflektera på något köp av nämnda dansbana.

§5.

Styrelsen beslöt att hos Gällstad-Lundby Snickerifabrik göra förfrågningar rörande virkespriserna för dansbanor före månd. den 22. 5. , då beslut om köp skall fattas.

§6.

De närvarande beslöto att hos länstyrelsen begära tillstånd att anordna 4 fester under sommaren, de första 10 och 11 juni och 1 och 2 juli .

§7.

Sammanträdet avslutades.

Som ovan
Evert Carlsson
sekr.
Justeras :
Richard Karlsson.Protokoll, fört vid styrelsesammanträde i Älvestad den 2 juni 1933.

Samtliga voro närvarande.

§1.

Följande nya medlemmar intogos Karl Erik Karlström Ö. Harg och Nils Karlsson Linghems gård.

§2.

I brev från Ö.I.F. tillkännagavs att tävlingsdagarna i östgötaserien bli den 6 ,8 och 13 juni. 2 kontrollanter erfordras vid tävlingarna.

§3.

Styrelsen beslöt inköpa tävlingsprotokoll till Östgötaserien.

§4.

Det beslöts att klubben skall inlösa idrottsförbundets idrotts- och skidlöparmärken, som erövras av medlemmarna.

§5.

Beslöts att flagga skall vara hissad på fotbollsplanen under matcher och tävlingar. Kaptenen eller tävlingsledaren ansvarar för att flaggan är hissad.

§6.

Styrelsen fastställde som träningsdagar tisd. och torsd. för allmän idrott och onsd. och fred. för fotboll.

§7.

Hr. Gunnar Andersson valdes till kapten för B-laget i fotboll.

§8.

Styrelsen beslöt för sommaren hyra Åkerbo N. U.:s biljetthus.

§9.

Styrelsen beslöt hyra : luxlampor, luftgevär, spritkök,10 st. stolar, 3 bord och 5 duss dricksglas.

§10.

Styrelsen beslöt att skicka Evert Carlsson med John Andersson som ersättare till idrottskursen å Malmslätt.

§11.

De närvarande beslöto att skriftligen påminna hr. David Andersson Överby om ett par utbetalda rörskridskor.

§12.

Beslut fattades att i klubbmatchen mot Bergs I. F. sönd. 9 juli söka få bort spjutkastning bl. tävlingsgrenarna.

§13.

Arbetslista för festen uppgjordes och fick detta utseende :
Överledare Evert Andersson

Inträde I : Gustav Larsson, Tage Engelbrektsson biljettförsäljare,
Nils Palm T. och Karl Axel Andersson biljettupptagare.

Kaffekassan : Edvin Thor och Evert Andersson.

Danskassan : Ernst Andersson, Evert Carlsson, Tage Andersson

Konditoriet : Folke Griph, Nils Pettersson

Prisskjutning : Arne Griph, Gunnar Karlsson.

Skjutbanan : Alf Widh, Erik Karlström, Erik Pettersson

Dansbiljettupptagare : John Andersson, Karl Karlsson, Erik Andersson, John Kulin, Carl Carlsson, Ivan Wall, Johan Bergström , Gösta Ljung och David Andersson.

Cykelförvaringen : Lennart Klasén, Evert Wallman, Helge Sandberg, Einar Carlsson, Frits Johansson och Karl Johansson.

Inträde II : Nils Palm R., Erik Wall, Veine Schelin, Nils Karlsson.

Läsken : Gunnar Andersson, Nils Johansson, Halvard Heika, Gunnar Jansson.

Biträdande ordningsvakt : Karl Palm.

§14

Beslöts att som biträde vid diskningen leja fruarna Karin Karlsson Lgh:s gård och Johansson Åkerbogården samt hr. Edvard Nilsson som "lyktgubbe" och hr. Erik Andersson som biljettupptagare.


§15.

Åt hr. Arne Griph uppdrogs att klippa fotbollsplanen.

§16.

Sammanträdet avslutades kl. 12.30 f.m.

Som ovan
Evert Carlsson
sekreterare.
Justeras :
Richard Karlsson.

Protokoll, fört vid styrelsesammanträde å Linghems väntsal den 4. 7. 1933.


Närvarande : Evert Andersson, Edvin Thor, John Andersson, Sture Jacobsson och Evert Carlsson.

§1.

Följande nya medlemmar intogs i klubben : hrr Birger Hahn Törnevalla Skola Linghem, Helmer Wilson Tärnestad Linghem, Karl Erik Karlsson Linghemsgård, Nils Johansson och Knut Nilsson Jeppestad Vårdsberg och Folke Tolstoy Linköping.

§2.

En framställning från Törnevalla Skyttegille om förhyrning av festplatsen i Älvestad behandlades. Styrelsen beslöt låta gillet anordna en fest i sommar. Hyran för klubben tillhörig material å festplatsen, dansbanan , kaffehus och övrig inventarie bestämdes till 75 kr. Inställes festen vid olämplig väderlek bortfaller hyran. Anordnas fest blott en dag erlägges halva hyran.

§3.

Sammanträdet avslutades

Linghem som ovan

Evert Carlsson
Justeras : sekr.
Evert Andersson


Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 21. 7. 1933.


Närvarande voro Richard Karlsson, Evert Andersson, Edvin Thor, John Andersson och Evert Carlsson.

§1.

Hr. Sven Jolin Linköping invaldes i klubben.

§2.

Från Styrelsen för Centrala pokalserien i fotboll förelåg en inbjudan till deltagande i nästa serie, som börjar i höst. Styrelsen beslöt att klubben ej skall deltaga i serien.

§4.

Inbjudan till jun. d.m. i allmän idrott i Boxholm hade anlänt. Styrelsen beslöt skicka representanter till tävlingarna.

§5.

En inbjudan till stafettlöpning i Smedby lades, utan något reflekterande, till handlingarna.

§6.

Styrelsen beslöt anordna fester i Nya Gräshagen den 29 juli och den 12 och 13 aug. Beträffande festen 29.7. beslöts att från de vanliga arrangemangen stryka skjutningarna. Inträdet bestämdes till 50 öre + skatt.
Dansen blir fri, och utdelningen 1 kaffe. Frilles kapell svarar för musiken.

§7.

Sammanträdet avslutades.

Justeras : Som ovan
Richard Karlsson Evert Carlsson
sekr.


Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 27. 7. 1933.

Närvarande voro Richard Karlsson, Evert Andersson, John

Andersson och Evert Carlsson.

§1.

Till jun. d.m. i Boxholm beslöt styrelsen skicka 4 representanter. Vidare beslöts att de tävlande själva erlägger startavgifter, medan klubben betalar resan.
Att deltaga i tävlingarna utsågos : K.G Karlström,kula och diskus G. Jansson, stavhopp. Nils Pettersson, längd- och höjdhopp. Evert Carlsson, längd, och stavhopp. Reserv blev John Andersson med höjdhopp.

§2.

Styrelsen beslöt att till Törnevalla J.U.F. för ett pris av 5 kr. utlåna luxlampor , spritkök med cisterner samt kaffekanna.

§3.

Ordn. klubbmöte skall hållas i Åkerbogården torsd. 3 aug. kl. 9.

§4.

Arbetslistan för festen de 29 juli upprättades och fick följande utseende : Överledare : Richard Karlsson.

Inträde I : Alf Widh, Richard Karlsson och John Andersson, Acke Andersson, Nils Palm sen.

Inträde II : John Bergström, Ivan Wall.

Kaffekassan : Edvin Thor, Evert Andersson.

Konditoriet : Nils Pettersson, Folke Griph, Evert Carlsson.

Läsken : Gunnar Jansson, Nils Johansson, Halvard Heika, Gunnar Andersson.

Cykelförvaringen : Evert Wallman, Nils Palm jun., Ivar Tolstoy, Karl Johansson, Nils Johansson, Lennart Klasén, Einar Carlsson.

Vakter : Erik Karlström, Karl Palm, Folke Tolstoy, Gösta Ljung.

§5.

Styrelsen föreslog ordin. klubbmötet följande grenar i klubbmästerskapstävlingarna : Löpningar : 100,400 och 1500 m., höjd- längd- och stavhopp, kulstötning, diskus- och spjutkastning. Dessa grenar föreslogos för sen. under det att juniormästerskapen kommer att föreslås och beslutas av klubbmötet.

§6.

Sammanträdet avslutades.
Som ovan

Justeras : Evert Carlsson
Richard Karlsson. sekr.Protokoll, fört vid styrelsesammanträde i Älvestad den 2-8-1933.


Närvarande voro. Richard Karlsson, Edvin Thor, John Andersson, Evert Andersson.

§1.

Till mötets sekreterare valdes Evert Andersson.

§2.

Upplästes en inbjudan från Kimstads G.o.I.F. att bilda en pokalserie i fotboll. Styrelsen beslöt att icke mottaga inbjudan, då representativt fotbollslag saknas.

§3.

En inbjudan från I.F.K. Norrköping, till deltagande i d.m. i allmän idrott, lades till handlingarna.

§4.

Upplästes en skrivelse från Skidförbundet, angående en insamling till hedersgåva, åt dess ordförande, fabrikör Sixtus Jansson. Med anledning därav, beslöts göra en insamling å nästa klubbmöte.

§5.

Beslöts anordna en klubbmatch i allmän idrott mot Fornåsa den
20-8 kl. 2 e.m.

§6.

Föreslogs att klubbmästerskapen skola hållas den 13-8 i följande grenar : Löpning : 100 m 400 m 1.500 m. Kast : Kula, Spjut och Diskus.
Hopp : Höjd, Längd och Stavhopp.

§7.

Beslöts inköpa Diskus och spjut.

§8.

Upplästes en inbjudan från Bergs I.F.K. till stafettlöpning den
6-8. Styrelsen beslöt att ej mottaga inbjudan, då klubben är representerad i D.M. i Boxholm samma dag.

§9.

Sammanträdet avslutades.
Som ovan
Evert Andersson Justeras : Kassör.
Richard Karlsson.


Protokoll, fört vid ordin. klubbmöte i Åkerbogården den 3. 8. -33.

§1.

Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Justeringsmän för dagens protokoll blevo hrr. Åke och Sven Svenman.

§3.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

§4.

I anledning av svenska skidförbundets 25-årsjubileum och dess ordförandes, Sixtus Janssons, 50-årsdag hade beslutits göra en insamling till hr. Jansson. En teckningslista hade tillsänts klubben. Mötet beslöt utlämna listan för teckning av bidrag till Sven Svenman, Arne Griph, Ivar Tolstoy och Richard Karlsson.

§5.

Styrelsens förslag till klubbmästerskapstävlingarna godkändes.
Mötet beslöt att mästerskapen skola hållas sönd. den 27 aug. kl. 12.30 em.

§6.

Mötet beslöt anordna klubbmästerskapstävlingar för jun. samtidigt med seniorernas mästerskap i löpningar 100,400 och1500 m., höjd-, längd-, stav-, och trestegshopp, kulstötning och diskuskastning. Styrelsens förslag för grenar för seniorer antogs.

§7.

De närvarande beslöto inbjuda Fornåsa I.F. till klubbmatch sönd. 20 aug. kl. 2 e.m. Efter matchen beslöts ordna ett enkelt samkväm.

§8.

Mötet beslöt att åt styrelsen uppdraga att framdeles ordna med det sedvanliga höstsamkvämet.

§9.

Från I.F.K. Berg upplästes en inbjudan till stafettlöpning för 10-mannalag sönd. den 13 aug. De närvarande beslöto att ej deltaga.

§10.

På förslag av hr. Evert Andersson beslöt mötet att anordna en tävling i allmän idrott för jun.

§11.

Mötet avslutades.

Som ovan

Justeras : Evert Carlsson
Richard Karlsson. sekr.
Sven Svenman Åke SvenmanProtokoll, fört vid styrelsesammanträde den 17. 8. 1933.


Närvarande : Richard Karlsson, Evert Andersson, Nils Pettersson,
Edvin Thor, John Andersson och Evert Carlsson.

§1.

Från svenska skidförbundet upplästes en skrivelse. I anledning av förbundets 25-årsjubileum hade upprättats förtjänstdiplom och funktionärstecken att utdelas till personer, som genom arbete för skidsporten gjort sig förtjänta därav.

§2.

I skrivelse från Ö.I.F. meddelades att jun. -matchen i allmän idrott Östergötland - Södermanland hålles i Katrineholm den 27 aug. Uttagningstävlingar skola hållas, till vilka klubben inbjöds deltaga med några av sina bästa juniorer. Dessa skola då först anmälas till förbundet. Styrelsen beslöt lägga skrivelsen till handlingarna till dess tävlingen om söndag är över, då ev. gott resultat kommer att anmälas till förbundet.

§3.

Ordf. uppläste brev från Fornåsa I.F., som omtalade att de kommer till klubbmatchen på söndag.

§4.

Följande lag uttogs till Fornåsamatchen :
Diskus : K.G. Karlström ,Evert Andersson ,Sture Jacobsson reserv Gösta Ljung.
Kulstötning : Karlström ,Sture Jacobsson ,Evert Andersson,reserver : Gösta Ljung , John Andersson.
Längdhopp : Nils Palm , Nils Pettersson ,Evert Carlsson reserv : Evert Andersson.
Höjdhopp : Nils Pettersson , John Andersson ,Evert Carlsson reserver : Ivar Tolstoy , Sture Jacobsson.
Löpning100 m. Nils Palm , Ivar Tolstoy , Folke Tolstoy reserver : Sture Jacobsson , John Andersson ,Evert Carlsson
Löpning 1500 m. Erik Wall , Karl Karlsson ,Tage Andersson reserv : Nils Pettersson
Stafettlöpning : 1000 m : Evert Carlsson , 100 m. , Nils Palm 200 m. , Ivar Tolstoy 300 m. , Folke Tolstoy 400 m.
Grenarnas ordningsföljd blir : Diskuskastning , 100 m. , höjdhopp , kulstötning , längdhopp , 1500 m. och stafettlöpning.
Vidare beslöts att efter diskuskastningen anordna löpning 60 m. och säcklöpning för pojkar.
Följande funktionärer utsågos till tävlingarna : överledare : Richard Karlsson,
sekr : Albin Hagström, Folke Griph, tidtagare : Evert Andersson , Holger Griph,
biljettförsäljare : Edvin Thor , Alf Widh , starter : Richard Karlsson , måldomare : Gustav Larsson , Arvid Andersson , Johan Kulin. Inträdet bestämdes till 25 öre.

§5.

Styrelsen beslöt att tills vidare bordlägga frågan om en ev. klubbmatch mot Ljungsbro I.F.

§6.

Styrelsen beslöt hålla sammanträde tisdagen den 22 aug.

§7.

Sammanträdet avslutades.

Som ovan

Evert Carlsson
sekr.
Justeras :
Richard Karlsson.Protokoll, fört vid styrelsesammanträde å Berget den 22. 8. 1933.

Närvarande voro Richard Karlsson , Evert Andersson , Edvin Thor ,
John Andersson och Evert Carlsson.

§1.

Styrelsen beslöt göra en insamling till lysningspresent åt hr. Holger Griph, och att härför skicka omkring en lista.

§2.

Hr. Alf Widh , Berget , Linghem , invaldes som medlem.

§3.

Ordf. uppläste en skrivelse från Riksteaterns publikorganisation ,med uppmaning att i orten bilda en publikförening för teater. Meningen är att dessa föreningar skola få se teater för billigare priser än eljest av Riksteatern anordnade uppträdanden. Skrivelsen lades till handlingarna.

§4.

En inbjudan till de första landsbygdsmästerskapstävlingarna i allmän idrott i Fornåsa den 3 sept., anordnade av Ö.I.F. ,upplästes. Styrelsen anslog 20 kr till resa för 5 representanter.

§5.

Det beslöts att ej antaga ev. inbjudan till klubbmatch mot Ljungsbro I.F.

§6.

Angående klubbmästerskapstävlingarna fattades flera beslöt.
I kasten gå de 3 bästa till finalen efter 3 försök. I finalen göres ytterligare 3 kast.
Åt materialförvaltaren uppdrogs att på billigaste sätt anskaffa ett seniorspjut till k.m.
Grenarnas ordningsföljd bliva : diskuskastning , spjutkastning , 100 m. , höjdhopp , 400 m. kula , längd- och trestegshopp , 1500 m. , och stavhopp.

§7.

Att besluta om klubbens hösthippa uppsköts tills vidare.

§8.

Sammanträdet avslutades.
Som ovan

Justeras : Evert Carlsson
Richard Karlsson sekr.
Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 26. 9 1933

Närvarande : Richard Karlsson , Evert Andersson , John Andersson, Edvin Thor och Nils Pettersson.

§1.

Ordföranden uppläste en skrivelse från bröderna Källströms Sportaffär om att deras nykonstruerade orienteringskompass utkommit och kostade endast 7.50. I samband härmed beslöts att upptaga orientering på klubbens program, som ledare härför valdes Tage Engelbrektsson.

§2.

Ordföranden uppläste en skrivelse från Teatersällskapet Skådebanan om uppförande av friluftsteater beslöts att ej reflektera däröver. §3.
Beslöts att iordningställa en vattensistärn vid bandybanan.

§4.

Styrelsen beslöt att till Åkerbo N. U.:s betala en hyra av 3,50 kr för det lånta biljetthuset.

§5.

Det beslöts att på grund av den alltför långt framskridna säsongen slopa den planerade juniortävlingen.

§6.
Styrelsen beslöt att i samband med fjärde ordinarie kvartalssammanträdet ,som skall hållas den 21 okt. ordna med ett samkväm för medlemmarna.

§7.

Följande nya klubbrekord godkändes.
Senior. I trestegshopp av Sten Karlsson 10 ,02 m. i diskuskastning av Evert Andersson 32 ,50 m. i höjdhopp av Nils Pettersson 1 ,55 m. i kulstötning av Karl-Erik Karlström 10 ,97 m. i spjutkastning av Tage Engelbrektsson 33,85 m.
Juniorer. I trestegshopp av Sten Karlsson 10 , 02 m. i diskuskastning av Nils Palm 20 , 40 i höjdhopp av Nils Pettersson 1 , 55 m. i längdhopp av Nils Pettersson 5 , 35 m. i diskuskastning av Nils Pettersson 22 , 30 m.

§8.

Mötet avslutades.
Som ovan
Justeras: Nils Pettersson
Richard Karlsson vice sekr.
Protokoll, fört vid ordin. klubbmöte den 21. 10. 1933 i Åkerbogården


§1.

Ordf. hälsade i ett kort anförande de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes hrr. Karl Karlsson och Einar Karlsson.

§3.

Protokollet från föregående möte föredrogs och godkändes.

§4.

Bandysporten för kommande vinter diskuterades . Mötet beslöt att klubben skall representeras av 1 seniorlag , 1 juniorlag , 1 motionslag och ev. 1 damlag.

§5.

Till kapten för sen. -laget utsågs Tage Engelbrektsson.

§6.

På förslag av hr. Tage Engelbrektsson beslöts det , att styrelsen
om möjligt skall anskaffa instruktör för bandyspelarna.

§7.

Angående skidsporten beslöto de närvarande , att klubben i likhet med föregående år skall anordna skidtävlingar.

§8.

De närvarande diskuterade om att ev. tillsätta en orienteringskommitté, som jämte nuv. ledaren skulle handha orienteringstävlingar. Mötet beslöt tillsätta en dylik kommitté bestående av ledaren jämte 3 andra personer.
Bland nio föreslagna valdes : Richard Karlsson , Gunnar Carlsson och Arne Griph.

§9.

Sedan mötet avslutats förekom utdelning av Svenska Idrottsförbundets märke i friidrott , vilket erövrats av 19 medlemmar , varav 2 i brons , och därefter följde ett kamratligt samkväm.

Som ovan Evert Carlsson
Justeras : sekr.
Richard Karlsson. Einar Carlsson
Protokoll, fört vid styrelsesammanträde i Åkerbogården efter ordin. klubbmötet den 21. 10. 1933.

Samtliga närvarande.

§1.

Följande nya medlemmar intogos : Åke Engelbrektsson , Bjärby , Linghem , Sven Jonsson Vänge , Linköping , Karl Erik Sundin Bjärby Linghem , Gösta Ljung Himna Linghem , David Pettersson Bjärby Linghem och Gustav Andersson Linköping.

§2.

Som nya klubbrekord godkändes : juniorrekord :
löpn. 1500 m. 4 min. 43 sek. av Karl Karlsson , satt i Linghem den 20 . 8 .
stavhopp 2 .72 m. av Gunnar Jansson , satt i Linghem 27 . 8 .
trestegshopp 10 .14 m. av Sten Carlsson , satt i Linghem 27 . 8 .
kulstötning 9 .62 m. av Gunnar Jansson , satt i Linghem 27 . 8 .
diskuskastning 24 .51 m. av Nils Palm , satt i Linghem 27 . 8 .
löpn. 100 m. 12 .2 sek. av Nils Pettersson , satt i Linghem 27 . 8 .
spjutkastning 29 .75 m. av Nils Pettersson , satt i Linghem 27 . 8 .
stavhopp 2 .80 m. av Gunnar Jansson , satt i Fornåsa 3 . 4 .

Klubbrekord : stavhopp 2 .72 m. av Gunnar Jansson satt i Linghem 27 .8 .
trestegshopp 10 .14 m. av Sten Carlsson , satt i Linghem 27 . 8 .
stavhopp 2 .80 m. av Gunnar Jansson , satt i Fornåsa 3 . 9 .

§3.

Sammanträdet avslutades.

Som ovan
Justeras :
Richard Karlsson Evert Carlsson
sekr.


Protokoll, fört vid styrelsesammanträde i Åkerbogården den 17 . 11 . 1933.

Samtliga närvarande.

§1.

Åt materialförvaltaren uppdrogs att snarast möjligt påstöta fotbollspelarna, som innehar klubbtröjor, att inlämna dessa.

§2.

Likaledes uppdrogs åt kassören att snarast möjligt åt skyttegillet erlägga hyra för den i sommar begagnade festatiraljen.

§3.

Inköp av klubbmästerskapstecken diskuterades. Styrelsen beslöt inköpa plaketter i brons för jun. och i försilvrad brons åt sen. från Westins ateljé s......??.

§4.

Diskussion om bandysportens anordnande för vintern fördes.
Styrelsen beslöt att åt Richard Karlsson uppdraga att i Linköping söka anskaffa tränare för bandylaget.

§5.

Styrelsen beslöt att för ett pris av 10 kr. per match uthyra bandy banan även i vinter. Hr Evert Andersson utsågs att omhänderha uthyrningen.

§6.

Styrelsen beslöt att bandysektionen skall ordna med en propaganda- match i vinter. Ev. kommer Derby och Laik att inbjudas.

§7.

Till chef för snöskottningen å Skogsbanan utsågs hr. Evert Andersson , och att stå för matchanskaffning valdes hr. Nils Pettersson.

§8.

Att svara för uppsättning av bandymålen utsågos Nils Pettersson och Evert Carlsson.
§9.
Styrelsen beslöt att till festplatsen anskaffa 2 stycken flaggstänger. Richard Karlsson åtog sig att anskaffa ifrågavarande stänger.

§10.

Anslaget till bandyn var nästa punkt på föredragningslistan. Möjligheten att genom en bal el. ev. annan tillställning diskuterades. Då tidpunkten för en sådan tillställning ej ansågs lämplig uppsköts frågan tills vidare. På grund av klubbens begränsade tillgångar beslöt styrelsen att ej anslå några medel till bandyn , …….?? kommer klubben så långt möjligt att inköpa till lägsta möjliga pris.
Spelarna får av materialförvaltaren köpa klubbor till ett pris av 1 kr. per styck.

§11.

Från föreningen Skidfrämjandet upplästes ett brev angående försäljning av militärskidor. De som reflekterar på köp av dessa skidor kan anmäla sig till ordf. Priset är 2 kr. per par.

§12.

Styrelsen beslöt att klubben i vinter skall anordna mästerskap på skidor.

§13.

Sammanträdet avslutades.
Som ovan
Justeras : Richard Karlsson Evert Carlsson, sekrProtokoll vid styrelsesammanträde i Åkerbogården den 7. 12. 1933.
Närvarande voro Richard Karlsson Evert Andersson , Nils Pettersson , John Andersson samt Evert Carlsson.

§1.

Herrar Ivar Karlsson , Linghem , Herbert Andersson Linköping , Göte och Alf Gustavsson Staby , Linköping och Karl-Erik Lindström Brånshult , Rystad , Linköping invaldes i klubben.

§2.

Styrelsen beslöt att även i fortsättningen anlita hr. Gösta Djerf , Linköping som bandytränare. Instruktionsafton bestämdes till torsdag nästa vecka.

§3.

Frågan om domare för bandymatcherna diskuterades. Då hr. Djerf tidigare framhållit betydelsen av kvalificerade domare i och för framåtskridande inom bandysporten beslöt de närvarande antaga hr. Djerfs erbjudande att anskaffa dugande domare till söndagens A-match. B-matchen dömes av en av klubbens egna A-lagspelare.

§4.

Styrelseledamöternas olika uppfattningar om det så kallade kaffehusets tillstånd fingo nu fritt spelrum. Det var fråga om att ev. flytta huset till bandybanan för att användas i stället för omklädningsrum. En del av ledamöterna ansågo att ifrågavarande hus , i händelse av att några försök till förflyttning från plats och ställe , där det nu står lutad mot skogens träd , gjordes , skulle sönderfalla i en enda vedhög. Andra ledamöter ansågo att huset kunde flyttas och åter uppsättas om erforderligt med spik användes. Det beslöts uppskjuta beslutet härom till nästa vecka.

§5.

Angående det skänkta fotbollspriset till bästa man i fotbollslaget under en avbruten match i höstas beslöt styrelsen att låta pokalen stå över till nästa år.

§6.

Frågan om ev. teaterafton eller danstillställning diskuterades och bordlades t.v.

§7.

Sammanträdet avslutades.
Som ovan
Justeras : Evert Carlsson
Richard Karlsson sekr.
Protokoll , fört vid styrelsesammanträde den 14 . 12 . 1933.


Närvarande voro Richard Karlsson , Evert Andersson , Nils Pettersson ,
John Andersson och Evert Carlsson.

§1.

Som ny medlem intogs hr. Börje Allert , Tomtebo , Rystad , Linköping.

§2.

Styrelsen beslöt att klubben för att stärka sin ekonomi skall anordna offentlig bal lördagen den 13 jan. kl. 8 e.m.

§3.

Styrelsen tillsatte en kommitté av 2 personer , Richard Karlsson och Evert Carlsson , att framkomma med förslag till omarbetning av klubbens stadgar.

§4.

De närvarande beslöto att till Törnevalla kommun göra ansökan om anslag till snöskottning å Skogsbanan. Åt hr. Richard Karlsson uppdrogs att författa ansökningshandlingar.

§5.

Sammanträdet avslutades.


Som ovan

Evert Carlsson
sekr.
Justeras :
Richard Karlsson

Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan