2008-04-05

Törnevalla J.U.F. Förening


Protokoll från den 28 jan. 1933 till den 16 dec. 1933.


Stadgar för Törnevalla J.U.F. avdelning.


§1.
Törnevalla J.U.F avdelning utgör lokalavdelning av Jordbrukare - Ungdomens - Förbund och har till mål att inom Törnevalla med omnejd arbeta för nämnda förbunds syften i enlighet med detsammas stadgar.

§2.
Avdelningens angelägenheter handhavas av en nämnd av 8. medlemmar, som väljes årligen vid första ordinarie kvartalsmöte. Samtidigt utses två revisorer och två suppleanter för granskning av avdelningens räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår.
Nämnden utser inom sig ordf. som även är korresponderande medlem, v. ordf. sekr. och kassör, tävlingsledare och studieledare samt övriga funktionärer i mån av behov. Samma person kan i nämnden inneha flera befattningar.

§3.
Som medlemmar kunna i avdl. ingå inom Törnevalla med omnejd bosatta personer, som fyllt ( 12 ) år. Medlemmarna delas i en äldre avdl. och en yngre. Till den senare, juniåravdelningen höra medlemmar under 14 år.
Medlemmarna i avdl. betala en årsavgift av ( 1 ) En krona, från vilken avgift styrelsen äger att befria mindre bemedlade medlemmar.

§4.
Sammanträden, övningar, utflykter o.s.v. i enlighet med förbundets arbetsprogram anordnas, så ofta så lämpligen kan ske. Ordinarie sammanträden hållas i början av varje kvartal. Vid detta sammanträde skal nämnden vara beredd att framlägga förslag till arbetsprogram för kvartalet. Tävlingsledaren skall vid ( första ) sammanträdet under 1:sta kvartalet eller senast i början av april framlägga plan för årets tävlingar och försöksverksamhet.


§5.
Upplösning av avdelningen kan ej beslutas, så länge minst 5 medlemmar önska uppehålla verksamheten.

§6.
Ändring av dessa stadgar kan ske, om för ändringsförslaget föra 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie möten.Protokoll fört vid Törnevalla J.U.F:s avdl. årsmöte
i Linghem den 28 januari 1933.


§1.
Mötet inleddes med " Östgötasången ". Varefter ordf. höll ett kort hälsningsanförande, vilket i första hand riktades till kvällens föredragshållare rektor Per Söderbäck.

§2.
Ordet överlämnades till rektor Söderbäck, vilken höll ett intressant och upplysande föredrag om " Hur man bygger en badstu ", vilket livligt upskattades av den talrika publiken.

§3.
Efter föredraget sjöngo vi J.U.F:s sången, varefter årsmötets förhandlingarna vidtogo under ordförandeskap av hr. Nils Jonsson.

§4.
Föredragningslistan framfördes och godkändes.

§5.
Till sekr. för dagen valdes Sture Jacobsson.

§6.
Att justera dagens protokoll valdes Iris Olsson och Nils Karlsson.

§7.
Föregående mötes protokoll, års och revisionsberättelserna upplästes och godkändes.
§8.
Styrelsens förslag till arbetsplan under innevarande år godkändes, vilken bland annat upptar tävlingar i :
Rotfrukts och köksväxtodling, plöjning, extriörbedömning samt slåtter och räfsningstävlan.

§9.
Till festkommite nästa möte valdes. Birgit Fröst, Gunnel Larsson, Nils Pettersson och herr Axel Sjöberg.

§10.
Under nästa möte skall Fröken Nilsson hålla uppläsning.

§11.
Till styrelse valdes hrr. Nils Jonsson, Gustav Larsson, Sture Eklöv och Sture Jacobsson samt fröknarna Britta Svenman, Greta Engelbrektsson, Dagmar Jonson och Märta Svanberg. Styrelsen blev således omvald i sin helhet.

§12.
Även föregående års revisorer omvaldes, nämligen hrr. Rickard Karlsson och Evert Carlson med Tore Pettersson och Tage Andersson som suppleanter.

§13.
Studiecirkeln beviljades ett anslag på 25 kr. till bokinköp.

§14.
Föreningen beslöt att under mars månad anordna en föreläsning, av ingenjör Holby om cement och betong i lantbrukets tjänst.

§15.
Enligt förslag av Hr. Eklöv bestämdes att mötena skola sluta på en bestämd tid, vilket av mötet bestämdes till kl. 12.

§16.
När förhandlingarna voro slut drucko vi kaffe. Varefter den av många efterlängtade brevauktionen tog sin början. De 27 brev som såldes inbringade en summa av 15 kr. Herr Folke Grip fungerade som ropare.
§17.
Efter auktionen förrättades prisutdelning för årets tävlingar enligt nedanstående prislista :
Käringsektionens hederspris för högsta skörd i rotfruktsodling
till Stig Jonson.
Rotfruktsodling :
Tage Engelbrektsson 85 poäng. Åke Engelbrektsson 83 p. Stig Jonson 80 p. Karl-Gösta Pettersson 79 p. Lilly Pettersson 79 p. Tage Andersson 78 p. Nils Andersson 77 p. Maj Pettersson 75 p. Jonas Isaksson 73 p. och Knut Pettersson 73 poäng.
Köksväxtodling :
Greta Engelbrektsson 44 poäng, Anne Marie Pettersson 42 p. Iris Olsson 40 p. Dagmar Jonson 37,5 p. Svea Jonson 36,5 p. Erik Vall 35,5 p. Sven Svenman 34 p. Evert Carlsson har deltagit utom tävlan, med ett resultat av 44,5 p.

§18.
En liten stund fingo vi nu svänga om i lekens virvlar. Under en paus sjöngo några medlemmar en del lokala visor det gångna året till ära.
Mötet avslutades med " Du gamla, du fria " samt tack och god natt.

Linghem som ovan
Sture Jacobsson
Dagens sekr.
Justeras :
Iris Olsson Nils KarlssonProtokoll fört vid Törnevalla J.U.F. avdeln. månadsmöte
den 4 mars 1933.

§1.
Mötet inleddes med Östgötasången, ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna, varefter förhandlingarna vidtogo.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Evert Karlsson och Erik Vall.
§3.
Till festkommitté nästa möte valdes Lilly Petersson, Lisa Larsson, Edvin Thor o, Hugo Fransén

§4.
Under jordbrukardagarna i Törnevala skola skall kaffeservering anordnas av J.U.F. föreningen, vilket styrelsen tillsattes att ombesörja.

§5.
Efter förhandlingarna överlämnades ordet till Rickard Karlsson, som höll ett inledningstal till diskussion. " Dans eller icke dans inom en ideell förening ". I vilket han särskilt påpekade den moderna Dans - och jassmusiken, såsom inporteras, icke passade inom vårt land. " Tillvaratag ditt kulturarv ".

§6.
Efter inledningen följde en livlig diskussion vari inledaren fick många skarpa mothugg, vilka han också flitigt besvarade.

§7.
När kaffedrickningen var överstökad, spelades en teaterpjäs.
" Den lagkloke ", författad av A. Sjöberg. Pjäsen bestod av fem personer vilka utförde sin roll utmärkt, som intygades av livliga applåder.

§8.
Ringlekarna vidtog med liv o lust, och under en paus underhöll Fröken Dagmar Nilsson med uppläsning " Hulledajen ",
och " När jag fria till Anna Lek ".

§9.
Tiden närmade sig det bestämda klockslaget 12. Varför vi måste avbryta, som avslutning sjöngs Du gamla Du fria.


Dag som ovan
Sture Eklöv
Justeras :
Evert Karlsson Erick Vall

Protokoll fört vid Törnevalla J.U.F. avdln.
i Linghem den 30/3 1933.

§1.
Mötet inleddes med Östgötasången, varefter ordförande Nils Jonsson förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Gunnel Larsson och Gustav Larsson.

§3.
Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes.

§4.
Som festkomite till nästa möte tillsattes Nils Jonsson, Sture Eklöf, Svea Jonsson och Anne-Marie Petersson.

§5.
Mötet beslutade att den 30 april anordna månadsmöte i samband med majeld, samt att festkommiten skulle ordna med plats o lokal.

§6.
Som tävlingsnämd för årets, rotfrukts - och trädgårdsodling tillsattes Britta Svenman, Gustav Larsson och Sture Eklöf.

§7.
Att hålla uppläsning till nästa möte valdes Gunnel Larsson.

§8.
Såsom en påminnelse till oss Törnevalla J.U.F. are, att betänka vår framtid, och upphöjande av vår förening, gjordes slutligen ett förslag av undertecknad, om att undersöka möjligheterna till anskaffande av en bygdegård. Att underhandla med nämnde sak tillsattes Nils Jonsson, Gustav Larsson och Sture Eklöf.


§9.
Efter förhandlingarna dracks det goda kaffet varefter ringlekarna vidtog med liv och lust.

§10.
Under en paus underhöll Nils Karlsson med uppläsning :
" Kontroversen " . Som avslutning sjöngs J.U.F. sången.

Dag som ovan
Sture Eklöf
Justeras :
Gunnel Larsson Gustav Larsson


Protokoll fört vid Törnevalla J.U.F. avdln. månadsmöte
i Oppreva valborgsmässoafton 1933.


§1.
Mötet inleddes med sången Vintern rasat -, varefter ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och särskilt kvällens talare o sångare Kyrkoherde Hjälmdahl o, Gistad sångkör.

§2.
Att justera dagens protokoll tillsattes Birgit Fröst och Anne-Marie Petersson.

§3.
Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes.

§4.
En tävlan i extriörbedömning skall hållas på Reva Gård, någon gång under maj eller juni, beroende på tävlingsnämndens ankomst. Anmälningar till nämda tävlan upptages av undertecknad.

§5.
Utflykt skall under sommaren anordnas. Tid o mål för resan bordlades till nästa möte.


§6.
Till programkomitte för nästa möte valdes Alice Olsson, Birgit Fröst, Sture Jacobsson o Nils Petersson, samt att deklamera Hildur Andersson.

§7.
Efter förhandlingarna var stunden inne att marschera ut till de tjärtunnor, som stodo färdiga att offras , för den eld vilken utgjorde den viktigaste punkten av kvällens program.

§8.
Under eldens flammande sken var programmet omväxlande. Tal av kyrkoherde Hjälmdahl, sång av Gistad sångkör samt fiollåtar av undertecknad. Dessutom utbringades två leve, ett för våren 1933, ett annat för kung och fosterland.

§9.
När elden hade förtärt största delen av tjärtunnorna, spelades ingångsmarsch där kaffebordet stod väntande. Efter kaffedrickningen framförde ordföranden ett tack till kyrkoherde Hjälmdahl, samt för honom utbringades ett fyrfalldigt leve.

§10.
Ännu fanns en tjärtunna kvar vilken slutligen påtändes, och omkring eldens flammande sken gjordes ringlekar. Ett tiotal raketer avfyrades, vilka gjorde sig utmärkt vackra mot den stjärnklara, månbelysta himmeln.

§11.
Under en paus höll Gunnel Larsson uppläsning, Nämndemannens grisaso, varefter Gistad sångkör avtackades, som avslutning sjöngs Östgötasången.

Dag som ovan
Justeras. Sture Eklöf
Anne-Marie Petersson
Birgit Fröst


Protokoll fört vid Törnevalla J.U.F.- avdln. månadsmöte
i Markeby den 24 maj 1933.


§1.
Som inledning sjöngs Spel - Olles Gånglåt- varefter ordföranden hälsade de närvarande välkomna. Och särskilt kvällens föredragshållare agronom Zweigbergh.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Märta Svanberg och Evert Carlsson.

§3.
Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes.

§4.
Styrelsen fick i uppdrag att tillsätta representant för den av Östergötlands idrottsförbund inbjudan till gymnastikkursen vid Malmslätt.

§5.
Gökotta skall anordnas annandag Pingst, till programkommitte valdes. Britta Svensson Maj Petersson Nils Petersson o Nils Karlsson.

§6.
Programkommitte till den sedvanliga anordningen midsommarafton Tage Engelbrektsson Sture Eklöf Lisa Larsson och Iris Olsson. Uppläsning av den sist nämnda.

§7.
Sommarens utflykt skall i år anordnas i samband med gymnasisterna till Västervik.

§8.
Föredrag av agronom Zweigbergh " Bakterielivet ", vilket var alltigenom innehållsrikt o upplysande.§9.
Kaffedrickningen var denna gång omväxlande. De av flickorna skänkta papperspåsarna innehållande kaffebröd för två personer utropades till den högstbjudande köparen, vilken därefter gjorde sällskap med innehållets ägarinna till kaffebordet.

§10.
Ringlekarna vidtog ute i parken, vilka slutade, med långdansen.

§11.
Värdfolket Fröst och agronom Zweigbergh avtackades.
Som avslutning sjöngs Östgötasången.

Justeras : Dag som ovan
Märta Svanberg Evert Carlsson Sture EklöfProtokoll fört vid styrelsesammanträdet
vid Bölingstomta den 31 maj 1933.


§1.
Till ombud för idrottskursen vid Malmslätt valdes Sture Jacobsson.

§2.
Årets sommarfest beslöts att anordnas söndagen den 30 juli 1933. Att ordna med plats för densamma valdes Greta Engelbrektsson.

§3.
Slåttertävlan skal hållas vid Kumla Rusthåll den 8 juli. Anmälningen inlämnas till tävlingsledaren.

§4.
Som teaterammatörer, till sommarfestens teater tillsattes : Britta Svenman, Gunnel Larsson, John Jonsson, Nils Petersson och
Olle Karlsson.

§5.
Ordföranden Nils Jonsson fick i uppdrag att anskaffa föredragshållare för festen.

§6.
Nästa styrelsesammanträde skall hållas den 5 juli.

Dag som ovan
Nils Jonsson Sture Eklöf


Protokoll fört vid styrelsesammanträdet
vid Gällstad den 20 juli 1933.

§1.
Program för sommarfesten :
Östgötasången. Välkomsthälsning. Föredrag. Folkdansupvisning. Kaffepaus med underhållningsmusik. Gymnastikuppvisning. Skämttävling. Teater och slutligen folklekar.

§2.
Arbetsuppgifter :
Edvin Tohr. Gustav Larsson. Evert Karlsson. bröderna Svanberg, o bröderna Petersson säljer inträdes biljetter. Tage - o Tore Engelbrektsson samt Lennart Clasén ordnar med skjutbanan. Britta Svenman med mjölkbaren. Iris Olsson o Sture Jacobsson med skämttävlingarna. Gustav Larsson skaffar spritkök o lyktor.

§3.
Beställningar. 200 läsk. 150 st kaffebröd.
Till skjutbanan : tavlor 15 st. Treanglar 25. Pilar 3 dussin, 5 dussin kaffekoppar. Silvertallrikar till priser för skjutbanan värde /ca 14. Affischer 25 st. Fiskdammen värde /ca 5 . Konditori choklad 4 sorter samt kola.

Dag som ovan
Nils Jonsson Sture Eklöf


Protokoll fört vid styrelsesammanträdet
i Bjärby den 18 / 9 1933.


§1.
Att kontrollera vägningen vid årets rotfruktsodlingar tillsattes Nils Jonsson och Sture Jacobsson för odlingarna inom Gistad socken. Undertecknad för Törnevalla.

§2.
En skrivelse skall ställas till Törnevalla sockens kommunalnämd angående befrielse från nöjesskatt på de av föreningen i framtiden anordnade hembygdsfesterna samt om möjligt även återfå den inbetalda nöjesskatten för år 1932-33.

§3.
En skördefest skall anordnas i Törnevalla skola om skolrådet tillåter, att underhandla med detta tillsattes undertecknad Sture Eklöf.

§4.
Program för festen : Föredrag. eventuellt skioptikonbilder.
Årets tävlare i växtodling utställer sina produkter av årets skörd.
Kaffeservering o, konditorier.

Dag som ovan
Sture Eklöf
Justeras.


Protokoll fört vid månadsmötet
i Linghem den 16 / 9 - 1933.

§1.
Mötet öppnades med Östgötasången varefter ordföranden hälsade de närvarande välkomna.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Edvin Tohr och Nils Petersson.

§3.
Verksamheten inom studiecirkel för kommande vinter beslöts att fortgå lika med föregående år.

§4.
Studieledare väljes vid första studiecirkelmötet den 4 okt 1933. Eventuellt föreslogs Fröken Dagmar Nilsson till ledare.

§5.
Törnevalla avd. skall också i år deltaga i höstmässan vid Norrköping. Att samla deltagare tillsattes Greta Engelbrektsson, Alice Olsson samt Evert Carlsson.

§6.
Att anskaffa penningmedel till priser för årets tävlingar utsågs en kommitte av två personer nämligen Sture Eklöf och Gustav Larsson.

Dag som ovan
Sture Eklöf

Justeras
Edvin Tohr Nils PetterssonProtokoll fört vid månadsmöte
i Åkerbogården den 14 okt 1933.§1.
Mötet öppnades med Östgötasången varefter ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Lilly Petersson och Edvin Thor.

§3.
Nils Jonsson tillsattes att vid nästa möte hålla uppläsning.

§4.
Programkommitte för nästa möte. Anne-Marie Pettersson, Margit Karlkvist, Tage Engelbrektsson och Nils Karlsson.

§5.
Styrelsens uppsatta program angående skördefesten den 11 nov upplästes samt godkändes.

§6.
Nästa möte beslöts att hållas i samband med Luciaafton.

§7.
Efter en kaffepaus samt några folklekar, avslöts mötet med sången Du gamla du fria.

Justeras Dag som ovan
Lilly Pettersson Sture Eklöf


Protokoll fört vid styrelsesammanträde
i Bjärby den 30 okt 1933.

§1.
Den kommande skördefesten i Törnevalla skola skall börja kl. 6 em. den 11 nov.

§2.
Program för ovanstående skördefest :
Sång hälsning - tal, musikstycke, föredrag - sång kafferast, J.U.F. sången, skioptikonbilder …uthantering ! (??) sång ( Väverskan ).
Dialog, gissningstävlan å en gås.

§3.
Beställning : kaffebröd till hundra personer 1,5 kg kaffe o 2 kg socker.

§4.
Nils Jonsson tillsattes att skaffa bilderna till skioptikon samt att hålla föreläsning över dessa.

§5.
Sture Eklöf anskaffar gåsen till gissningstävlan samt ordnar med Dialogen.

Justeras. Dag som ovan
Nils Jonsson Sture Eklöf


Protokoll fört vid Luciafesten
i Åkerbogården den 16 dec 1933.

§1.
Mötet inleddes med Östgötasången varefter ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Birgit Fröst och Lisa Larsson.

§3.
En skrivelse från förbundet upplästes av ordföranden vilken handlade om medlemmarnas önskan angående dans eller icke dans inom J.U.F. avdelningarna.

§4.
Sture Jacobssons förslag om gammeldans på mötena antogs med stor majoritet mot Sture Eklöfs förslag om icke dans.

§5.
Avdl. Hade också genom en skrivelse från Hembygdsringen, blivit anmodade att deltaga den 13 jan i en Hembygdskurs vid Lunnevad vilket avslogs.

§6.
Nästa möte beslöts att hållas som nyårsvaka i samband med Åkerbo S.N.U. Till programkommitte valdes Sture Eklöf, Nils Pettersson, o Iris Olsson.

§7.
Årsmötet skall anordnas den 15 jan - till programkomite valdes Gustav Larsson, Nils Jonsson, Greta Engelbrektsson o Märta Svanberg.

§8.
En sångkurs av musikdirektör Lindkvist skall anordnas. Anmälningar mottages av Nils Karlsson.

§9.
Gunnar Petersson föreslog att slädparti skulle anordnas vid lämpligt väglag, vilket mottogs med stor glädje, att ordna med nämda fråga tillsattes Gunnar Petersson.

§10.
Kvällens program var för övrigt mycket trevligt och omväxlande med Luciabrud och dess fyra tärnor, dessutom fiolmusik, dialog, kaffeservering dukat vid långbord. Och slutligen en teaterpjäs
( Ett misslyckat frieri ). Efter en stunds ringlekar, sjöngs som avslutning Du Gamla Du Fria.

Justeras. Dag som ovan.
Birgit Fröst Lisa Larsson Sture Eklöf.Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan