2008-04-18

Törnevalla Skyttegille

Törnevalla Skyttegille har återvänt till 1908 års bana. ÖC måndag 9.7. 1951

Bilderna :

Överst: Två skytteveteraner bekantar sig med den nya banan: fr. v. lantbrukare Thure Johansson, Rycklösa och kamrer Ernst Larsson, Linghem, nederst t.v. skjutbanan ligger alldeles invid vägen och t.h. gratulerar överstelöjtnant Kugelberg skyttegillets ordförande hr. Ingvar Wilhelmsson, till den nya banan. ÖC-foto

Centralt belägen alldeles invid stora landsvägen och inte långt från Linghems järnvägsstation ligger Törnevalla skyttegilles nya skjutbana, som på söndagen invigdes med bl.a. stora tävlingar. Det är en gammal väl inskjuten plats, som Törnevalla-skyttarna nu återtagit, ty åren 1908 - 1910 -- under skyttegillets två första år -- höll man till här, fast då under betydligt primitivare former än nu. Det berättas att på den tiden fanns ingen fast skjutvall, utan skyttarna lossade sina skott från en träställning som vid omladdning vibrerade rätt kraftigt, till stor förargelse för de skyttar som låg i skjutställning.

Nu arbetar skyttegillet och skyttarna på en i många avseenden betydligt stabilare grund. Intresset för skytte har alltid varit stort i trakten, och gillets verksamhet har pågått oavbrutet sedan 1908. Tillkomsten av den nya skjutbanan, som av ordföranden i Östergötlands skytteförbund, överstelöjtnant Erik Kugelberg, fick betyget ändamålsenlig och enastående vacker, har ytterligare stimulerat intresset, det har man redan fått bevis för.

Sedan 1910 har skyttegillet haft sin bana vid Oppreva, en plats som man inte varit vidare nöjd med. Under många år har det därför varit aktuellt att flytta, men först 1949 kunde arbetet med den nya banan igångsättas. I fjol blev den färdig.

Banan är 300 meter lång, har fem måltavlor och skyddsvalv av betong, i vilket även materialboden är inbyggd. Den exakta kostnaden är 6.397 kronor. I statsbidrag har erhållits 2.700 kr., Törnevalla kommun har bidragit med 800 kr., och Törnevalla sparbank med en summa.

Törnevalla skyttegille håller sig även med egen syförening -- det är i huvudsak skyttarnas fruar som är medlemmar i denna -- och syföreningen har nu liksom tidigare lämnat ekonomiskt stöd. Den omständigheten, att skyttarna bidragit med flera hundra timmars frivilligt arbete har avsevärt nedbringat kostnaderna. Banan ligger på Linghems gårds ägor och marken har arrenderats i tjugo år.

Då skyttarna betraktades som samhällsomstörtare.

Bland de många invigningstalarna märktes gamla medaljerade skytteveteraner, som varit med från skyttegillets start. Sedan gillets ordförande trävaruhandlare Ingvar Wilhelmsson, Linghem, hälsat välkommen och tackat alla, som hjälpt till vid banans tillkomst, lämnade lantbrukare Thure Engelbrektsson ( skall vara Tage Engelbrektsson)

en redogörelse för arbetets gång. En av veteranerna , kamrer Ernst Larsson, Linghem, gick fyrtiotre år tillbaka i tiden och berättade om hur det var den 16 augusti 1908, då de första skotten lossades på platsen. Det var fanjunkare Leonard Pettersson , Linghem, korpral P. A. Skogh, Bjärby, grenadjär Hjalmar Haag, Linghem och volontär Thure Pettersson, Bjärby, som då invigde banan i ädel tävlan.

Upptakten till Törnevalla skyttegille skedde genom en annons i Östgöta Correspondenten den 25 juni 1908, i vilken intresserade skyttar kallades att sammanträda. Sextio blev genast medlemmar och den första ordföranden blev patron Karl Lidberg på Bjärby, som sedan i många år stod i ledningen. Det var inte alltid roligt att vara skytt på den tiden, omtalade kamrer Larsson, ty många människor betraktade skyttarna med stor skepsis. Vi blev t.o.m. kallade för samhällsomstörtare, och då vi sköt var det inte ovanligt att djuren låstes in för att komma undan befarade men överdrivna risker. Banförhållandena var också av primitivaste slag. Markörerna höll till i en grop, men när denna om hösten fylldes med vatten måste de ta plats under en gran i närheten. Någon skjutvall fanns inte, utan som sådan fungerade det massiva berg som fortfarande finns på platsen. Men glädjeämnena kom så småningom, fortsatte hr. Larsson, och under årens lopp har gillet registrerat många framgångar, som varit en god sporre. De största segrarna har hemförts på fältskyttestigen.

Överstelöjtnant Kugelberg, som förättade invigningen, konstaterade, att Törnevalla skyttegille alltid haft ett gott namn inom skytterörelsen och han gratulerade till framgångarna och till den nya banan. Så länge gillet har förmånen att ha duktiga veteraner i ledningen kommer säkert nya segrar, sade han.

Under invigningsceremonin hade gjorts ett uppehåll i tävlingarna, men det sista hurraropet hade knappt förklingat förrän det åter började knalla på banan.

-ny

Resultat:

Klass V : 1) Gunnar Brangenfeldt, Mjölby, 70 poäng; 2) S. J. Ringvide, I4, 69; 3) Olle Wernerström, Linköping 65; 4) H. Månsson, I4, 65; 5) O. Olaisson, I 4, 65; 6) Arvid Göransson, Linköping, 64; 7) Tage Engelbrektsson, Törnevalla, 63.

Klass IV: 1) Gustaf Karlsson, Östra Tollstad, 62; 2) Filip Svensson, Norsholm, 62;

3) Olle Nilsson, Östra Tollstad, 62; 4) Nils Johansson, Törnevalla, 57.

Klass III: 1) Martin Andersson, T 1, 73; 2) K. E. Ardell, Norsholm, 67; 3) Johan Jönsson, Örtomta, 65; 4) Lage Johansson, Mjölby, 63; 5) Evert Andersson, Linköping, 60.

Veteranklassen: 1) M. E. Wilke, Linköping, 65; 2) Knut Skog, Hjulsbro, 64 poäng.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Protokoll från Törnevalla Skyttegille 1908--1950.
Protokoll hållet vid sammanträde för bildande af Skyttegille för
Törnevalla socken med omnejd. Lördagen den 25 juli 1908.


§I..

Enligt annonser och anslag å anslagstaflor sammanträdde intresserade för bildande af skyttegille i Törnevalla socken å angifven dag.


§II.

Å utlagda listor ang antecknade som medlemmar 60 st. (49) hvaraf 33 st. voro närvarande vid sammanträdet.


§III.

Fanjunkare L. Petersson utsågs att leda dagens förhandlingar.


§IV.

Beslöts att skyttegille skulle bildas med anslutning till Östergötlands Skytteförbund under benämning Törnevalla Skyttegille.


§V.

Stadgar antogos.


§VI.

Till ordförande för Skyttegillet valdes enhälligt Patron Carl Liedberg Bjärby , och till styrelseledamöter G. Larsson Gällstad , Karl Håckerström Reva , P. A .Skog Bjärby , Ernst Larsson Skafvestad , G. H. Hag Falkenborg och Thure Petersson Bjärby.


§VII.

Att justera dagens protokoll utsågs O. Pettersson Bjärby och O. Arnell Ullelfva.

Refva pr. Linghem den 25 Juli 1908

Leonard Petersson.
Justeras :
Oskar Pettersson O Arnell K O 111 L.

Protokoll hållet med Törnevalla Skyttegilles styrelseledamöter omedelbart
efter ofvan hållna sammanträde.

§I.

Närvarande voro följande denne dag valde ledamöter. Ordföranden Carl Liedberg Bjärby , P.A. Skog Bjärby , K.G. Larsson Gällstad , Karl Håckerström Refva , Ernst Larsson Skafvestad . och Thure Petersson Bjärby.


§II.

Emellan sig valde styrelsen till vice ordförande P.A. Skog Bjärby , sekreterare K.G. Larsson Gällstad , ,vice sekreterare Karl Håckerström Refva , till kassaförvaltare Ernst Larsson Skafvestad , till skjutchef Thure Petersson Bjärby samt till instruktör G.H. Hag Falkenborg.

Refva som ofvan

Carl O 111 Liedberg
KG Larsson
Protokoll hållet med Törnevalla Skyttegilles medlemmar den 2 Aug 1908.

§I.

Mötet öppnades af ordföranden Herr Patron Carl Liedberg Bjärby.


§II.

Stadgarna upplästes af ordföranden.


§III.

Gillet uppdrog åt styrelsen att anskaffa gevär


§IV.

Till materialförvaltare valdes banvakten E Tollén Gräshagen.


§V.

Gillet beslöt tilldela materialförvaltaren ett årligt belopp af 10 kronor för hans vård om all skjutmaterial.


§VI.

Till revisorer utsågos Fanjunkaren Herr L.Petersson Gällstad och landtbrukaren Herr Thure Johansson Bölingstomta.


§VII.

Gillet beslöt att en fest skulle hållas innevarande sommar. Till festkommiterade valdes Fanjunkaren Herr L. Petersson Bjärby , Ernst Larsson Skafvestad , Fritz Johansson Bjärby , Karl Larsson Elfvestad och E. Hägg Herrbeta.


§IX.

Att justera dagens protokoll utsågos G.H. Hag Falkenborg och H. Johansson Falkenborg

Refva den 2 Augusti 1908
justeradt :
Carl , O ,111 Liedberg
KG Larsson
H. Johansson Falkenborg
G. H. Hag Falkenborg


Protokoll hållet med Törnevalla Skyttegilles medlemmar
den 2 September 1908


§I.

Sammanträdet öppnades af ordföranden Herr Patron Carl Liedberg Bjärby.


§II.

Gillet beslöt att till Herr Patron Albert Andersson på Linghem och fröken Ester Johansson i Östra Skrukeby samt Per Aug. Petersson i Gällstad uttala sitt hjärtliga tack för visat intresse för Törnevalla Skyttegille genom välvilligt upplåtande af synnerligen lämplig plats för skjutbanan.


§III.

Med anledning af Herr Patron Albert Anderssons i Linghem föreskrifna villkor för fortsatt verksamhet i Gillets skjutbana i Linghems skog och med hänsyn till att dessa villkor skulle kunna utan Gillets sannolika skuld , nu eller i framtiden gifva anledning till denna fosterländska saks fullkomliga död inom Törnevalla trakten eller åtminståne afbrott för en tid , beslöts att uppdraga åt en kommité bestående , förutom af Gillets styrelse , af följande gillesmedlemmar : Fanjunkaren Herr Leonard Petersson Gällstad , grosshandlaren Herr Ernst Sandqvist Gällstad , lantbrukaren Herr Thure Johansson Bölingstomta samt lantbrukaren Herr Sven Petersson Älfvestad att med Herr Patron Andersson underhandla angående dessa villkor , samt om öfverenskommelse träffas å Gillets vägnar uderskrifva derför uppsatta handlingar.


§IV.

Beslöts att , i händelse öfverenskommelse för fortsatt verksamhet ej kan åstadkommas , befullmäktiga nämnde kommité att med Herr Andersson uppgöra ersättning för den tid Gillet användt ifrågavarande skjutbana samt för derigenom skedda skador.

§V.

Måste skytteverksamheten å den nuvarande banan upphöra uppdrogs likaledes åt samma kommité att omedelbart träda i författning om anskaffande af annan skyttebana , samt bortförande af Gillets tillhörigheter från den nuvarande.


§VI.

Beslöts att tillsvidare och till dess annan bana blifvit bestämdt afbryta påbörjat arbete med banans iordningställande , men på grund av Herr Anderssons muntliga löfte , fortsätta med skjutöfningarna.


§VII.

Att justera dagens protokoll utsågos Gustaf Petersson Manstorp , samt Oskar Petersson Bjärby.
Justeradt: Refva den 2 september 1908
Carl. O. 111. Liedberg
Gustav Pettersson Oskar Pettersson KG Larsson


Protokoll hållet med Törnevalla Skyttegilles medlemmar

den 21 December 1908.


§I.

Sammanträdet öppnades af Ordföranden Herr Patron Carl Liedberg Bjärby.


§II.

Med anledning af Herr Patron Albert Anderssons på Linghem förskrifne
villkor för forts. av verksamhet å Gillets bana , beslöt enhälligt att bibehålla den nuvarande banan.


§III.

Gillet fattade enhälligt beslut att accordera bort det afbrutna arbetet med banans i ordningsställande. Styrelsen uppdrog åt Herr E. Tollén från Gräshagen att först undersöka markens beskaffenhet i och för anläggande af blindering , vall m.m.


§VI.

Att justera dagens protokoll utsågs Fritz Johansson Bjärby och Axel Håckerström.

Refva som ovan :
Carl ,O ., 111 , Liedberg

Justeradt :
Frits Johansson. Axel . F . Håckerström.
KGLarssonProtokoll hållet vid årssammanträde med Törnevalla Skyttegilles
medlemmar den 26 Februari 1909


§I
Årsredogörelsen och revisionsberättelsen föredrogos.

Årsredogörelse öfver Törnevalla Skyttegilles verksamhet 1908 .

Gillet hvilkets stadgar enligt Skytteförbundens Öfverstyrelses Resolution fastställdes den 31 Juli 1908 , började sin verksamhet den 16 Aug. så och afslöt densamma för året den 1 ste November och räknar för närvarande 49 medlemmar, däraf 46 aktiva och 3 passiva.

Af de aktiva äro fördelade på

Rekrytklassen 15
1:sta -"- 21
2:dra -"- 8
3:dje -"- 5

Under året äro uppflyttade från Rekryt - till 1:sta klassen 6 stycken , fr den 1:sta till 2:dra är en uppflyttad på grund av förvärfvadt skyttemärke i brons.

Antal aflossade protokollförde skott äro 2878 sålunda fördelade :

på 100 meter rekrytklassen 980
" 200 1:sta " 1133
" 300 2:dra " 428
" 300 3:dje " 337

Vid gillets tillfälliga skjutbana har dessutom skjutningar med salongsgevär förekommit , ehuru skotten ej protokollförts.
Gillet har från 1:sta Lifgrenadierregementets förråd erhållit som lån 4 st.
6,5 m.m. gevär m/96 .

Ammunition har inköpts från Nordiska Metallaktiebolaget , Vesterås.
På grund af jordegarnes dels skriftliga dels muntliga löften om upplåtelse
af mark för skjutbanan , har en hel del arbeten derstädes verkställts af gillets medlemmar, men på grund af från ene jordegaren senare i tillkomne villkor för verksamhet å banan , har ingen bestämmelse kunnat träffas , hvarför denna fråga ännu står outredd.

Törnevalla den 26 Februari 1909

Carl O . M . Liedberg
P.A. Skog. KGLarsson. Karl Håckerström
Ernst Larsson G.H. Hag

Revisionsberättelse

Undertecknade utsedde att granska Törnevalla Skyttegilles räkenskaper för år 1908 får heröfver afgifva följande revisionsberättelse

Inkomster
Lån i Törnevalla sparbank den 28 / 9 08 kronor 300
Indrädesafgifter för 47 medlemmar 47
Årsavgifter " 49 " 49
Försåld ammunition 36,48
Afgift vid insatsskjutningar 32
Försåldt 13 ex. af " Frivilliga skytterörelsen i Sverige" 1,95
Vid sommarens skyttefest vid Gällstad 341,82
Summa Kronor 808,25

Utgifter
För skjutbanans iordningställande m.m. kr. 185,64
" ammunition 281,35
" Festen vid Gällstad 134,42
" bägare till priser 18,25
" inventarier 49,15
" arvode till materialförvaltaren 10
" 10 ex. af " Frivilliga skytterörelsen i Sverige " 3,75
Kontant i kassan 125,69
Summa Kronor 808,25
Skulder
Lån i Törnevalla Sparbank kr. 300 + ränta till 31/12 4,55 kr. 304,55

Tillgångar
Inventarier kr. 49,15 - 20 % afskrifning derå kr 39,32
Ammunition 323 st. skarpa skott á 7 öre " 22,61
" 400 " kammarpatroner á 1,25 " 5
" 2.600 " hylsor á 3 öre " 78
Kontant i kassan 125,69
Kapitalbrist 33,93
Summa Kronor 304,55

Som skyttegillet börjat sin verksamhet under gångna året och derför ej haft något statsbidrag att underlätta arbetet med , men det oaktadt lemnet 50 fria skott pr. medlem och bestridit organisationskostnader samt provisorisk anläggning af skjutbana m.m. men ändå skött ekonomien så , att gillet i det närmaste har tillgångar till skulderna , visar att ledningen varit i goda händer.
Räkenskaperna äro noggrant förda och samtliga utgifter verifierade för den tid räkenskaperna omfatta.
Linghem och Bölingstomta den 26 Februari 1909

Leonard Petersson Thure Johansson

§II.

Gillet godkände revisorernas tillstyrkande af full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen.

§III.

Till Ordförande omvaldes Herr Patron Carl Liedberg


§IV.

Till revisorer valdes Fanjunkaren Leonard Petersson i Gällstad och Gustaf Petersson i Manstorp , samt till suppleanter landtbrukarne Oskar Petersson och John Jonsson i Bjärby.

§V.

Till ombud för Östergötlands Skyttegillesförbunds ordinarie förbundsmöte valdes Gillets Ordförande Herr Patron Carl Liedberg i Bjärby.


§VI.

Beslöts att medlemmarnes årsafgifter skulle blifva oförändrade , samt att derjemte lemnades 50 fria skott till hvarje medlem.


§VII.

Till gillets medlemmar beslöts lemna ammunition för 50 öre pr. serie.


§VIII.

På väckt förslag om inköp af gevär för gillets räkning beslöts att icke ännu inköpa något.

§IX.

Vid derefter hållet styrelsesammanträde återvaldes samtliga med undantag af Herr Thure Petersson i Bjärby , i hvilkens ställe invaldes trädgårdsmästaren Fritz Johansson i Bjärby. Till suppleanter valdes landtbrukarne Axel Håckerström Reva och Thure Johansson Bölingstomta.

§X.

Att under kassörens frånvaro sköta dennes plats invaldes lantbrukaren Axel Håckerström Reva.

§XI.

Af gillets ordförande öfverlemnades derefter Östergötlands skytteförbunds bronsmedalj till Herr Ernst Tollén från Gräshagen.


§XII.

Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Ernst Tollén Gräshagen och Gustaf Petersson Manstorp.

Reva den 26 Februari 1909

Carl, O , 111, Liedberg.
Justeradt.
Ernst. Tollén Gustav PetterssonProtokoll hållet vid Styrelsesammanträde med Törnevalla Skyttegille
Onsdagen den 13 Okt. 1909


§I.

Närvarande vid sammanträdet voro Ordföranden Herr Patron Karl Liedberg Bjärby, Karl Håckerström Reva, P.A. Skog Bjärby, Henning Johansson Bjärby, G.H. Hag Falkenborg samt KG. Larsson Gällstad.

§II.

Beslöts att skjutning om Statens pris skulle ega rum Söndagen den 24 oktober enligt följande ordning : Med 3 dje och 2 dra klassens skyttar mellan
kl: 8 - 10 f.m. samt 1:sta klassens skyttar efter kl: 1 e.m.

§III.

Beslöts anordna en extra insatsskjutning med samtliga skyttar samma dag.

Törnevalla den 13 oktober 1909

Karl, 0111, Liedberg
Karls Håckerström
P.A.Skoog

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Törnevalla skyttegille
Söndagen den 24 /10 09

§1.

Närvarande voro Ordföranden Patron Carl Liedberg, P.A. Skog, Karl Håckerström samt supleanterna Ernst Larsson, Frits Johansson i stället för KG. Larsson , G.H. Hag som voro frånvarande.

§II.

Styrelsen beslöt att fördela statens pris bestående av kr 43:-, på följande skyttar vid den i dag hållna statsprisskjutningenutföll prisen sålunda,
3.dj. Klass, 1sta pris Frits Johansson kr 8:-. för 70 poeng. 2 dra pris P.A. Skog. kr, 4:- för 41 dito.
2-dra. Klass. 1 sta pris Ivar Lundberg kr 6:- för 60 _ poen, 2 dra pris Gustav Nilsson kr 3:- för 45 poent,
1 sta Klassen. 1 sta pris Ernst Larsson kr. 9:- för 85 poent. 2 dra pris Ture Johansson kr 6:50 för 79_ poent 3.dje pris Carl Liedberg kr 4:- för 70_ poent 4.dje pris Axel Karlsson kr 2:50 för 68_ poent.

§III.

Wid extra prisskjutning på 200 meter på 20 ringad tafla 1.sta Pris Carl Liedberg en strösockerskål. 2 dra pris Ernst Larsson ett skrifställ, 3 dje. pris Frits Johansson en bägare.

§IV.

Prisen vid kammarskjutningen utföllo sålunda. 1 sta. pris en konfektburk. Frits Johansson, 2 dra. pris en brödkorg Erik Löfgren. 3 dje. pris ett tändsticksställ Axel Karlsson. 4 dje pris en Blomvas PatrikLundberg. 5 te. pris en bägare John Johnsson.6.te. pris en blomvas P.A. Skog.

§V.
Axel Håckerström framkom med förslag om att Ordföranden Patron Carl Liedberg och Sekreteraren K.G. Larsson skulle erhålla av gillet lika som de andra skyttarna 50 fria skott all den stund som di ej har någon ersättning för sitt arbete vid skrifnader, gillet godkände förslaget hvilket antogs. Ordföranden tackade gillet för det.

Reva den 24 oktober 1909
Karl.0111. Liedberg
Karl Håckerström
Protokoll fördt vid Törnevalla skyttegilles årsmöte den 13 mars 1910.


§I.
Ordföranden helsade de närvarande hjärtligt och föredrog årsberättelsen öfver 1909 års verksamhet. Gillet började sin skjutning den 6 juni afslöt den 24 oktober samma år har haft under tiden statsprisskjutning samt en extra prisskjutning.
Medlemsantalet under året ha varit 32 aktiva fördelade på följande klasser.

Rekrytklassen 11 stycken
1.sta " 13 "
2.dra " 4 "
3.dje " 4 "

Under året äro uppflyttande från rekrytklassen till 1 sta klass 1 medlem från 1 sta klass till 2 dra 2 stycken på grund af förvärfvade skyttemärken i brons.
Antalet aflossade protokollförda skott äro 3,480 fördelade sålunda.

På 100 meter 590
" 200 " 2,290
" 300 " 600

Wid gillets bana har förekommit under året skjutning om statspriset såväl som extra skjutning på 200 meter på 20 ringad tafla samt äfven kammarskjutning om pris.
Törnevalla den 11 mars 1910

Carl Liedberg Karl Håckerström

Revisonsberättelsen


Undertecknad utsedda att granska Törnevalla skyttegilles räkenskaper för 1909 år får däröfver afgifva följande revisonsberättelse.


Inkomster

Kassabehållning från 1908 kr 125.69
Inträdesavgifter 3.-
Årsavgifter 32.-
Statsanslag 220.50 Wid pris och insatsskjutning 56.70
För amution 37.20
Inkomster vid 2 st fester 575.14
Summa Kronor 1050:25Utgifter

För amution kr 155:35
" 2 st fester 493:04
Amortering o. Ränta till Törnevalla sparbank 77:60
Diverse utgifter 19:89
Till Östergötlands skytteförbund 6:30
Inventarier 3:75
Dansbana 66:10
Inköp af bägare till skjutpriser 51:50
Statspris 43:-
Omkostnader vid Domänintendent Finns besök 14:20
Materialförvaltaren 10:-
Kontant i kassan 19.50
Summa Kronor 1050:23

Skulder

Återstår af lån i Törnevalla sparbank Kr 240:-
Kapitaltillgång 45:96
Summa Kronor 285:96


Tillgångar

Kontant i kassan Kr 99:50
1 dansbana 55:-
2 salongsgevär 25:-
2.500 st hylsor á 3 öre 75:-
Inventarier Kr 39.32 avskrives 20 % 31.:46 Summa Kronor 285:96


I likhet med föregående året har skyttegillet lemnat 50 fria skott till hvarje medlem. Räkenskaperna äro förda med god ordning, visserligen felas verifikationer öfver några utgiftsposter men sedan kassören lemnat förklaring öfver desamma tillstyrka vi full och tacksam ansvarsfrihet för den tid räkenskaperna omfattar och vitsordar att styrelsen på ett utmärkt sätt skött skyttegillets angelägenheter.

Gällstad och Manstorp den 5 mars 1910


Leonard Pettersson ! Gustav Petterson !§II.
Ett förslag att skjutning skall verkställas en hvardag i hvarje månad , efter diskutioner beslöt gillet att skjutning skall ske 1 sta lördagen i hvarje månad med början klockan 5 em. Instruktiörn skall hafva 1 kr för hvarje lördagseftermiddag hvilket godkändes av gillet.
§III.
Karl Håckerström föreslog att gillet skall utse ett par personer att underhandla med Patron Andersson på Linghem att skjutning skall få ske vid den gamla banan tills utslag kommit att vi får börja vid Uppreva, gillet beslöt att Karl Håckerström och Fanjunkare Leonard Pettersson skulle ombesörja detta.

§IV.
Till Ordförande omvaldes Patron Carl. Liedberg. Öfriga styrelseledamöter blevo K.G.Larsson Gällstad omvald. Henning Johansson Bjärby nyvald. P.A.Skog Bjärby omvald Ernst Larsson Skavestad omvald G.H.Hag Falkenborg omvald Axel Håckerström Reva nyvald. Supleanter blevo Oskar Pettersson Bjärby Karl Håckerström Reva nyvalda.
§V.
Revisorerna omvaldes Fanjunkaren Leonard Pettersson Gällstad Gustav Petterson Manstorp. Ersättare blevo Patrik Lundberg Reva Erik Tell Linghem nyvalda.
§VI.
Till representanter för gillet att närvara vid Östergötlands Skytteförbunds representantsmöte utsågos Patron Carl Liedberg Bjärby V.copral P.A. Skog Bjärby. Ersättare blevo Herrar Ernst Larsson Skafvestad Oskar Pettersson Bjärby.

§VII..
Gillet beslöt sänka åldersgränsen för inträde i gillet från 14 år till 13 års ålder. Samt uppdrogs åt styrelse att inköpa 500 skott svagare amution som prof att användas åt rekryterna och om gillet ansåg att denna amution var bra skulle gillet inköpa mera sådan för det skulle bliva en förtjänst för gillet.

§VIII.
Karl Håckerström föreslog att gillet skulle lemna Patron Carl Liedberg och K.G.Larsson 50 fria skott hvar som ersättning för sitt arbete inom då de ej fodrat någon ersättning, gillet godkände förslaget, som af gillet enhälligt antogs.
Ordföranden Liedberg tackade gillet både för sig och äfven för K.G. Larsson.

§IX.
Gillet beslöt inköpa två flaggor för 5 kr stycket och uppdrogs åt Kassören att ombestyra detta.
§X.
Till festkommiterade utsågos Oskar Pettersson , Patrik Lundberg , P. A. Skog, Leonard Pettersson , Ernst Larsson , Axel Håckerström , gillet önskade om kommiten kunde få Kapten Leonard Liljedahl.
Kommiten framkom med en önskan att få dansbanan utökad för den är väl liten , gillet beviljade kommiten att ombestyra den saken.
§XI.
Framkom förslag om att inköpa ett gevär att skjuta om , efter mycken diskutioner beslöt gillet att frågan skall hvila till nästa årsmöte.

§XII.
Ordföranden utalade glädjen över att det är två som i år förvärfvat skyttemärket i brons hvilka voro Patron Carl Liedberg och Ernst Larsson samt överlemnade förbundets medalj till Ernst Larsson som förverfvat sig den.

§XIII.
Att justera dagens protokoll utsågos Patrik Lundberg , och Oskar Pettersson.


Törnevalla den 13 Mars 1910.

Carl , o111 , Liedberg

Patrik Lundberg Oskar Pettersson

Protokoll fördt vid styrelsesammanträde med Törnevalla skyttegilles

Styrelse den 13 Mars 1910.

§I.
Närvarande voro följande valda ledamöter , Ordföranden Patron Carl Liedberg, P. A. Skog, Henning Jonsson , Ernst Larsson , G. H. Hag, Axel Håckerström, samt styrelsesupleanten K. G. Larsson var frånvarande med laga förfall.
§II.
Emellan sig valde styrelsen till Wice ordförande P.A.Skog. Bjärby. Sekreterare K. G. Larsson Gällstad. Wice sekreterare Henning Jonsson Bjärby. Kassaförvaltare Axel Håckerström Reva. Skjutchef Ernst Larsson Skafvestad Instruktör G. H. Hag Falkenborg samt matrialförvaltare.

Törnevalla den 13 Mars 1910

Carl,o111,Liedberg

Karl Håckerström Oskar Pettersson

Protokoll hållet vid ordinarie årssammanträde med Törnevalla Skyttegille Söndagen den 12 mars 1911 hos Herr Axel Håckerström i Reva.


§1.
Sammanträdet öppnades af ordföranden Herr Carl Liedberg.

§2.
Års- och revisionsberättelserna upplästes.

§3.
Revisionsberättelse.
Undertecknade utsedda att granska Törnevalla Skyttegilles räkenskaper för år 1910 få efter verkställt uppdrag afgifva följande revisionsberättelse.

Inkomster
Kassabehållning från 1909 Kronor 99,50
Inträdesavgifter 5 -
Årsavgifter 28 -
Statsbidrag 141,15 Vid pris- och insatsskjutningar 96,65
För såld ammunition 12,80
Inkomst vid en fest 245,20
Gåfva af ordföranden 10 -
do sekreteraren 10 -
Försåldt bränsle 2 -
" böcker 3,48
Förskotteradt af kassaförvaltaren 65,36
719,74

Utgifter
För en bronsmedalj 1 -
Amortering och ränta å lån i Törnevalla Sparbank 73,24
Ammunition 98,34
Till Östergötlands Skytteförbund 10,20
Förbrukningsmateriel 14,01
Till skjutpris 78,80
Annonser m.m. 23,01
Inventarier 37,40
Utgifter för en fest 227,64
Till Ordföranden och sekreteraren 20 -
Till Materielförvaltaren 10 -
Markörarvode 3,50
Vid statsprisskjutning (pris) 37,80
Nya skjutbanan 84,30
719,44 Summorna är skrivna 719,74 och 719,44 i protokollsboken, men ej ändrade.

Skulder
Förskotteradt af kassören kr. 65,36
Återstår af lån i Törnevalla Sparbank 180 -
Kapitaltillgång 23,94
269,30
Tillgångar
1 Dansbana kr. 50 -
2 Salongsgevär 25 -
1 Luftgevär 25 -
2.500 st. hylsor á 3 öre 75 -
Utlägg för nya skjutbanan vid Reva 84,30
2 st. flaggor 10 -
269,30

I likhet med föregående även hafver lemnats 50 fria skott till varje medlem.
Räkenskaperna äro förda med stor noggranhet och samtliga utgifter verifierade, hvarför vi ha anledning föreslå, att full och tacksam ansvarsfrihet beviljas styrelsen för gångna räkenskapsåret.

Gällstad och Manstorp den 12 mars 1911

Leonard Pettersson Gustaf Petersson

§3. ( Finns två §3 i originalprotokollet).
Gillet beslöt bevilja styrelsen den af revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten för det år räkenskaperna omfatta.

§4.
Efter åtskillige anföranden af gillesmedlemmarna angående inträdesafgiftens borttagande för nya medlemmar, beslöts enhälligt, att nämnda afgift utan vidare skulle borttagas.

§5.
Angående rekryternas årsafgifter beslöts, att desamma skulle sänkas med
25 öre.
§6.
Beslöts att gillet för egna medel skulle anskaffa en tredje skottafla med jernstativ.

§7.
På förslag af kassören beslöts att årsmötena hädanefter skulle refereras i ortstidningen af en af gillet utsedd person, och utsågs därtill gillets ordförande Herr Patron Carl Liedberg.

§8.
På förslag af ordföranden beslöts, att kassören liksom ordföranden och sekreteraren skulle erhålla 50 fria skott.
§9.
Beslöts att gillet vid första skjutningen på sin nya bana skulle hålla en liten invigningsfest med prisskjutning, föredrag m.m., och beslöt gillet öfverlemna åt styrelsen att närmare bestämma om tid, då nämnde fest skulle afhållas, samt anordningarne dervid.

§10.

Frågan om skjutning hvar eller hvarannan söndag äfvensom försiktighets-
åtgärders vidtagande vid skjutningarne öfverlemnades åt styrelsen att närmare bestämma.
§11.
Beslöts att den för tillfället vid skjutningarna tjenstgörande protokollföraren skulle uppbära årsafgifterna och öfverlemna desamma till kassören.

§12.
Vid derefter företaget val återvalde gillet enhälligt till ordförande Herr Patron Carl Liedberg.

§13.
Till styrelseledamöter utsågos enhälligt förutvarande nemligen : P. A. Skog Bjärby, K. G. Larsson Gällstad, Henning Jonsson Bjärby, Axel Håckerström Reva Ernst Larsson i Skafvestad och G. H. Haag Falkenborg. Suppleanter blefo Oskar Pettersson i Bjärby och Thure Johansson i Bölingstomta. Till revisorer återvaldes Herrar Fanjunkare L. Pettersson i Gällstad och Gustaf Petersson i Manstorp, deras suppleanter blefo Herrar G. Ferm och A. Karlsson i Linghem.

§14.
Till ombud vid Östergötlands Skytteförbunds årsmöte utsågs jemte ordföranden vice ordföranden P. A. Skog och till suppleanter Fanjunkaren Herr Leonard Petersson i Gällstad och lantbrukaren Oskar Pettersson i Bjärby.

§15.
Att jemte ordföranden justera dagens protokoll utsågos Fanjunkaren Herr Leonard Petersson och Karl Andersson i Gällstad.

Justeradt
Leonard Petersson Karl Andersson

Protokoll hållet vid styrelsesammanträde med Törnevalla Skyttegille omedelbart efter ordinarie årssammanträdet.


§1.
Närvarande voro följande återvalde ledamöter nemligen. Ordföranden Herr Patron Carl Liedberg Bjärby, P. A. Skoog och Henning Jonsson dito, Ernst Larsson Skafvestad, Axel Håckerström Reva och K. G. Larsson i Gällstad frånvarande var G. H. Haag.

§2.
Samtliga funktionärer inom styrelsen återvaldes sålunda , till vice ordförande P. A. Skoog Bjärby, sekreterare K. G. Larsson Gällstad, vice sekreterare Henning Jonsson i Bjärby, kassaförvaltare Axel Håckerström Reva, skjutchef Ernst Larsson Skafvestad och till instruktör G. H. Haag Falkenborg.

§3.
Styrelsen beslöt utse till materielförvaltare Knut Fridolf Andersson från Anderstorp Refva, för såvidt han vore villig åtaga sig uppdraget.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Ernst Larsson i Skafvestad och
P.A. Skoog Bjärby.
Carl O111 Liedberg

PASkoog Ernst LarssonProtokoll hållet vid ordinarie årssammanträde med Törnevalla Skyttegille Söndagen den 24 mars 1912.


§1.
Ordföranden helsade de närvarande välkomna.

§2.
Sammanträdet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§3.
Härefter föredrogs Års - och Revisionsberättelsen.

Årsberättelse.

Gillet började sin verksamhet för året den 21 /5 1911 å Gillets nyanlagda bana vid Opprefva , då invigningen av banan skedde af Major Herr G. von Feilitzon ( ?? svårt med efternamnet) och har skjutningarna derstädes bedrifvits i regel hvarje söndagseftermiddag. Förutom de ordinarie öfningarna har en fältskjutning egt rum vid Skafvestad. För stärkande af Gillets kassa har en sommarfest afhållits.

Gillet bestod af 65 aktiva medlemmar , hvaraf 61 deltagit i öfningarne fördelade på de olika skjutklasserna sålunda :

på IIIdje klasse n - 5
" II dra " - 18
" I sta " - 11
" Rekrytklassen - 27 , hvaraf 53 voro berättigade att af statsmedel erhålla 50 fria skott. Återstående 8 voro dels på grund af ålder , dels såsom frikallade från värnplikten dertill ej berättigade.

Dessutom voro i gillet som aktiva medlemmar insrifne 4 st , hvilka dock ej deltagit i årets skjutöfningar. Af de anslagsberättigade voro 31 under värnpliktsåldern, 25 tillhöra beväringens 1:sta uppbåd, militärer i tjenst eller f.d. militärer och 3 landstormen.

Under året har vid banan lossats 4667 skarpa skott , vid fältskjutning 162 eller tillsammans 4 829 skarpa skott. Vid kammarskjutning har lossats 182 protokollförda skott.

Gillet har af statsmedel blifvit anvisade 291 kronor och 50 öre, hvilka dock ej ännu kommit Gillet tillhanda.
Gillet har till 1912 en årsafgift till Östergötlands skytteförbund af kronor 10,60.

Under året har under 1911 nyinskrifvits 34 medlemmar.
Under året har från Rekrytklassen uppflyttats till I sta klassen, och vid årsskiftet 3 medlemmar från I sta till II dra klassen, hvilka senare således eröfrat statens skyttemärke i brons. Af dessa hafva 2 medlemmar dessutom gjort sig förtjenta af Östergötlands Skytteförbunds bronsmedalj.
Styrelsen har till vederbörande myndigheter ingått med ansökan att af statsmedel erhålla i understöd ytterligare 239 kr. 81 öre till redan verkställt arbete för och inköp af en tredje hisstafvelställning.

Törnevalla den 24 mars 1912

Styrelsen

Revisionsberättelse
Undertecknade , utsedde att granska Törnevalla Skyttegilles räkenskaper för år 1911 , få efter verkstäldt uppdrag afgifva följande revisionsberättelse.

Inkomster
I årsvagifter Kr 49,75
Statsbidrag till skjutbana " 777,50
" för medlemmar " 132,00
Vid en fest " 305,57
Vid pris - och insatsskjutningar " 100,90
Såld ammunition " 53,34
Skänkt af ordföranden " 10,00
dito sekreteraren " 10,00
Lån af Petersson och Sandqvist " 304,87
1743,93
Utgifter
Förskotteradt af kassaförvaltaren 1910 Kr 65,36
Till en medalj, samt bidrag till medaljer " 1,72
Ränta och amortering till Törnevalla Sparbank 69,45
Utgifter vid en fest " 319,66
För ammunition m.m. " 351,17
Avgift till Skytteförbundet Östergötland " 4,80
Inköp af 2 st kammarskjutningsgevär " 37,65
Ny skjutbana med 3 st. hisstaflor " 741,25
Arvoden " 40,00
Vid statsprisskjutningen " 42,50
Kontant i kassan " 70,37
1743,93
Skulder
Lån af Petersson och Sandqvist Kr 304,87
dito i Törnevalla Sparbank " 120,00
Kapitaltillgång " 643,50
1068,37
Tillgångar
Kontant i kassan Kr 70,37
Skjutbana med 3 st hisstaflor " 860,00
4 st kammarskjutningsgevär á 12 " 48,00
2 st luftgevär á 7,50 " 15,00
2 st flaggor " 10,00
1 Dansbana " 40,00
Hylsor och Laddramar " 25,00
1068,37

I likhet med föregående åren hafva lemnats 50 fria skott till hvarje medlem i gillet. Räkenskaperna äro förda med bästa ordning och noggranhet och samtliga utgifter verifierade, hvarför vi tillstyrka att full och tacksam ansvarsfrihet beviljas styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

Gällstad och Manstorp den 12 mars 1912

Leonard Petersson Gustaf Petersson

§4.
Gillet beviljade den af revisorerna åt styrelsen föreslagna ansvarsfriheten.

§5.
På förslag af Herr C. G. Ferm i Linghem beslöts inköpa ett mausergevär, om hvilket medlemmarne i alla klasserna egde rätt att täfla på samma afstånd, med vilkor dock, att de 50 fria skotten borde vara skjutna innan medlem egde rätt att deltaga i täflingen. Serieantal vid täflan om mausergeväret bestämdes till högst 5, och skulle denna täflan gå i tur och ordning efter 1 kronas insats för första serien och 30 öre för återstående 4 serier.
Täflingen skulle ske mot 20 ringad tafla och skulle protokollföras både i markörgrafven och vid skjutstationen under iakttagande af största försiktighet
att skotten ej blefvo förvexlade.
De 50 fria skotten för tävlingsrätten borde vara lossade innan fältskjutningen på Malmen försiggingo.

§6.
Beslöts att hvarje gillesmedlem, som åt gillet kunde värfva ytterligare en ny medlem skulle för denna tjenst erhålla 10 fria skott.

§7.
Beslöts att 2 fester skulle afhållas under sommarens lopp.
Till festkommiterade utsågos Herrar Oskar Petersson i Bjärby, Axel Håckerström Refva, Ernst Larsson i Skafvestad, Patrik Lundberg i Refva, Henning Jonsson i Bjärby, Fanjunkare L. Petersson i Gällstad, Oskar Fredriksson i Anderstorp, Thure Johansson i Bölingstomta, C. G. Ferm i Linghem och Albin Gustafsson i Öfverstad.

§8.
Skjutningarna vid Gillets bana skulle börja den Söndagen den 14 April
kl: 2.e.m, om gevären nemligen till dess blefvo färdiga.

§9.
Uppdrogs åt Herr Ernst Larsson i Skafvestad att till första lifgrenadier-
regementets förråd inlemna gevären för omjustering.

§10.
Beslöts att ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren af Gillet skulle erhålla 50 fria skott.

§11.
Till materielförvaltare valdes Oskar Fredriksson och bestämdes ett arvode åt honom af 20 kronor.

§12.
Beslöts för Gillets räkning rekvirera 25 ex af den, af Pastor Martin Liljeblad i Helsingborg författade skriften " Om Söndagsskjutningen".

§13.
Beslöts anskaffande af ett rengöringsbord och mynningshylsa.

§14.
Beslöts att prisskjutning med kammargevär skulle försiggå en gång i månaden, och 3 prisskjutningar med mausergevär på 200 meters afstånd under sommarens lopp, och skulle första prisskjutningen ske första gången skjutningarna började.
Angående inköp af pris till ofvannämnde skjutningar, uppdrogs åt styrelsen att derom ordna på sätt, den kunde finna för gott.

§15.
Beslöts att dansbanan skulle utvidgas och utsågs Herrar Oskar Petersson i Bjärby och Oskar Fredriksson att på bästa sätt ordna med dansbanans ofvannämnda ändring.

§16.
Bestämdes att virket vid skjutbanans materialbod på bästa sätt skulle förvaras, där det är tills styrelsen hunnit få ett skisserat förslag till den blifvande skjutpaviljongen.
§17.
Vid härefter inom Gillet företagna val återvaldes följande till ordförande Herr Patron Karl Liedberg Bjärby till vice ordförande P. A. Skoog, till kassör Axel Håckerström Reva, till sekreterare K. G. Larsson Gällstad, till vice sekreterare Henning Jonsson Bjärby, till skjutchef Ernst Larsson Skafvestad öfriga styrelseledamöter blefvo G. H. Haag Falkenborg, samt nyvaldes Thure Johansson i Bölingstomta och Albin Gustafsson i Öfverstad.

§18.
Till supplenater valdes Oskar Petersson i Bjärby och Axel Andersson i Stratomta.
§18. Är dubbelt i originalet.
Till revisorer omvaldes Herr Fanjunkare L. Petersson i Gällstad och Gustaf Petersson i Manstorp, och till deras suppleanter valdes Herrar Axel Karlsson och C. G Ferm Linghem.

§19.
Till ombud vid Östergötlands Skytteförbund valdes Herrar Ordföranden Carl Liedberg Bjärby och P. A. Skoog Bjärby med Herrar Fanjunkaren L. Petersson Gällstad och Oskar Petersson i Bjärby som suppleanter.

§20.
Till instruktörer valdes Herrar P. A. Skoog i Bjärby och Axel Andersson i Stratomta.

§21.
Att jemte ordföranden justera dagens protokoll utsågos Herrar Axel Karlsson och C.G. Ferm Linghem.

Törnevalla som ofvan

Karl o111 Liedberg
justeradt.
C.O. Pettersson

Protokoll hållet vid ordinarie årssammanträde med Törnevalla Skyttegille Söndagen den 30 mars 1913 i Törnevalla kommunalrum.


§1.
Sammanträdet öppnades af Gillets ordförande Herr Patron Karl Liedberg, hvilken, med anledning af Gillets 5 åriga tillvaro, höll en kort historik öfver detsamma, sedan dess bildande år 1908.

§2.
Sammanträdet erkändes vara i laga ordning kungjort.

§3.
Styrelse- och revisionsberättelse upplästes


Årsberättelse öfver Törnevalla Skyttegilles verksamhet under år 1912
.

Gillet, som började sin verksamhet för året den 28 April och i regel haft skjutningar hvarje söndagseftermiddag, hade vid årets slut 51 aktiva medlemmar fördelade sålunda :

I Rekrytklassen 17 skyttar
" Ista klass 10 "
" II " 18 "
" III " 6 "

Med hänsyn till värnpliktsförhållanden voro
under värnpliktsåldern 22
i beväringens Ist,å II uppbåd 19
i landstormen 5
öfveråriga och frikallade 5

Anslagsberättigade, eller sådana som skjutit minst 50 skarpa skott och i öfvrigt fyllt föreskrifternas villkor voro endast 39. Under året har nyinskrifvits 14 medlemmar, dock har gillets nummerär jemfördt med föregående år minskat med 14, hufvudsakligen beroende på afflyttning från orten.
Af Gillets skyttar har 1 uppflyttats från I:sta till II.a klass och derigenom förvärfvat statens skyttemärke i brons, samt 4 från rekryt till I:sta klassen.

Vid Gillets skjutbana har lossats

på 100 meters afstånd 1005
" 200 " " 1944
" 300 " " 1864
samt vid fältskjutning 378
eller tillsammans 5191 skarpa skott.

Dessutom har vid Gillets bana och å festplatsen aflossats med salongsgevär tillsammans 1 512 kammarladdningsskott. Gillet har under året inköpt och uppsatt en själfmarkerande halffigur. Af öfriga nyanskaffningar och reparationer må nämnas utökningen af Gillets dansbana, uppsättning af en annonstafla och anbringandet af sittbänk vid Gillets skjutbana.

Gillet har af egna medel inköpt ett mausergevär och som gåfva af Herr Fanjunkare L Pettersson erhållit ett sådant, om hvilka gevär prisskjutningar egt rum å gillets bana.
Skjutning om statens pris försiggick söndagen den 28 oktober med hvilken dag gillets verksamhet för året afslöts.

Törnevalla den 30 mars 1913
för Törnevalla Skyttegilles styrelse

Carl O M Liedberg
ordförande / KG Larsson
sekreterare

Revisionsberättelse.

Undertecknade utsedde att revidera Törnevalla Skyttegilles räkenskaper och förvaltning för år 1912 få efter verkställdt uppdrag meddela, att räkenskaperna äro förda med ordning och reda och samtlige utgifter vederbörligen veifierade, hvarför vi föreslå, att styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Gällstad och Manstorp den 27 mars 1913

Leonard Petersson Gustaf Petersson

§4.
Den af revisorerna för styrelsen tillstyrkta ansvarsfriheten beviljades enhälligt af Gillet.
§5.
Beslöts att inträdes - och årsafgifterna för Gillet skulle bibehållas vid sina förra belopp.
§6.
Ordförande, kassaförvaltare och sekreterare beviljades fortfarande som hitills sina 50 fria skott.

§7.
Beslöts att Gillets verksamhet vid dess skjutbana skulle taga sin början Torsdagen den 1:ste Maj.
§8.
Beslöts att skjutningarna skulle börja 1:ste och 3:dje söndagen i månaden

kl: _8- 10 f.m., samt sedan fortsättas kl 2 e.m. Öfvriga söndagar skulle endast eftermiddagsskjutningar företagas.

§9.
Beslöts, att årets första prisskjutning med mauser- och salongsgevär skulle företagas Torsdagen den 1:ste maj, då Gillets skjutningar skulle taga sin början.

§10.
Beslöts inköp af ett mausergevär, om hvilket täflingsskjutning skulle hållas enligt följande villkor: Först skulle de 50 fria skotten vara skjutna för att ega rätt att deltaga i täflingen. Vidare skulle skjutningarna försiggå på 200 meters afstånd mot ett pris af 1 krona per serie om 10 skott, samt 1 krona per tillämpningsserie om 10 skott.

§11.
Under sommaren lopp skulle tvenne fester afhållas, och skulle samma kommite funktionärer som i fjol med följande nya ledamöter såsom förstärkning nemligen Karl Andersson i Bjärby och Knut Eriksson i Skafvestad.

§12.
Härefter företogs följande val : Till ordförande återvaldes enhälligt Herr Patron Carl Liedberg Bjärby, till vice ordförande nyvaldes Herr Oskar Petersson i Bjärby, för öfrigt återvaldes förutvarande styrelseledamöter. Till suppleanter utsågos Gustaf Petersson Manstorp och Karl Andersson i Bjärby.

§13.
Till materialförvaltare återvaldes Axel Herman Fredriksson i Skogstorp mot ett arvode af 40 kronor.

§14.
Till revisorer återvaldes Herr Fanjunkaren Leonard Petersson i Gällstad och nyvaldes Herr Axel Karlsson i Linghem.

§15.
Att representera Gillet vid Östergötlands Skytteförbunds årsmöte utsågs Herr Oskar Petersson i Bjärby, och till suppleant Herr fanjunkaren Leonard Petersson i Gällstad.

§16.
Att jemte ordföranden justera dagens protokoll utsågos Herrar Oskar Petersson i Bjärby och Thure Johansson i Bölingstomta.

Törnevalla som ofvan
Carl O.111. Liedberg
justeradt:
Thure Johansson Oskar PetterssonProtokoll hållet vid ordinarie årsmöte med Törnevalla Skyttegille vid Linghemsortens Mejeri Söndagen den 29 mars 1914.


§1.
Af Herr Ordföranden helsades de närvarande hjertligt välkomna.

§2.
Årsmötet förklarades i vederbörlig ordning kungjordt.

§3.
Styrelse- och revisionsberättelserna upplästes af Herr Ordföranden.

§4.
Den af revisorerna åt styrelsen tillstyrkta ansvarsfriheten för gångna årets räkenskaper och förvaltning godkändes af de närvarande.

§5.
Beslöts, att årets skjutningar skulle taga sin början sista söndagen i April. Vidare beslöts anordna en prisskjutning å nämnda söndag.

§6.
Beslöts inköp af ett mausergevär, för hvilket ändamål vederbörliga medel borde tagas, dels genom insatser af 1 kr, samt resterande medel ur gillets kassa, med de bestämmelser, som förut egt rum angående täflan om gevär.

§7.
Angående anskaffande af ammunition uppdrogs åt styrelsen, att på bästa sätt herom draga försorg.
§8.
Beslöts försäkra de vid skjutbanan tjenstgörande markörerna.

§9.
Till hvarje medlem, som åt Gillet förvärfvade en ny medlem, beslöts en premie af 10 fria skott.

§10.
I likhet med föregående år skulle skjutningarne ega rum hvarannan söndags-förmiddag från kl: 8 till 10, samt hvarannan söndagseftermiddag från kl: 2 till 4.
Vid skjutningarne borde derjemte tvenne styrelseledamöter vara närvarande.

§11.
Beslöts hålla trenne prisskjutningar nemligen : en vid skjutningarnes början, en vid midsommar, samt en vid slutet af årets skjutningar.

§12.
Härefter företogs val af ordförande och återvaldes den förutvarande nemligen Herr Patron Karl Liedberg Bjärby.
§13.
Vidare företogs val af styrelseledamöter nemligen :
K. G. Larsson Gällstad ( sekreterare ), Patrik Lundberg Reva ( vice sekreterare ),
Oskar Petersson Bjärby, Ernst Larsson Skafvestad, Thure Johansson Bölingstomta, Albin Gustafsson Öfverstad, Simon Nordström Linghem, samt Axel Håckerström Reva ( kassör ).

§14.
Till styrelsesupplenater valdes Gustaf Petersson Manstorp och Karl Aron Andersson Bjärby.
X
§16.
Till ombud vid Östergötlands Skytteförbunds årsmöte utsågs Oskar Petersson i Bjärby , samt till suppleant fanjunkaren Herr Leonard Petersson i Gällstad.

X §15.
Till revisorer återvaldes Herrar Fanjunkare Leonard Petersson Gällstad och Axel Karlsson i Linghem.

§17.
Beslöts sända en grupp skyttar till Östergötlands Skytteförbunds täflan vid Norsholm.

§18.
Med anledning af revisorernas uttalande angående kassörens skuld till kassan, beslöts i enlighet med detta, att dessa medel skulle snarast möjligt användas till betalande af gillets uteliggande räkningar, enligt kassaboken
Kr 235,46.

§19.
Då gillet ej eger kontrakt med landtbrukaren Axel Håckerström i Reva rörande upplåten mark för skjutstationerna och Öfverstyrelsen sådant fordrar, uppdrogs åt ordföranden Herr Patron Karl Liedberg och landtbrukaren Oskar Petersson i Bjärby att med Håckerström snarast möjligt träda i underhandling jämväl rörande revisorernas och gillets uttalande med anledning af gillets fordran af Håckerström.

§20.
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågs Herrar Ernst Larsson i Skafvestad och Albin Hagström i Linghem.

Karl,0111,Liedberg
Justerat :
Albin HagströmProtokoll hållet vid ordinarie årsmöte med Törnevalla skyttegille å Törnevalla kommunalrum den 12 mars 1915.

§1.
Mötet ansågs vara i vederbörlig ordning kungjordt och öppnades detsamma
af Herr Olof Franzen som med några ord framhöll skytterörelsens stora betydelse och i synnerhet nu när snart sagdt hela Europa står i brand.

§2.
Revisionsberättelsen för år 1914 upplästes och godkändes af mötet.

§3.
Att fortfarande hafva markörerna försäkrade antogs af mötet.

§4.
Beslöts att fortfarande lemna 10 fria skott till hvarje gillesmedlem, som
lyckades åt gillet värfva en ny medlem, dock skulle dessa fria skott ej utlemnas,
förrän vederbörande skjutit sina stadgade 50 skott.

§5.
Beslöts anordna prisskjutningar under det kommande året i likhet med
föregående.
§6.
Beslöts, att skjutningarna skulle taga sin början Söndagen den 25 April, då
prisskjutning äfven skulle anordnas.

§7.
Beslöts anordna 2 fester under sommaren.

§8.
På Herr Ordförandens förslag beslöts lemna 50 fria skott till hvarje
landstormsman, dock ej till de landstormsmän, som äro inskrifna i gillet.

§9.
Förslag att värdesätta gillets inventarier antogs af mötet och värderades
desamma till en summa af 913 kronor enligt specifikationen.

§10.
Beslöts utsända en insamlingslista, för att i någon mån stärka gillets
ekonomi.

§11.
Vid val af styrelse omvaldes de nuvarande med undantag af Herrar
Oskar Pettersson Bjärby och S. Norström Linghem, som båda afflyttat från orten.
Till vice ordförande valdes Herr Thure Johansson i Bölingstomta, och invaldes till
styrelseledamöter Herrar Gustaf Pettersson i Manstorp, Albin Hagström Linghem
och G. Karlsson i Bosstorp.
Till styrelsesuppleanter valdes Herrar Karl Andersson och Gustaf Hagman
Linghem.
Till revisorer återvaldes Herrar Fanjunkaren L. Pettersson Gällstad och Ax.
Karlsson Linghem.
Till deras suppleanter valdes Herrar G. Jonsson Bjärby och Knut Eriksson
Skavestad.

§12.
Till ombud vid Östergötlands Skytteförbunds årsmöte valdes förutom Ordf.
Herrar fanjunkaren L. Pettersson och Ernst Larsson.

§13.
Till festkommiterade valdes Herrar Knut Eriksson, Ernst Larsson, Thure
Johansson,Ax. Håckerström, K. Andersson, Alb. Hagström, G. Hagman, Gustaf
Pettersson, A. Jonsson, Ax. Karlsson och P. Lundberg.

§14.
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Th. Johansson och Gustaf Pettersson.

Karl. O111 Liedberg Alb. Hagström
tj . sekreterare.

Thure Johansson Gustaf Pettersson

Protokoll hållet vid extra sammanträde med Törnevalla Skyttegille
Den 26 September 1915.


§1.

Sammanträdet ansågs vara i laga ordning kungjordt.

§2.
Med anledning af inkommen skrifvelse från Förbundet angående inköp av
ammunition från staten till ett pris af 1/8 öre pr. skott med hylsa, beslöts att köpa
6.000 skott, samt att ordf. skulle omedelbart träda i författning om köpet.

§3.
Beslöts att skjutning om statens pris skall försiggå Söndagen den 17 de
Oktober med 2 dra och 3 dje klasserna mellan 8 - 10 f.m. med rekrytklassen mellan 1 - 2 e.m. och med 1:sta klassen efter kl. 2 e.m.

§4.
Samtidigt beslöts att anordna en prisskjutning på 200 meter mot 20 ringad
tafla samt en med salongsgevär å 15 meter, båda om köpta priser, samt en insats-
skjutning med salongsgevär för rekryterna.

§5.
Täflan om gillets vandringspris skall försiggå Söndagen den 31 oktober
enligt samma grunder som förlidet år.

§6.
Att tjenstgöra vid skjutbanan under Oktober utsågos :
till den 3 dje Carl Liedberg och K.G Larsson
till den 10 de Karl Andersson och Ax. Håckerström
till den 24 de Alb. Hagström och Artur Andersson
samt den 31 ste Karl Bergman och Thure Johansson

§7.
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Karl Andersson och Alb.
Hagström.

justeradt: Karl O111 Liedberg
Albin Hagström
Protokoll hållet vid ordinarie årsmöte med Törnevalla Skyttegille,
Söndagen den 2 April 1916 å Törnevalla kommunalrum.

§1.
Mötet öppnades af Herr Ordföranden med en erinran om de stora och
alvarliga världshändelser hvilka nu liksom våren 1915 tyckas fortgå med oförminskad styrka.

§2.
Sammanträdet förklarades som i laga ordning kungjort.

§3.
Upplästes styrelse- och revisionsberättelserna.

§4.
Mötet beviljade styrelsen och räkenskapsföraren full och tacksam
ansvarsfrihet för gångna årets räkenskaper och förvaltning.

§5.
Beslöts att gillets skjutöfningar skulle taga sin början Söndagen den 30
April.

§6.
Beslöts att fortfarande hafva markörerna försäkrade.

§7.
Likaledes beslöts lemna 10 fria skott till hvarje medlem, som åt gillet
lyckas värfva någon ny medlem, med förbehåll dock att först hafva lossat de första 50 fria skotten.
§8.
Beslöts hålla tvenne fester under sommaren.

§9.
Beslöts lemna 50 fria skott till hvarje landstormsman dock ej till någo
sådan, som vore i gillet inskrifven.

§10.
Beslöts att inventarielistans slutsumma skulle sänkas från 913 till 700 kr.

§11.
Vid fältskjutning beslöts göra den bestämmelsen, att 2 poängs skillnad
skulle vara mellan de olika klasskyttarna, om lika många träffar uppnåddes mellan de täflande.
§12.
Beslöts att kapitalskulden till Herrar Pettersson & Landkvist skulle inbetalas,
och anmodades kassören, att å gillets vägnar, till dessa Herrar uttolka ett hjertligt tack för ofvannämnda lån, i all synnerhet, som det utlemnats räntefritt.
§13.
Beslöts att kvinnor, som önskade ingå i gillet skulle rullföras utan någon
inskrifnings- och årsafgift.

§14.
Härefter företogs val, hvarvid till ordförande enhälligt återvaldes Herr
Patron Karl Liedberg Berglid, vice ordförande Herr Thure Johansson Bölingstomta, sekreterare K.G. Larsson Gällstad, vice sekreterare Herr Patrik Lundberg Refva, skjutchef Herr Ernst Larsson Skafvestad, samt till kassör Herr Axel Håckerström Refva. Öfriga styrelseledamöter blefvo Herrar K. Bergman Skackelstad, Gustaf Petersson Manstorp, Albin Hagström Linghem och Jakob Arnell Smedby. Till revisorer återvaldes Herrar fanjunkaren Leonard Petersson och Axel Karlsson Linghem.

§15.
Till ombud vid Östergötlands Skytteförbunds årsmöte valdes jemte
ordföranden Herrar fanjunkaren Leonard Petersson Linghem och Ernst Larsson Skafvestad.
Till festkommiterade valdes Herrar K. Bergman, Ernst Larsson, Jakob Arnell, Artur Andersson, Oskar Jonsson, Gillis Boman, Thure Johansson, Axel
Håckerström, Gustaf Petersson, Axel Karlsson, Alb. Hagström, Patrik Lundberg
och Knut Svenman. Till materialförvaltare återvaldes Fredriksson

§16.
Beslöts att, på grund af visadt synnerligt intresse för gillets verksamhet, till
hedersledamöter kalla Herrar godsegaren Alb.(Albert) Andersson och fanjunkaren
Leonard Petersson Linghem och skulle detta ske genom protokollsutdrag, som
skulle vederbörande tillställas.

§17.
Uppdrogs åt styrelsen att verkställa mindre reparationer vid banan jemte
flaggstångens iordningsställande.

§18.
Beslöts att vid skjutningens början hålla en prisskjutning på 200 meters
afstånd jemte prisskjutning med salongsgevär.

§19.
Att jemte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Herrar Axel Karlsson
och Alb. Hagström Linghem.

Karl O111 Liedberg
Justerat :
Albin Hagström A.E. Carlsson
Protokoll hållet vid ordinarie årsmöte med Törnevalla Skyttegille hos
Herr Albin Samuelsson i Stratomta Söndagen den 25 mars 1917.


§1.
De närvarande helsades hjertligt välkomna af gillets ordförande Herr Karl
Liedberg.

§2.
Mötet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§3.
Styrelse- och revisionsberättelserna upplästes.

§4.
I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen och dess kassaförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet för gångna årets räkenskaper och förvaltning.
§5.
Till justeringsmän utsågs Herrar Albin Hagström och Gillis Boman.

§6.
Beslöts att fortfarande lemna 10 fria skott till hvarje gillesmedlem, som åt gillet lyckades värfva någon ny medlem. Dessutom beslöts att lemna ett extra pris - t.ex en bägare till den gillesmedlem, som under året åt gillet värfvat de flesta medlemmarna.

§7.
På förslag af Herr Albin Hagström beslöts att vid gruppskjutning utom gillet lemna fri ammunition till hvarje inom gruppen deltagande.

§8.
På Herrar Ordförandens och Ernst Larssons i Skavestads förslag beslöts prägla 3 st. medaljer, deraf 2 i silver för 3:dje och 2:dra klass och 1 i brons för 1:sta klass. Berättigad erhålla en sådan ansågs den vara, som på 10 serier uppnåt det bästa resultatet.

§9.
På förslag af Herr Albin Samuelsson i Stratomta beslöts att de af gillets kassa anskaffa ett vandringspris för fältskjutning och skulle skjutning derom försiggå i tre (3) år, deraf 2 år i rad, med en lucka mellan 2dra och tredje året; för öfrigt skule skjutningen försiggå efter samma grunder, som gälla för vandringspriset i skolskjutning.

§10.
Vidare beslöts på Herr Albin Samuelssons förslag att statsprisskjutningen om möjligt skulle företagas något tidigare, än hvad förut varit fallet och öfverlemnades åt styrelsen att närmare bestämma tiden för statsprisskjutningen.
§11.
Beslöts att under sommaren hålla 2 ne fester.

§12.
Till festkommiterade utsågs Herrar Karl Bergman, Ernst Larsson, Jakob Arnell, Artur Andersson, Oskar Jonsson, Gillis Boman, Thure Johansson, Axel Karlsson, Axel Håckerström, Gustaf Petersson, Albin Hagström, Patrik Lundberg, och istället för Knut Svenman nyvaldes Herr Karl Andersson i Linghem, samt öfriga nyvalda Herrar Knut Eriksson, Knut Knutsson och Albin Svensson.

§13.
Beslöts att skjutningen vid banan skulle börja Söndagen den 22 April.

§14.
Beslöts att skjutningarne skulle försiggå 1sta och 3dje söndagen i månaden mellan 8 - 10 f.m. samt 2dra och 4de söndagen på eftermiddagen.

§15.
Beslöts inköp af 2ne gevär, der af ett för gillets behof och ett för prisskjutning.

§16.
Vidare beslöts hafva en prisskjutningsdag i månaden, under den tid skolskjutningen pågår.

§17.
Beslöts utse en kommité, som skulle låta verkställa vid banan nödvändige reparationer och uppdrogs åt styrelsen att närmare ordna med denna sak.

§18.
Materialförvaltarens begäran om 10 kronors arvodesförhöjning beviljades enhälligt.

§19.
Från Skytteförbundens Öfversstyrelse hade inkommit ett stadgeändringsförslag, hvilket i sin helhet antogs af mötet.

§20.
Beslöts att fortfarande som hittills till hvarje medlem lemna 50 fria skott.

§21.
Härefter företogs i stadgarna föreskrifne val, hvarvid till gillets ordförande enhälligt återvaldes Herr Patron Karl Liedberg.

§22.
Till öfrige ledamöter i styrelsen återvaldes Herrar Thure Johansson Bölingstomta, Patrik Lundberg Reva, K. G. Larsson Gällstad, Ernst Larsson Skavestad, Axel Håckerström Reva, Karl Bergman Skackelstad, Gustaf Pettersson Manstorp, Albin Hagström Linghem, Jakob Arnell Smedby, samt nyvaldes Herr Albin Samuelsson Stratomta.

§23.
Till styrelseledamöter valdes Herrar Artur Andersson Ullälfva och Knut Eriksson Skavestad.
§24.
Till revisorer återvaldes Herrar Fanjunkaren Leonard Pettersson och Axel Karlsson Linghem, samt till deras suppleanter Herrar Karl Andersson i Linghem och Oskar Jonsson Bjärby.

§25.
Till ombud vid Östergötlands Skytteförbunds årsmöte valdes jemte ordföranden Herrar Fanjunkaren Leonard Pettersson i Linghem Ernst Larsson i Skavestad, samt till deras suppleant Herr Albin Samuelsson i Stratomta.

Karl,O,111,Liedberg
Justerat:
Albin Hagström G.Boman

Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årsmöte i
Ullälfva den 1 April 1918.


§1.
Ordföranden helsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2.
Sammanträdet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§3.
Styrelse- och revisionsberättelser upplästes och godkändes och lemnades styrelsen, enligt revisorernas förslag, ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§4.
Beslöts att såsom föregående år lemna 10 fria skarpa skott till den skytt, som värvat en ny medlem, dock under förutsättning att den nyvärvade ej är befriad från vapenövningar samt skjutit föreskrivna anslagsberättigade 50 skott. Likaså beslöts att utdela fria skott till gillets skyttar vid grupptävlingar utom gillet.

§5.
Till varje anslagsberättigad skytt beslöts utdela 50 fria skott. Vid köp av
ammunition bestämdes priset till 80 öre per serie.

§6.
Bestämdes att skolskjutningen skulle taga sin början den 28 April.

§7.
Åt styrelsen lemnades uppdrag att bestämma huru, med hänsyn till rådande
förhållanden, någon fäst skulle hållas under innevarande år samt bestämma om en
eller två kan hållas.

§8.
Till fästkommiterade invaldes i st. för Oscar Jonsson, Birger Carlsson och
Gustaf Larsson i st. för Carl Andersson, Erik Andersson i st. för Knut Eriksson
samt Albin Samuelsson. Alla de övriga från föregående år omvaldes.

§9.
Vid skolskjutningarna skall under år 1918 följas samma ordning som
föregående år eller den 1 och 3 Söndagen skall skolskjutningarna i regel pågå
mellan 8 - 10 förmiddagen, den 2 och 4 ev. 5 Söndagen i månaden på
eftermiddagarna.

§10.
Prisskjutningar skall i regel äga rum sista söndagen i varje månad och skall
första prisskjutningen ske den 28 dennes.

§11.
Godkändes styrelsens förslag om återgång till förut brukligt sätt vid
prisskjutningarna med hänsyn till tävling vid gillets bana, då det under föregående
år försöksvis begagnade sättet att tävla klassvis ej var med gillets ekonomi
förenligt.

§12.
Beslöts dels att vid rekryternas skolskjutning å 100 mtr. skall svag eller s.k.
övningsammunition användas och förbjudes uttryckligen användande af skarp
ammunition vid rekryternas övningar samt dels om möjligt begagna svag
ammunition även vid 200 meters vallen, med hänsyn till det förhöjda fabrikspriset
å ammunition. Skytt som använder sig av den svaga ammunitionen betalar vid köp
50 öre per serie.
§13.
Revisorernas förslag om anskaffande av en serskild s.k. liggare, deri all
ammunition bokfördes, och som vid all slags skjutning vid såväl skjutbanan som
fältskjutningar skulle vara tillgänglig för vederbörande tjenstgörande ledare, -
antogs och beslöts att för bättre reda skulle anskaffas ett serskilt kassaskrin der
inkomna medel för såväl ammunition som avgifter förvarades för avlemnande till
kassören jemte förutnämnde ammunitionsliggare efter varje skjutnings slut.
Dock äger vederbörande tjensteförrättande uppbördsman rätt att i händelse av
lämplighet inlemna såväl kassan som " liggare " hos Materialförvaltaren som åtagit
sig förvara desamma. I kassaskrinet bör anteckningar inläggas om inträdesavgifter
eller deri förvarande medel som ej röra ammunitionen.

§14.
Beslöts att till den skytt, som innehaft " Törnevalla Skyttegilles Damers
vandringspris i fältskjutning " men som till annan skytt får lemna det ifrån sig,
utdela ett s.k. " tröstpris " eller minnesbägare.

§15.
För anskaffande av 2 ne st ständiga markörer uppdrogs åt kassören att derom
ombestyra, även med hänsyn till avlöningens storlek.

§16.
För nödvändiga reparationer å Gillets förrådsbod och blinderingen samt
kulfång m.m. utsågos kassören och materialförvaltaren Fredriksson att derom träda
i verkställighet snarast möjligt innan skolskjutningarna vid gillets bana.

§17.
På förslag av kassören Axel Håckerström beslöts att anlägga en serskild
kammarskjutningsbana vid gillets skjutbana.

§18.
Uppdrogs åt kassören och materialförvaltaren att utse plats och verkställa
arbetet till ovannämnda kammarskjutningsbana som också bör vara i ordning före
skolskjutningarnas början.
§19.
Styrelsens förslag om att innevarande år fira gillets 10 åriga verksamhet
antogs.

§20.
Då gillet stiftades den 25 juli 1908, beslöts att fira omnämnde 10 års
jubileum omkring nämnda dato.

§21.
Till kommiterade att utarbeta program för 10 års jubileet, och närmare
bestämma dag valdes ordföranden, Ernst Larsson, Thure Johansson, Albin
Hagström och Albin Samuelsson, som äga att i händelse av behov tillkalla
hjelp från förutvalda fästkommitterade . Till sammankallande utsågs ordföranden.

§22.
Samtliga Styrelseledamöter, som voro i tur att avgå, omvaldes med de
befattningar som de förut innehaft.
Till skjuchef : Ernst Larsson, instruktör : Artur Andersson.

§23.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Artur Andersson och nyvaldes Gustaf
Larsson i st. f. Knut Eriksson.

§24.
Att representera gillet vid förbunds och kretsmöten utsågos förutom
ordföranden, som är självskriven, herrar Thure Johansson och Ernst Larsson.


§25.
Till revisorer valdes fanjunkaren L. Pettersson och Axel Karlsson Linghem
och till revisorsupleanger Albin Svensson och Oscar Jonsson.

§26.
Till erhållande av Östergötlands Skytteförbunds förtjenstemedalj föreslogs
gillets sekreterare K.G. Larsson, Gällstad och Albin Hagström, Linghem, och
skulle med rapporten till kretsstyrelsen härom, bifogas de meritförteckningar, som
kunna motivera detta beslut.

§27.
Att jemte ordföranden justera dagens protokoll utsågos Albin Samuelsson
och Gustav Pettersson.
Som ovan
Karl O111 Liedberg
justerat :
Gustaf Pettersson Albin SamuelssonProtokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årssammanträde
i Stratomta den 6te April 1919.


§1.
Sammanträdet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§2.
Till justeringsmän utsågos K. Bergman i Skackelstad och Axel Karlsson i
Linghem.

§3.
Sekreteraren föredrog års och revisionsberättelserna, som godkändes.

§4.
På revisorernas förslag beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
årets räkenskaper och förvaltning.

§5.
I likhet med föregående år beslöts att i värvarelön utlemna 10 fria skott för
varje nyförvärvad medlem, som under året lossat 50 skarpa skott, och för övrigt
vore anslagsberättigad.

§6.
Beslöts att, som hitills, utlemna 50 fria skarpa skott till varje
anslagsberättigad medlem, samt att priset för skarp ammunition skulle bestämmas till 1 krona pr. serie och för svag till 50 öre, samt att detta fritt skulle till tillämpas från och med årets första skolskjutning vid Gillets bana. All ammunition skall vid årschiftet införas i " liggaren ".

( §7. Saknas ). §8.
Årets skolskjutning skulle begynna den 27 April.

§9.
För nödvändiga reparationer vid Gillets skjutbana utsågs en kommite
bestående af ordföranden, och H.ar Carl Bergman samt Thure Johansson, som hade att snarast möjl. vidtaga de åtgärder som kräfdes.

§10.
Beslöts att under sommarens lopp avhålla en fäst.

§11.
Vid skolskjutningarna skall, beträffande tiden och dagen, följas samma
ordning som hittills skett, eller att den 1 och 3 söndagen i månaden försiggår övningarna å förmiddagarna mellan 8 till 10 och den 2 och 4 och 5 efter kl: 2 eftermiddagen, böndagar undantagna från all övning.


§12.
Till fästkommiterade utsågos kvarstående sedan föregående år, samt
nyvaldes Evert Johansson, Gunnar Franssén, Jonas Söderberg och Konrad Johansson, Askeby.

§13.
Beslöts att, dels för att göra intresset för skyttesaken så livligt som möjligt,
dels för gillets ekonomi, anordna så många prisskjutningar som möjligt, och uppdrogs åt styrelsen att dessa närmare bestämma.

§14.
I likhet med föregående år beslöts att skarp ammunition ej under några
förhållanden får användas på 100 meters vallen.

§15.
I händelse markören hade några önskningar ifråga om avlönings- eller andra
ärenden, uppdrogs åt kassören Axel Håckerström, att därom med honom avhandla
och besluta.

§16.
Till gillets ordförande för året utsågs enhälligt förutvarande ordförande Carl O. M. Liedberg, Berglid. Likaså återvaldes övriga ledamöter i styrelsen, som voro i tur att avgå, och nyinvaldes Artur Andersson med Konrad Johansson, Överstad som suppleant. Övriga suppleanter återvaldes.

§17.
Att representera gillet vid Östergötlands Skytteförbunds och kretsens
årsmöten återvaldes såväl ordföranden som föregående års ombud, Ture Johansson och Ernst Larsson.

§18.
Till revisorer återvaldes H.ar Fanjunkaren Leonard Pettersson och
Stationskarlsförman Axel Karlsson. Suppleanterna återvaldes.

§19.
I likhet med föregående års beslut, uttalade gillet enhälligt sin önskan att
föreslå Herr Albin Hagström som kandidat till erhållande av Östergötlands Skytteförbunds förtjenstemedalj i silver.

Justerat : Som ovan
Karl O M Liedberg
K. Bergman
A. E. Carlsson


Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årssammanträde
i Bölingstomta den 5 april 1920.


§1.
Sammanträdet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§2.
Till justeringsmän utsågos Gustaf Larsson, Gällstad och Ernst Larsson, Gällstad.

§3.
Revisions- och årsberättelsen upplästes och godkändes.

§4.
På revisorernas förslag beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
årets räkenskaper och förvaltning.

§5.
Priset å ammunition bestämdes i likhet med föregående år till 1 kr pr. serie.

§6.
Årets prisskjutning skall taga sin början den 25 april och bestämdes samma
tider som föregående år.

§7.
Beslöts att gillet innevarande sommar skall avhålla en sommarfäst och
återvaldes föregående års fästkommite med Axel Carlsson som sammankallande.

§8.
Beslöts att i likhet med föregående år tilldela fri ammunition till gillets
medlemmar vid deltagande i gruppskjutningar inom förbundet.

§9.
Som Fredriksson avsagt sig markeringen uppdrogs åt styrelsen att om
möjligt skaffa ny markör, skulle detta ej lyckas beslöts att gillets medlemmar själva få ombesörja markeringen.

§10.
Arvodet till materialförvaltaren bestämdes till 100 kronor.

§11.
Till ordförande återvaldes enhälligt Herr Carl Liedberg, Berglid, samt
återvaldes övriga ledamöter i styrelsen som voro i tur att avgå och nyvaldes Conrad Johansson Öfverstad samt till styrelsesuppleanter Albin Samuelsson och Gustaf Larsson.
Till revisorer återvaldes Fanjunkare Leonard Petersson och Axel Carlsson
Linghem med Knut Svenman som suppleant
§12.
Att representera vid förbundets- och kretsens årsmöten utsågs förutom
ordföranden Ernst Larsson och Thure Johansson.

§13.
Beslöts att gillet skall bidraga med 20 Kronor till förbundets sekreterare uti
anledning av dennes förestående 40 års dag.

§14.
Under året förvärvade utmärkelsetecken utdelades till :
Conrad Johansson Öfverstad 2 gradens diplom med emalj, bronsmärke, Gustaf
Pettersson, Manstorp 1 gradens diplom, Albin Hagström, Linghem förbundets
medalj i silver, Conrad Johansson Öfverstad gillets medalj.
Gillets vandringspris i skolskjutning har under år 1919 erövrats av Conrad
Johansson Öfverstad.
Som ovan :
Karl O. M. Liedberg
Justerat :
Gustav Larsson Ernst Larsson

Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årsmöte den 10 April 1921.

§1.
Sammanträdet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§2.
Till justeringsmän utsågos Ernst Larsson och Gustav Pettersson.

§3.
Års och revisionsberättelserna föredrogs och godkändes.
§4.
Full ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och dess kassör.

§5.
På grund av revisorernas förslag om kassabehållningens placerande, beslöts
att densamma hädanefter skall för gillets räkning och i gillets namn placeras i
bankinrättning.
§6.
Till ordinarie markör vid gillets skjutbana antogs efter uppgörelse gillets
materialförvaltare Ax. Fredriksson mot en avlöning av 200 kr. pr år.

§7.
Beslöts att skolskjutningen skal taga sin början Söndagen den 24 dennes
kl: 2.e.m.
§8.
Då det visat sig att skjutningen på söndagsmorgnarna ej tillräckligt senterats,
beslöts att för innevarande år försöksvis verkställa skolskjutning endast varannan
helgfri söndag och då endast på eftermiddagarna efter Kl: 2, samt med rätt att, då
mellankommande helgdag lägger hinder i väg för skjutning, - utbyta den dagen
mot närmast helgfria söndag för att ej behöva minska skjutningarnas antal.

§9.
Med hänsyn till revisorernas uttalande om att av gillets medel använda mera
för att väcka intresse för skyttesaken, så beslöts att anordna en prisskjutning i varje
månad, - att sänka ammunitionspriset från 1 kr till 70 öre för serie köpt
ammunition, samt att liksom hittills som värvarlön utlemna 10 fria skott till var och
en som anskaffa en ny, anslagsberättigad skytt, dock med det villkor att lönen ej
utlemnas förr än den nyanskaffade skytten fullgjort stadgade fordringar för
statsanslag, samt att grupptävlare vid förbundets skjutningar erhålla fri
ammunition.

§10.
Till förstärkande av gillets ekonomi beslöts att i likhet med vad hittills
brukats, avhålla en s.k. sommarfäst.
§11.
Beslöts anslå en summa av 150 kronor till inköp av diverse priser till de
måntaliga prisskjutningarna.
§12.
Då upplyst blivit att ett extra biträde blivit användt under förlidet års skol o
prisskjutningar vid markering beviljades för denna betjening en ersättning av 25
kronor.
§13.
Till ordförande omvaldes Carl O. M. Liedberg Berglid.

§14.
Övriga styrelseledamöter Ture Johansson, K.G. Larsson, Axel Håckerström,
P. Lundberg, Ernst Larsson, Gustav Pettersson, Karl Bergman, Albin Hagström,
Artur Andersson och Konrad Johansson omvaldes.

§15.
Till styrelsesuppleanter återvaldes Gustav Larsson och nyvaldes Evert
Johansson Bölingstomta.

§16.
Till revisorer omvaldes H.ar Leonard Pettersson och Axel Karlsson.

§17.
Till revisorsuppleant nyvaldes Gunnar Fransén Stratomta.

§18.
Att representera gillet vid förbunds och kretsmöten- utsågos,- utom
ordföranden - Landtbr. Ture Johansson i Bölingstomta.

§19.
Till fästkommiterade återvaldes samtliga förutvarande funktionärer.

Törnevalla s.o.

Karl O.M. Liedberg
justeradt
Ernst Larsson Gustaf Pettersson

Protokoll hållet vid ordinarie årsmöte med Törnevalla Skyttegille
måndagen den 17 April 1922.


§1.
De närvarande helsades hjertligt välkomna av Ordf. Herr Carl Liedberg.

§2.
Årsmötet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§3.
Av Herr Ordf. upplästes års- och revisionsberättelserna.

§4.
På grund av revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen full och tacksam
ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper och förvaltning.

§5.
Att jemte Ordf. justera dagens protokoll utsågos Herrar Albin Hagström och
Axel Karlsson.
§6.
Beslöts tillerkänna markören ett arvode av 200 kr.

§7.
Beslöts att skolskjutningen vid banan skulle taga sin början Söndagen den
30 April.
§8.
Bestämdes att ordningen vid skjutningarna skulle försiggå efter samma plan
som förra året, dock behövde den jourhavande vid banan ej vänta längre derstädes än till kl: 4 e.m.
§9.
Beslöts att ammunitionspriset pr. serie skulle bliva 60 öre och 40 öre för
övningsammunition.
§10.
Beslöts att i värvningspremie tilldela varje skytt 10 fria skott för varje av
honom åt gillet nyförvärvad anslagsberättigad medlem.

§11.
Beslöts att gruppskyttar skulle erhålla fria ammunition.

§12.
Innan skjutningarna vid banan taga sin början skulle Edvard Nilsson - f.d.
vaktmästaren vid Stratomta Sanatorium - vidtalas att ställa skjutbanans telefon i
ordning.
§13.
Uppdrogs åt styrelsen att vidtaga åtgärder för gevärens fullkomliga
iståndsättande, enär en del av dem visat sig vara temligen underhaltiga.

§14.
Beslöts att låta reparera dansbanan, med bibehållande dock av samma
dimensioner som förut.
§15.
Beslöts att under sommarens lopp hålla en fäst.

§16.
Till fästkommiterade återvaldes samtliga de förutvarande med Herr Albin
Hagström såsom sammankallande. Gustav Pettersson i Manstorp anmodades att
hos Patron Albert Andersson anhålla om fästplatsens upplåtande.

§17.
Vid derefter företaget styrelseval återvaldes enhälligt till Ordf. Herr Karl
O. M. Liedberg. Övriga styrelseledamöter nemligen : Thure Johansson, Axel
Håckerström, K. G. Larsson, Patrik Lundberg, Ernst Larsson, Gustav Pettersson,
Albin Hagström, Karl Bergman, Artur Andersson och Konrad Johansson
omvaldes.
§18.
Till styrelsesuppleanter återvaldes Gustav Larsson och Evert Johansson.

§19.
Till revisorer återvaldes Herrar Fanjunkaren Leonard Pettersson och Axel
Karlsson, samt till deras suppleant Erik Pettersson.

§20.
Att representera gillet vid Östergötlands Skytteförbunds års- och kretsmöten
utsågos, förutom Herr Ordföranden, Thure Johansson Bölingstomta.

§21.
Då en bronsmedalj händelsevis blivit över beslöts att densamma skulle
tilldelas en rekryt för de 5 bästa serierna.

§22.
Härefter utdelades priser för den under dagen verkställda fältskjutningen,
varvid 1:sta pris tilldelades Ernst Larsson, 2dra Konrad Johansson, 3dje Gustav Larsson, 4de Gunnar Franzén och 5te Erik Pettersson.
Vidare utdelades Östergötlands Skytteförbunds fältskjutningspris, jemte
Gillets medalj och märke till Evert Johansson Bölingstomta.

§23.
Till landtbrukaren Herr Artur Andersson i Ullälva överlemnades Gillets
vandringspris.

Som ovan
Karl O. M. Liedberg
justerat :
Albin Hagström A. E. Carlsson

Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årsmöte den 15 April 1923.

§1.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.
Mötet ansågs vara i behörig ordning kungjort.

§3.
Års och revisionsberättelserna föredrogs och godkändes.

§4.
På grund av revisorernas förslag beviljades full och tacksam ansvarsfrihet, åt
styrelsen och dess kassör under den tid räkenskaperna omfattade.

§5.
Att justera dagens protokoll utsågs K Bergman och Artur Andersson.

§6.
Med anledning av att markörens arvode, 200 kronor, under närvarande
förhållanden ansågs allt för betungande för gillets ekonomi, beslöts att åt Gillets
styrelse överlemna att ombestyra denna frågas ordnande på bästa sätt.

§7.
Ammunitionspriset bestämdes i likhet med föregående år, eller 60 öre för
skarp och 40 öre för övningsammunition, allt per serie; dock om eventuell uppgörelse med markören ej på annat sätt kunde träffas, beslöts att höja priset med 10 öre pr. serie, vilket tillägg skulle utgå till markören. Detta tillägg angår endast den ammunition som användes vid gillets skjutbana, då däremot det lägre priset gäller för all skjutning utom banans område.

§8.
I likhet med föregående år beslöts att s.k. grupptävlare vid utom gillet
anordnad tävlan tilldelas fri ammunition.

§9.
Skolskjutningen vid gillets skjutbana skall begynna den 10 Maj kl: 2 e. M .
och fortgå i enlighet med föregående års arbetstider eller varannan Söndags -
eftermiddag från kl: 2 e. Varvid tvenne av styrelsens medlemmar i tur och ordning
skola tjenstgöra och bestämdes att i händelse inga skyttar anmäla sig för skjutning
jourhavande äga rätt att lämna banan tidigast efter 2 timmar eller klockan 4 e.m.

§10.
Till styrelsen överlemnades att ombestyra behövliga reparationer vid gillets
skjutbana.
§11.
Beslöts att till varje medlem som anskaffar ny anslagsberättigad sådan utdela
som s.k. värvningspengar 1 serie skarp ammunition, dock skall denna belöning ej utgå förr än den nyanskaffade skjutit sig anslagsberättigad.

§12.
Åt styrelsen överlemnades att låta iordningställa gevären No 111684 och
111625, vilka ansågs vara i behov av nya pipor, samt låsmekanism å det ena.

§13.
För stärkande av gillets ekonomi vilken på grund av föregående års stora
utgifter, lidit betänkligt, beslöts att anordna en sommarfäst dock under uttalande om att detta hjälpmedel måste betraktas som ett nödvändigt ondt.

§14.
Med anledning av från Gillets kassör, Axel Håckerström ingången skrivelse
rörande vissa ersättningsanspråk samt om markhyra, beslöt Gillet utse en kommite,
bestående av förutom ordföranden, herrar Axel Karlsson, Albin Hagström och
Ture Johansson, som har att med Håckerström träffa eventuell överenskommelse.

§15.
Till fästkommiterade återvaldes samtliga av föregående års med Herr Albin
Hagström som sammankallande.

§16.
Till ordförande återvaldes Carl O. M. Liedberg ; övriga styrelsemedlemmar :
Ture Johansson, K. G. Larsson, P. Lundberg, Ernst Larsson, Albin Hagström,
K. Bergman, G. Pettersson, Artur Andersson och Konrad Johansson, återvaldes.
Istället för Axel Håckerström, som i ovanberörda skrivelse på det bestämdaste
avsagt sig ledamotskap i gillets styrelse utsågs Gustav Larsson i Gällstad.
Som suppleanter valdes Evert Johansson och Knut Knutsson.

§17.
Gillet beklagade att vid detta tillfälle ej få personligen uttala sitt erkännande
åt den avgående kassörens mångåriga verksamhet inom styrelsen.

§18.
Vid därefter företagen fördelning av befattningar inom styrelsen utsågs till
v. ordförande Ture Johansson, till sekreterare K. G. Larsson, till v. sekreterare Patrik Lundberg, till kassör Gustav Pettersson i Manstorp, som befullmäktigas att även å Östergötlands Enskilda bank för Gillets räkning på sparkasseräkning insatta medel lyfta erfoderliga belopp.

§19.
Till revisorer återvaldes herrar Fanjunk. Leon. Pettersson och
Stationsskrivare Axel Karlsson Linghem med Erik Pettersson, Bölingstomta som suppleant.


§20.
Att representera gillet vid förbunds och kretsmöten utom ordföranden utsågs
Ture Johansson.

§21.
Åt Gustav Pettersson och Ernst Larsson uppdrogs att hos Herr Albert
Andersson i Linghem underhandla om upplåtelse av fästplats.

Som ovan
Karl O. M. Liedberg
justerat :
K. Bergman Arthur Andersson

Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årsmöte, den 18 Maj 1924.

§1.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till Gillets 18:de ordinarie
årsmöte, vilket förklarades öppnat.

§2.
Mötet förklarades vara i vederbörlig ordning kungjort.

§3.
Års- och revisionsberättelserna föredrogs och ansvarsfrihet beviljades på
revisorernas förslag åt styrelse och kassör.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Karl Bergman och Artur Andersson.

§5.
Med anledning av att markörens och materialförvaltarens avlöning, 150
kronor för båda befattningarna, i allmänhet ansågs för hög med hänsyn till den minskade tiden för tjänstgöring vid skjutbanan, beslöts att uppdraga åt styrelsen att
underhandla med nuvarande befattningshavare om lägre avlöning, dock uttalades
den meningen att det med hänsyn till lämplighet och bostad, någon annan svårligen
kunde anskaffas.
§6.
Med anledning av oundvikliga större reparationer vid skjutbanan utsågs en
kommite bestående av utom ordföranden, herrar Konrad Johansson, Albin
Hagström, Ture Johansson och K. Bergman, att snarast möjligt föranstalta om
banans i ståndsättande.
§7.
På grund av i §6 nämnda reparation beslöts att skolskjutningen skulle
begynna först den 1 juni kl: 2.e.m.
§8.
I likhet med föregående år beslöts att skolskjutningen skall under
instundande övningstid fortgå varannan Söndagseftermiddag från kl: 2 em. men vara avslutad kl: _ 6, samt att därvid 2ne av styrelsens medlemmar skola som jourhavande tjänstgöra och med bestämmelse att i händelse inga skyttar anmäla sig efter 2 timmars förlopp, skjutningen för dagen skall anses vara inställd.

§9.
I fortsättning med föregående år skall värvningslön utgå med 1 serie fria
skott för varje nyanskaffad anslagsberättigad skytt.

§10.
Vid gruppskjutning utom Gillet skall vederbörlig grupp av gillet åtnjuta fri
ammunition.

§11.
Beslöts att, för stärkande av gillets ekonomi, även under kommande
sommarens lopp anordna en fäst.

§12.
På grund av inkommet förslag och med hänsyn till svårigheten att fullt
effektivt erhålla opartiskt kontroll, beslöts att tävlan om damernas vandringspris i
fältskjutning åtminståne för nästföljande år försöksvis skulle försiggå i samband
med förbundets vårfältskjutning.

§13.
Till styrelse med de olika samtliga befattningar omvaldes näst föregående
års innehavare, liksom även deras suppleanter och att tjänstgöra som skjutchef valdes Ernst Larsson och som instruktör Artur Andersson.

§14.
Föregående års revisorer omvaldes.

§15.
Att representera gillet vid förbunds- och kretsmöten utsågos utom
ordföranden, Ture Johansson och Ernst Larsson.

§16.
Att underhandla om fästplats valdes Gustav Pettersson, Ernst Larsson och
Anton Hansson.

Som ovan Karl O. M. Liedberg
justerat : K. Bergman
Protokoll, hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årssammanträde
i Bölingstomta den 13 April 1925.


§1.
Sammanträdet öppnades av ordföranden. På tillfrågan, förklarades
sammanträdet vara i laga ordning kungjort.

§2.
Revisions- och årsberättelserna föredrogs och räkenskaperna godkändes
samt beviljades, på revisorernas förslag, full ansvarsfrihet åt styrelsen för 1924 års
räkenskaper.
§3.
Att justera dagens protokoll utsågos K. Bergman och Artur Andersson.

§4.
Markörens arvode bestämdes, efter en längre överläggning, att utgå i likhet
med föregående år med 150 kronor, dock med skyldighet för markören, att som tillägg till arbetet även anordna eventuellt två fältskjutningar om gillets vandringspris.
§5.
Beslöts att gillets medlemmar sjelva skulle utföra behövliga reparationer vid
gillets skjutbana med Herr Albin Hagström som sammankallande.

§6.
Skolskjutningarna skola taga sin början d. 3 Maj.

§7.8.9.10.
Beslöts i enlighet med paragraferna 8, 9, 10 och 11 föregående års protokoll.

§11.
Med anledning av att den grupp, - bestående av H.ar Konrad Johansson,
Artur Andersson, Ernst Larsson och Gustav Pettersson som vid tävlingen i Linköping, den 22/3 d. å, erövrade Stockholmstidningens hederspris, en båt av gammalt silver, överlemnade detsamma till Gillet som ett vandringspris i fältskjutning, beslöts att ifrågavarande grupps medlemmar skulle utarbeta stadgar för detsamma.
§12.
Beslöts att låta insätta nya pipor i Statens gevär No: 111581 o, 111357 samt att reparera ett av gillets salongsgevär.

§13.
Liksom föregående år beslöts att 2 av gillets styrelsemedlemmar skola tjänstgöra vid årets skolskjutningsövningar och uppdrogs åt Herr Alb. Hagström att upprätta tjänstgöringslista. Till första jourhavande utsågos idag Gust. Pettersson och Konrad Johansson.


§14.
Priset för ammunition bestämdes till 60 öre för skarp och 40 öre för svag, allt per serie, och bestämdes det att då ej svag ammunition saknas, sådan ovillkorligen bör användas av rekryterna vid 100 meters vallen, då dessa visat sig vara fullt träffsäkra på detta avstånd.

§15.
Såväl ordföranden som övriga styrelseledamöter med suppleanter återvaldes jämte funktionärer och revisorer med suppleang.

§16.
Att representera gillet vid förbunds- och kretsmöten omvaldes föregående och nyvaldes Konrad Johansson i Överstad.

§17.
Beslöts att hålla en sommarfest, och att varje man av styrelsen samt övriga medlemmar böra medverka som festkommiterade. Att underhandla med jordägaren om platsen utsågos Gust. Pettersson och Ernst Larsson. Till sammankallande av festarrangörerna utsågs Alb. Hagström.

Som ovan
Karl O. M. Liedberg
justerat
Artur Andersson K. Bergman
Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årsmöte
vid Bölingstomta den 2 maj 1926.

§1.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.
Mötet ansågs vara i behörig ordning kungjort.


§3.
Års- o revisionsberättelser föredrogos och godkändes.

§4.
På revisorernas förslag beviljades full och tacksam ansvarsfrihet åt styrelsen och dess kassör under den tid räkenskaperna omfatta.

§5.
Att justera dagens protokoll valdes Artur Andersson och K. Bergman.

§6.
Markören och materialförvaltararens arvode bestämdes i likhet med föregående år till 150:- Kronor dock med skyldighet för honom att utan vidare ersättning vara behjälplig med ordnandet av en fältskjutning samt grävning och uppresning av gillets telefonledning.

§7.
Beslöts att iordningställa telefonledningen och skall erforderliga stolpar härtill levereras av Conrad Johansson, Öfverstad. Vidare skall gillets skjutstationer repareras av gillets medlemmar och valdes till sammankallande härtill Alb. Hagström.
§8.
Beslöts att följande paragrafer 8.9.10.11 o 12 i föregående års protokoll även skall gälla under innevarande år.
§9.
Skolskjutningen skall taga sin början söndagen den 9 maj å tider i likhet med föregående år.
§10.
Vid val av styrelse omvaldes enhälligt till Ordförande Carl Liedberg, Berglid, och återvaldes samtliga styrelsemedlemmar med undantag av Patrik Lundberg som avflyttat från orten i dess ställe invaldes i styrelsen suppleanterna Evert Johansson och Knut Knutsson och till suppleanter i styrelsen nyvaldes Ernst Isaksson i Ullälfva och Erik Darth Herrbeta. Som vice sekreterare nyvaldes Alb. Hagström.
§11.
Till revisorer återvaldes Fanjunkare Leonard Pettersson och Kontorist Ax. Carlsson och som suppleant Holger Griph, Linghem.
§12.
Att representera gillet vid förbunds- och kretsmöten utsågos utom ordföranden Ernst Larsson, Thure Johansson och Conrad Johansson.

§13.
Beslöts att ledare av fältskjutning ej skall få deltaga som tävlande i samma men väl utom tävlan, vidare bestämdes att rekochett ej får räknas som träff.

§14.
Till blivande riksskyttetävling i Linköping anslogs 25 Kr. av gillets medel till hederspris.

Som ovan
Karl O. M. Liedberg
Justerat :

Arthur Andersson K. Bergman
Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årsmöte
vid Manstorp den 1 Maj 1927.


§1.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2.
Mötet ansågs vara i behörig tid kungjort.

§3.
Års- o revisionsberättelse föredrogs och godkändes.

§4.
På revisorernas förslag beviljades full och tacksam ansvarsfrihet till styrelsen och dess kassör för den tid räkenskaperna omfatta.

§5.
Att justera dagens protokoll valdes Artur Andersson och K. Bergman.

§6.
Som markör och materialförvaltare omvaldes A. J. Fredriksson med samma arvode som föregående år, vilken också åtog sig reparationer av 100 och 200 m. vallen.
§7.
Skolskjutningen skall taga sin början söndagen den 22 maj å tider i likhet med föregående år.
§8.
Beslöts att ammunitionsliggare skall föras och att de som avhämta ammunition skall utkvittera densamma, och är jourhavande ansvarig för den ammunition som utlemnas på resp. skjutdag.

§9.
Beslöts att följande paragrafer 8.9.10.11.12 och 13 i föregående års protokoll även skall gälla under innevarande år.

§10.
Som fordringar för det av Apotekare Vilh. Vahlqvist, Stockholm, till gillet skänkta vandringspris bestämdes : att detsamma skall uppställas i fältskjutning inom 1 och 2 klasserna och årsfordringarna för erövrandet av samma : 2 gånger i följd samt 1 tredje gång oavsett ordningsföljd, och skall tävlingarna utföras 1 gång på hösten vid Örtomta och på våren vid Förbundsskjutningen i fältskjutning.

§11.
Beslöts att de gevär som äro felaktiga skola repareras.


§12.
Priset på ammunition bestämdes till 6 öre pr styck för skarp och 4 öre för svag.
§13.
Paragraf 13 i föregående års protokoll skall endast gälla vid fältskjutning i grupp.
§14.
Till Ordförande omvaldes enhälligt C. O. M Liedberg, Berglid och övriga styrelseledamöter samt suppleanter omvaldes, likaså revisorer o revisionssupl.

§15.
Att representera vid Förbunds- o Kretsmötena omvaldes de förutvarande.

Som ovan
Karl O. M. Liedberg
Justerat :
K. Bergman


Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årssammanträde
den 22 april 1928.

§1.
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§2.
På framställd fråga erkändes sammanträdet vara i laga ordning kungjort.

§3.
Års- och revisionsberättelserna föredrogos och på revisorernas förslag beviljades full och tacksam ansvarsfrihet åt styrelse och kassör.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Karl Bergman och Gustav Larsson.

§5.
Åt ordföranden och herrar Karl Bergman samt Evert Johansson uppdrogs att ordna frågan om markör och materialförvaltare befattningen.

§6.
Då tillgång på ammunition f. t. ej är större än vad som anses åtgå till snart förestående förbundstävling, kunde ej tiden för gillets skolskjutningars början bestämmas utan uppdrogs åt styrelsen att därom närmare besluta.

§7.
I likhet med föregående år beslöts att skolskjutningarna skola äga rum varannan helgfri söndagseftermiddag från kl: 1 samt att därvid tvenne av styrelsens medlemmar enligt uppgjord lista skola tjänstgöra med bestämmelse att om ingen skytt anmält sig efter en tidsförlopp av 2 timmar, skjutningen för dagen anses inställd.
§8.
Beslöts att även för innevarande år som värvningslön för varje nyanskaffad anslagsberättigad skytt, utlemna en serie fria skott.

§9.
Liksom föregående år beslöts att vid gruppskjutning utom gillet skall vederbörlig grupp av gillet åtnjuta fri ammunition.

§10.
Tävling om " Damernas vandringspris " skall även innevarande år ske vid Förbundets vårfältskjutning.

§11.
Beslöts att avhålla en s.k. sommarfest till vilken som festkommitterade utsågos herrar Axel Carlsson, Gust. Larsson och Gustav Pettersson.

§12.
Med anledning av Gillets 20 åriga tillvaro beslöts enhälligt att även avhålla en minnesfäst och uppdrogs åt en kommitte bestående av herrar Ernst Larsson
( sammankallande ), Evert Johansson, Gustav Pettersson, Gustav Larsson och Holger Griph att därom föranstalta.
§13.
En anhållan från Linghems Sportklubb att, för hållande av en sommarfest, få mot skälig ersättning låna gillets dansbana bifölls av gillet.

§14.
Beslöts att vid årets blivande fältskjutningar som regel tillämpa att IV:e och III:e klasserna skola tävla tillsammans och II:a och I:a bilda ett skjutlag där första klassens skyttar äga att tillräkna sig två tilläggsträffar.

§15.
I likhet med föregående år bestämdes att ledare vid fältskjutning i grupp ej må som tävlande deltaga, men vare honom oförhindrat att utom tävlan deltaga.

§16.
Till ordförande omvaldes Carl O. M. Liedberg.

§17.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes Ture Johansson ( vice ordf. ), K.G. Larsson ( sekreterare ), Gustav Pettersson ( kassör ), Ernst Larsson ( skjutchef ), Artur Andersson ( instruktör ), Karl Bergman, Gustav Larsson, Evert Johansson, Konrad Johansson, Knut Knutsson samt nyvaldes Holger Griph - i st.f. Albin Hagström, som avsagt sig uppdraget - som sekreterare. Till suppleanter återvaldes Ernst Isaksson och Erik Dart.
§18.
Revisorerna, fanjunkare L. Pettersson och kontorsskrivare Ax. Carlsson återvaldes och nyvaldes till revisorsuppleant Tage Engelbrektsson i. st. f. Holger Griph som invalts i styrelsen.
§19.
Att representera gillet vid förbunds- och kretsmöten utsågos jemte ordföranden : Ernst Larsson, Ture Johansson och Konrad Johansson.

§20.
Utdelades de under 1927 förvärvade utmärkelsetecknen.

§21.
Gillet beslöt, att med anledning av en från Herr Albin Hagström idag inkommen skriftlig avsägelse från ledamotskap i styrelsen och därmed förenad befattning som vice sekreterare, med beklagande härav, uttala sin tacksamhet för hans mångåriga, oegennyttiga och gillet gagnande verksamhet, samt att protokollutdrag härom, skulle Herr Hagström tillställas.
Som ovan
Justerat: K. Bergman Gustav Larsson Karl O. M. Liedberg


Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årssammanträde
den 28 April 1929.


§1.
Sammanträdet öppnades av ordföranden.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos Åke och Tage Engelbrektsson.

§3.
På revisorernas förslag beviljades ansvarsfrihet åt styrelse och kassör.

§4.
Angående sättet för kungörelse för sammanträden beslöts att sådant skulle ske i likhet med föregående år.

§5.
Beträffande skolskjutningarna beslöts att som förut skall dessa ske varannan helgfri söndagseftermiddag från kl: 1 samt att därvid två av styrelsens medlemmar skola enl. uprättad tjänstgöringslista närvara, och att om ej någon skytt infinner sig inom 2 timmar, skall skjutningen anses inställd, och bestämdes att om tjänstgöringsskyldig försummar att infinna sig skall han böta 3 kronor.

§6.
Skolskjutningen bestämdes att taga sin början söndagen den 26 Maj.

§7.
Års samt inträdesavgifter, och ammunitionspriser bestämdes i likhet med föregående år. Lika som föregående år skall grupper som tävla utom gillets område, erhålla fri ammunition.
§8.
Behövliga reparationer vid skjutbanan samt röjning skall snarast möjligt verkställas.
§9.
Beslöts att markering skall ske av gillets medlemmar mot lika villkor som föregående år samt att Axel Fredriksson i Skogstorp fortfarande skall handhava gevärens skötsel och ammunitionen mot en avlöning av 50 kronor.

§10.
För stärkande av Gillets ekonomi beslöts avhålla en sommarfest.

§11.
Beslöts att minst tre fältskjutningar skall hållas under årets lopp inom gillets område.
§12.
Värvarlön skall fortfarande utgå med en serie fria skarpa skott för varje nyanskaffad anslagsberättigad skytt.
§13.
Med anledning av inkommen begäran från Linghems Sportklubb, att få begagna gillets dansbana samt kaffeservis m.m. vid en sommarfest vid Gräshagen, bifölls denna anhållan i den mån gillet kan bestämma.

§14.
Till sammankallande i .o.f. gillets sommarfäst utsågs Ernst Larssons Gällstad.
§15.
Beslöts att Stockholmstidningens pris, som gillets grupp år 1928 erövrade, skall för alltid tillfalla den första klassens skytt, som vid skolskjutning uppnår bästa medelpoängen i årets 5 sista serier.

§16.
Då gillets styrelse, på grund av gjord framställning till Törnevalla Sparbank erhållit löfte om ett årligt understöd åt gillet, men då anslaget ännu ej vunnit Konungens Befallningehavandes stadsfästelse, kunde väckt förslag om dessa medels användande ej bliva föremål för mötets beslut men överlemnades åt styrelsen att då utslag fallit, därom bestämma.

§17.
Ordförande, styrelse och styrelsesuppleanter, befattningshavare, revisorer och revisorsuppleanter, samt ombud vid förbunds- och kretsmöten återvaldes.

§18.
Utdelades under 1928 förvärvade utmärkelsetecken, diplom, märken och medaljer samt vandringspris.

Törnevalla som ovan
Karl O M Liedberg

justerat :

Tage Engelbrektsson Åke Engelbrektsson

Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årsmöte
den 28 april 1930.


§1.
Sammanträdet förklarades i laga ordning kungjort.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos K. Bergman och Artur Andersson.

§3.
Års och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes, och beviljades åt styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§4.
Sättet för sammanträdens kungörande skall ske i likhet med föregående år.

§5.
Beslöts att skolskjutningarna, som taga sin början den 18 Maj, skall fortgå tre gånger i månaden å söndagstider, då gudstjänst ej pågår i församlingens kyrka eventuellt mellan 9 f.m. till 12 eller mellan kl. 1 e.m. till 6,, varvid å tjänstgöringslista, - som upprättas före skolskjutningsjourens börjar, - skall angivas å vilket avstånd skjutningen den dagen skall börja.

§6.
De genom styrelsen ombestyrda tryckta stadgarna för gillets vandringspriser antogs i sin helhet.
§7.
Ammunitionspriser, inträdesavgifter förbliva som hittills och fri ammunition anslogs att utgå till grupptävlare utom gillets område. ( 60 öre per serie )

§8.
Behövliga reparationer o arbeten vid gillets bana verkställes och uppdrogs åt Tage Engelbrektsson att tillse och övervaka dessa arbeten.

§9.
Markeringen skall liksom föreg. år skötas av gillets egna medlemmar mot fastställd ersättning. - 100 -
§10.
En sommarfäst skall avhållas. Kommittesammanhållande blev Ernst Larsson Gällstad.
§11.
Linghems Sportklubbs begäran om lån av fästattiraljer m.m. beviljades.

§12.
De skyttar, som deltaga i tävlingar å främmande orter beviljades fria resor räknat med utgångspunkt från Linghem, och de som eventuelt komma att deltaga i innevarande års Stockholmstävlingar beviljades 50 fria skarpa skott.
§13.
Beslöts att för bättre kontrolls skull anställa en ammunitionsförvaltare med en avlöning av 50 kronor pr. år, och valdes därtill Folke Griph.

§14.
Gillet beslöt inköpa ett Mausergevär om vilket tävlan skall ske inom alla klasser på respektive avstånd med undantag för rekrytklassen samt för skyttar, vilka förut skjutits sig till ett sådant, och bestämdes de sex bästa serierna efter de 5 fria, - med 3 precisions och 3 tillämpnings - såsom avgörande.

§15.
Med anledning av framkommet förslag om en tävlan mellan Sportklubbens och Skyttegillets medlemmar beslöts att överlemna avgörandet åt respektive styrelser.
§16.
Vid val av ordförande och styrelse omvaldes alla med undantag av Conrad Johansson som avflyttat och efter vilken ingen i hans ställe valdes. Likaså återvaldes samtliga suppleanter och förutvarande revisorer och deras suppleanter.

§17.
Att representera gillet vid förbunds och kretsmöten återvaldes utom ordföranden föregående ombud med undantag av Conrad Johansson. I hans ställe valdes Gustav Pettersson i Manstorp.

§18.
Redogjordes för de utmärkelsetecken som under året förvärvats, vilka voro :
Statens årtalsdiplom för silver och statens emaljerade skyttemärke i silver, båda av G. Pettersson, statens guldmärke i skolskjutning av Gustav Larsson, vilken även förvärvat Förbundets silvermedalj, Förbundets agraff för silvermedalj i fältskjutning av G. Pettersson. Gillets statyett i skolskjutning av Ernst Larsson, Damernas vandringspris i fältskjutning av G. Pettersson, som även erövrat Stockholmstidningens vandringspris i fältskjutning.
Apotekare Vahlkvists vandringspris av Karl Karlsson samt Stockholmstidningens tröstepris av Elias Pettersson.

Törnevalla som ovan
Karl O. M. Liedberg
justerat :
K. Bergman A. AnderssonProtokoll hållet vid Törnevalla Skytegilles årsmöte den 23 april 1931.


§1.
Sammanträdet förklarades i laga ordning kungjort.

§2.
Års och revisionsberättelserna upplästes och ansvarsfrihet beviljades åt styrelse och kassör.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos Ernst Larsson och Gustav Pettersson.
§4.
Att ombesörja behövliga reparationer vid gillets utsågs Ernst Larsson.
( Står faktiskt som ovan, skall vara " vid gillets bana " förstås. så )

§5.
Att bestämma om tid för skolskjutningens början innevarande år uppdrogs åt gillets styrelse, och angående skjuttiderna bestämdes i likhet med föregående års beslut.
§6.
Ammunitionspriset bestämdes till 5 öre per skott.
I likhet med föregående år skall dock fri ammunition utgå till grupper vid förbunds och kretsskjutningar.

§7.
Beslöts att gillets skyttar skola erhålla fria resor till två kretsfältskjutningar och en förbundsfältskjutning med utgångspunkt från Linghem.

§8.
Skyttar som önska deltaga i årets riksskyttetävling erhålla 100 st fria skarpa skott.
§9.
Uppdrogs åt styrelsen att tillsätta en ammunitionsförvaltare, dock med hänsyn till möjl. minsta arvode.
§10.
Till markör under 1931 års skolskjutning m.m. vid skjutbanan utsågs Erik Andersson , Gällstad mot ett arvode av etthundra / 100 / kronor.

§11.
Beslöts att för gillets räkning inköpa ett mausergevär.

§12.
Beslöts att under månaderna Juni, Juli, Augusti och September anordna en s.k. månadsprisskjutning, varvid de tre högsta sammanräknade resultaten skola bliva utslagsgivande för erhållande av pris. Insatsen bestämdes till 50 öre pr. skytt och skall tävlingen ske klassvis.

§13.
I likhet med sedvanligt bruk skall en sommarfest hållas.

§14.
På grund av att det s.k. " Damernas Vandringspris " utgått, beslöts att hos Skyttegillets syförening hemställa om ett dylikt sådant i dess ställe.

§15.
Ordföranden och samtliga förutvarande övriga styrelse medlemmar återvaldes.
§16.
Till revisorer återvaldes fanjunkare L. Pettersson och kontorsskrivare E. Carlsson samt revisorssuppleanten Tage Engelbrektsson.

§17.
Till ombud vid förbunds - och kretsmöten omvaldes ordföranden och Ernst Larsson, Gustav Pettersson och Thure Johansson.

§18.
Utdelades erövrade utmärkelsetecken.

Törnevalla som ovan
Karl O. M. Liedberg
justerat :
Gustaf Pettersson Ernst Larsson

Protokoll vid Törnevalla Skyttegilles årsmöte den 3 april 1932.

§1.
Sammanträdet förklarades i laga ordning kungjort.

§2.
Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos, och godkändes. Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelse och kassör för det gångna årets räkenskaper.
§3.
Till justeringsmän av dagens protokoll utsågos Evert Johansson och Artur Andersson.
§4.
Att ombesörja nödvändiga reparationer vid gillets skjutbana valdes Ernst Larsson, Gällstad.
§5.
Beslöts att skolskjutningen för året skulle taga sin början den 1 Maj
kl: 9 f.m.
§6.
Ammunitionspriset bestämdes till 5 öre pr sk. skott.

§7.
I likhet med föregående år skall fri ammunition utgå till grupper vid förbunds- och kretsskjutningar samt bestämdes att fria resor för skyttar skola utgå för 1 förbunds- och en kretsfältskjutning, dock med utgångspunkt från Linghem för samtliga deltagare.
§8.
Att uppgöra om gevärsvård och ammunitionsförsäljning uppdrogs åt en kommitté bestående av Gustav Pettersson, Ernst Larsson.

§9.
Till markör återvaldes Erik Andersson, Gällstad mot en ersättning av
100 kronor.
§10.
Beslöts inköpa ett mausergevär för tävlan efter desamma grunder som föregående år med tillägg att endast den skytt får deltaga, som skjutit sig berättigad till uppflyttning i högre klass.
§11.
Beslöts att skjuttiderna för de olika skjutklasserna skola anslås i likhet med föregående, samt att tjänstgöringslista utarbetas av Ernst Larsson, i egenskap av skjutchef.
§12.
Åt styrelsen uppdrogs att utarbeta stadgar för det av damerna erhållna nya vandringspriset i huvudsak stödjande sig på det av Ernst Larsson vid årsmötet framlagda förslaget.


§13.
Då nuvarande skjutbana av flera skäl, i synnerhet det stora avståndet från allmänna vägar, alldeles avgjort lägger stora hinder i vägen för en större tillslutning av skyttar uttalades allmänt en önskan om möjligheten av platsombyte, och frånsett att gillet ej kan erhålla statsbidrag för en nyanläggning beslöts dock att hos Godsägaren Albert Andersson Linghems Gård hemställa om kontrakt på minst 10 år för anläggande av tidsenlig skjutbana å plats som gillet under sin första verksamhetstid tillfälligt fick använda och utsågos ordföranden jämte Gustav Pettersson och Ernst Larsson att därom underhandla.

§14.
Vid val av styrelse och funktionärer återinvaldes samtliga föregående års och äro således: Ordförande Carl O. M. Liedberg , v. ordf: Thure Johansson, sekreterare: K.G. larsson, v. sekr.: Holger Griph, kassör: Gustav Pettersson, skjutchef: Ernst Larsson, instruktör: Artur Andersson, samt Karl Bergman, Evert Johansson och Knut Knutsson.
§15.
Till styrelsesuppleanter Ernst Isaksson och Erik Darth.

§16.
Förutvarande revisorerna Leonard Pettersson och A. E. Carlsson jämte suppleanten Tage Engelbrektsson återvaldes.

§17.
Att representera gillet vid förbunds- och kretsmöten utsågos förutom ordföranden, Th. Johansson, Ernst Larsson och Gustav Pettersson.

§18.
Redogjordes för och utdelades under året förvärvade utmärkelsetecken vilka voro:
Diplom för årtalsmärke till Gustav Pettersson.
Agraff till silvermedalj för fältskjutning till Evert Johansson.
Vandringspriset i fältskjutning ( för året ) till Gustav Larsson.
Varjämte utdelades priserna för 1931 års månadsprisskjutningar.

Som ovan
Karl O. M. Liedberg
justerat:
Evert Johansson Arthur Andersson
Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles ordinarie årsmöte
den 30 april 1933.


§1.
Sammanträdet förklarades i laga ordning kungjort.

§2.
Års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades åt styrelse och kassör för 1932 års räkenskaper.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos Evert Johansson och Knut Knutsson.

§4.
Att ombesörja behövliga reparationer vid gillets skjutbana valdes Ernst Larsson.

§5.
Ammunitionspriset höjdes från föregående 50 öre till 60 öre pr. serie.

§6.
I likhet med föregående år beslöts att grupptävlare vid förbunds- och kretsskjutningar skola erhålla fri ammunition samt att skyttarna erhålla fri resa till 1 förbunds- och 1 kretstävling i fältskjutning, förutsatt att resans utgångspunkt blir Linghem.

§7.
Till ammunitionsförsäljare antogs Gustav Larsson mot en ersättning av 15 kr. pr. skjutsäsong, samt till markör Erik Andersson mot ett arvode av 100 kronor för samma tid.
§8.
Beslöts att inköpa ett mausergevär för tävlan inom 1:a, 2:a och 3:e skjutklasserna och med bestämmelser i likhet med föregående år, dock med den ändring att de avgörande serierna skola räknas med de 6 första efter de 50 fria skotten.
§9.
På grund av hinder beslöts att skolskjutningarna som förut kunde taga sin början söndagen den 21 maj.
§10.
Uppdrogs åt skjutchefen, Ernst Larsson, att utarbeta förslag till tjänstgöring vid banan samt bestämma om tider för de olika klassernas övningar.

§11.
Då den nuvarande festplatsen vid Gräshagen på grund av trafikbestämmelser sannolikt ej längre får begagnas för gillets sommarfester utsågs en kommitté bestående av Ernst Larsson, Gustav Pettersson och Gustav Larsson som har att om möjl. söka anskaffa en annan godkänd festplats.
§12.
Då Gillet i år haft sin tillvaro i 25 år ansågs att tidpunkten borde på något värdigt sätt firas. Att bestämma tid plats och sätt för jubileet uppdrogos åt en kommité bestående av Ernst Larsson, Gustav Pettersson, Gustav Larsson, Evert Johansson och Knut Knutsson.

§13.
Till Ordförande omvaldes Carl O. M. Liedberg.

§14.
I tur att avgå ur styrelsen voro Knut Knutsson, Karl Bergman, Artur Andersson, Thure Johansson, vilka omvaldes samt nyvaldes Erik Darth efter Holger Griph som avflyttat från orten.

§15.
Till styrelsesuppleanter valdes Tage Karlsson och Einar Svensson.

§16.
Förutvarande revisorer fanjunkare Leonard Pettersson och kontorsskrivare Axel Karlsson omvaldes liksom suppleanten Tage Engelbrektsson.

§17.
Att representera gillet vid förbunds- och kretssammanträden utom ordföranden valdes Th. Johansson, Ernst Larsson och Gustav Pettersson.

§19. 18( fattas ).
Efter förhandlingarnas slut utdelades följande utmärkelsetecken och priser:
Statens lägre årtalsmärke i guld till Gustav Pettersson.
Statens skyttemärke i guld till Tage Engelbrektsson.
Statens skyttemärke i silver till Simon Jonsson, Tage Karlsson och Einar Svensson.
Intyg för lägre årtalsmärke i guld till Gustav Pettersson, Ernst Larsson och Gustav Larsson.
Årtal till Förbundets fältskjutningsmedalj i silver till Gustav Larsson.
Förbundets fältskjutningsmedalj i silver till Tage Engelbrektsson.
Förbundets silvermedalj i skolskjutning till Tage Engelbrektsson.
Gillets vandringspris-statyett för året till Tage Engelbrektsson.
"Stockholms Tidningens vandringspris" till Gustav Pettersson.
"Örtomtapokalen" till Gustav Larsson.
"Damernas vandringspris till Erik Darth samt årets
Mausergevär till Simon Jonsson.

Som ovan
Karl O. M. Liedberg
Justerat:
Evert Johansson Knut KnutssonProtokoll, hållet vid Törnevalla Skyttegilles ord. Årsmöte
den 15 april 1934.


§1.
Sammanträdet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§2.
Års- och revisionsberättelserna föredrogos och sedan en summarisk redogörelse ur gillets räkenskaper av ordföranden upplästs beviljades, på revisorernas förslag, full och tacksam ansvarsfrihet åt styrelse och kassör.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos Evert Johansson och Knut Knutsson.

§4.
Att snarast möjl. låta avhjälpa möjligen befintliga brister vid gillets skjutbana utsågs Ernst Larsson.
§5.
Beslöts att ett gemensamt pris för alla skyttar skulle utgå för ammunitionen med 60 öre per serie dock, med anledning av att gillet erhållit 1000 fria skott, beslöts att rekrytklassen samt 1:a och 2:a skjutklasserna skola erhålla 50 fria skott pr. man.
§6.
Till gillets grupp vid förbunds- och kretsskjutningar skall fri ammunition utdelas.
§7.
Beslöts att anmälningsavgift för gillets grupp, skall av gillet betalas, varemot insatserna skola av skyttarna själva bekostas.

§8.
Till förbundsskjutningen erhålla skyttarna fria resor.

§9.
Att försälja ammunition utsågs Gustav Larsson mot en ersättning av 15 kronor.
§10.
Till markör vid gillets skjutbana omvaldes Erik Andersson mot lika ersättning som föregående år, eller kr. 100.

§11.
Att underhandla med A. Fredriksson angående pris för hans arbete under skjutsäsongen uppdrogs åt Gustav Pettersson.

§12.
Beslöts att skjutövningarna vid gillets bana skulle taga sin början den 29 dennes kl: 9 f.m., vartill gillets skjutchef Ernst Larsson utsågs att utarbeta tjänstgöringslista för jourhavande vid sommarens övningar.
§13.
Då gillet på grund av ekonomiska skäl ser sig nödsakat att anordna en sommarfest, utsågos till festkommitterade; Gustav Larsson, Knut Knutsson, Tage Karlsson, Tage Engelbrektsson och Einar Svensson.

§14.
Att förutom ordföranden representera gillet vid förbunds- och kretsmöten utsågos Ernst Larsson och Gustav Pettersson.

§15.
Vid mötet framförd fråga om ansvarsförsäkring vid, i synnerhet fältskjutningar, mot eventuell skada å 3:e man, bordlades tillsvidare för närmare betänkande.
§16.
Till ordförande omvaldes Carl O. M. Liedberg, Berglid.

§17.
I tur att avgå ur styrelsen voro Ernst Larsson, Gustav Pettersson, K. G. Larsson och Gustav Larsson, vilka samtliga omvaldes med sina förut innehavda befattningar inom styrelsen och gillet.

§18.
Styrelsesuppleanterna Tage Karlsson och Einar Svensson omvaldes.

§19.
Till revisorer omvaldes fanjunkare Leon. Pettersson och kontorsskrivare Axel Karlsson Linghem med Tage Engelbrektsson som suppleant.
Efter förhandlingarnas slut utdelades följande utmärkelsetecken och priser:

Intyg för guldmärke, högre, i silver, till Gustav Pettersson, Manstorp.
-"- -"- , lägre, i brons till Gustav Larsson, Gällstad. -"- -"- -"- -"- till Ernst Larsson,
-"- -"- -"- -"- -"- Tage Engelbrektsson, Bjärby.
-"- -"- -"- -"- -"- Algot Olsson, Gistad.
Statens Guldmärke till Simon Jonsson, Hageby.
-"- Bronsmärke -"- Tore Engelbrektsson, Bjärby.
-"- -"- -"- Karl Johansson, Bergvalla.
-"- -"- -"- Erik Pettersson, Hallstra.
-"- -"- -"- Karl Erik Karlström, Ö. Harg.
Förbundets Silvermedalj till Tage Engelbrektsson, Bjärby.
-"- -"- -"- Simon Jonsson, Hageby.
-"- Bronsmedalj -"- Erik Pettersson, Hallstra.
-"- -"- -"- Karl Erik Karlström, Ö. Harg.
Årtal till agraff för fältskjutningsmedaljen: Gustav Pettersson, Manstorp

Gillets vandringspriser ha under 1933 övergått till:
" Örtomtapokalen " Gustav Pettersson
" Statyetten " Tage Engelbrektsson
" Kandelabrerna " Gustav Pettersson
" Stockholms Tidningens " Tage Engelbrektsson
Gillets gevär erövrades av Gustav Larsson

Som ovan
Karl O. M. Liedberg
justerat:
Evert Johansson Knut Knutsson

Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles Årsmöte
den 22 april 1935.

§1.
Sammanträdet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§2.
Till justeringsmän utsågos Evert Johansson och Knut Knutsson.

§3.
Års- och revisionsberättelserna föredrogos och, sedan ordföranden ur räkenskaperna avgivit en summarisk redogörelse för inkomster och utgifter under det gångna året, beviljades, på revisorernas förslag, full och tacksam ansvarsfrihet åt styrelse och kassör.
§4.
Beslöts att priset på ammunition skulle utgå i likhet med föregående år samt att gruppskyttar erhålla fria skott och fri insats och att alla skyttar erhålla fria resor till förbundsskjutningarna.
§5.
All försäljning av ammunition skal ske vid skjutbanan.

§6.
Till markör utsågs förutvarande: Erik Andersson.

§7.
Beslöts att årets skolskjutning vid banan skulle taga sin början den 12 maj kl: 9 samt att tjänstgöringslista över jourhavande därvid under året skulle upprättas av Ernst Larsson.
§8.
För stärkande av gillets ekonomi beslöts avhålla en sommarfest, och omvaldes förutvarande kommitterade samt därtill Gustav Pettersson.

§9.
Bifölls Gustav Larssons anhållan om resebidrag till skjutningen vid Dala.

§10.
Vid därefter företaget styrelseval omvaldes ordföranden Carl O. M. Liedberg och följande styrelseledamöter som voro i tur att avgå neml.: Knut Knutsson, K. Bergman, Artur Andersson, Ture Johansson, och Erik Darth med Tage Karlsson och Einar Svensson som suppleanter.

§11.
Till revisorer omvaldes fanj. Leonard Pettersson och kontorsskrivare Axel E. Carlsson, Linghem med Tage Engelbrektsson som suppleant.

§12.
Att representera gillet vid förbunds- och kretsmöten omvaldes, förutom ordföranden, Ernst Larsson och Gustav Pettersson.

Efter förhandlingarna utdelades följande utmärkelsetecken och priser, erövrade under 1934 års verksamhet.

Intyg för årtalsmärke i silver
till Gustav Pettersson
-"- -"- brons -"- Gustav Larsson och
-"- Tage Engelbrektsson
Årtalsmärke i brons -"- Gustav Larsson
Statens skyttemärke i silver -"- Karl Erik Karlström
Agraff till fältskjutningsmedalj i silver-"- Tage Engelbrektsson
Årtal för agraff till -"- -"- Gustav Larsson

Gillets vandringspriser:

Statyetten för året till Gustav Larsson för 106 poäng
Örtomtapokalen -"- Simon Jonsson -"- 24 träff
Kandelabrarna -"- Tage Engelbrektsson -"- 167 poäng
Stockholms Tidningens Vandringspris till Gustav Larsson -"- 27 träff
Riksskytte: " Junipokalen" till Erik Andersson för 137 poäng.

Som ovan
Karl O. M. Liedberg
justerat:
K. Knutsson Evert Johansson

Protokoll hållet vid Törnevalla Skyttegilles årsmöte d 19 april 1936.

§1.
Sammanträdet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§2.
Års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades åt styrelse och kassör.
§3.
Att justera dagens protokoll utsågos Tage Engelbrektsson och K. E. Wall.

§4.
Att ombesörja behövliga reparationer vid gillets skjutbana valdes Ernst Larsson.
§5.
Ammunitionspriset bestämdes att utgå som föregående år fastställdes; liksom vad föregående år i §4. beslutats rörande gruppskytte och resor till förbundsfältskjutningar.
§6.
Att underhandla med A. Fredriksson om hans arbete för kommande skjutsäsong utsågs Gustav Pettersson.

§7.
Beslöts att skjutövningarna vid Gillets bana skall taga sin början den 10 maj.

§8.
Beslöts lämna fri järnvägsresa till Riksskyttetävlingen i Örebro.

§9.
Till markör beslöts att vidtala Erik Andersson att mot förutvarande ersättning åtaga sig denna befattning.

§10.
På grund av ekonomiska skäl nödgas gillet att även innevarande år avhålla en sommarfest och till festkommitterade utsågos: Gustav Larsson, Knut Knutsson, Tage Engelbrektsson, K. E. Wall, Einar Svensson, Tage Karlsson och Gustav Pettersson.
§11.
På grund av framkommet förslag om anskaffande av en Alu…se-apparat för nyinskrivna rekryters instruktion i skyttet, beslöts att tillsvidare låna en sådan apparat av Tage Engelbrektsson, mot överenskommen ersättning. Svårt att tyda Alu.…seapparat ? Tror det är en sån som sitter längst fram på pipan och trycker in en pigg i en skiva / tavla.
§12.
Till ordförande återvaldes Carl O. M. Liedberg och till styrelsemedlemmar återvaldes för en tid av 2 år: Ernst Larsson, Gustav Pettersson, K. G. Larsson och Gustav Larsson.
§13.
Till styrelsesuppleanter återvaldes Tage Karlsson och Einar Svensson.

§14.
Revisorerna: Leonard Pettersson och Axel Carlsson återvaldes, liksom suppleanten Tage Engelbrektsson.

§15.
Att representera gillet vid förunds- och kretsmöten omvaldes, förutom ordföranden, Ernst Larsson och Gustav Pettersson.

Efter förhandlingarna utdelades följande utmärkelsetecken och priser, förvärvade under 1935:

Statens emaljerade skyttemärke, högre i silver, till Gustav Pettersson
-"- -"- , lägre i brons, -"- Tage Engelbrektsson
-"- Årtalsdiplom till Gustav Pettersson, Gustav Larsson och
Tage Engelbrektsson
-"- Guldmärke till Erik Andersson
-"- Silvermärke till Evert Andersson, K. E. Wall och
Åke Engelbrektsson
Förbundets guldmedalj till Gustav Pettersson
-"- silvermedalj -"- Erik Andersson
-"- bronsmedalj -"- K. E. Wall
Gillets vandringspriser:
Statyetten, för året till Tage Engelbrektsson för 110 p.
Damernas vandringspris -"- Tage Engelbrektsson -"- 159 p.
Stockholms Tidningens -"- Ernst Larsson -"- 26 tr.
Örtomtapokalen -"- Tage Engelbrektsson -"- 27 tr.
Junipokalen -"- Erik Andersson -"- 138 p.
Törnevalla som ovan
Karl O. M. Liedberg
justerat
K. E. Wall


Protokoll fört vid årssammanträde med Törnevalla Skyttegille
den 22 maj 1937.


§1.
Enär Ordföranden på grund av sjukdom ej var närvarande öppnades årsmötet av v. ordf. vilken hälsade de närvarande välkomna.

§2.
Mötet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos K. E. Wall och Evert Johansson.

§4.
Lämnades redogörelse över föreningens verksamhet under det gångna året och upplästes revisionsberättelsen.
§5.
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen och kassaförvaltaren ful och tacksam ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper och förvaltning.

§6.
Uppdrogs åt Ordföranden och kassören att träffa överenskommelse med nya ägaren till Oppreva angående upplåtelse av mark till skjutbana.

§7.
Ammunitionspriset bestämdes i likhet med föregående år, likaså beslöts att gillet skulle bekosta skyttarnas resa till förbundsfältskjutningen samt fri ammunition till gruppskjutningarna.
§8.
Beslöts att skjutningarna skola börja den 23 maj och sedan fortgå efter därför uppgjord plan.
§9.
Uppgörelse med markör och materialförvaltare hade förut träffats med samma arvode som föregående år.

§10.
Beslöts tilldela skyttar tillhörande rekryt- 1:a- och 2:a klasserna 50 fria skott vardera.
§11.
Angående sommarfest beslöts tillsvidare uppskjuta frågan.

§12.
Att upprätta stadgar för de priser, vilka gillets grupp förvärvat i Stockholms Tidningens riksskyttetävling åren 1935-1936, uppdrogs åt de skyttar vilka erövrat desamma.


§13.
Beslöts anordna prisskjutningar den 30/5, 18/7 och 12/9 med 10-skottsserie mot 10-ringad tavla och reglementerade ställningar för kl. IV och III samt liggande ställning för kl. II och I. En omskjutning samt 2 provskott före första serien tillåtna. Insats för kl. IV och III 1.- kr och för II och I 50 öre. För rekryterna anordnas samma dagar prisskjutning med salongsgevär, 5-skottsserier, liggande ställning och insats 25 öre.
§14.
Från Carl O. M. Liedberg förelåg skriftlig avsägelse av ordförandeskapet, men samtliga närvarande skyttar uttalade som sin uppriktiga önskan att än ett år få behålla vår intresserade, aktade och vördade ordförande, varför han enhälligt omvaldes.
§15.
Till styrelseledamöter för två år omvaldes: Knut Knutsson, Erik Darth, och Artur Andersson samt nyvaldes K. E. Wall och Evert Johansson, till suppleanter omvaldes Ejnar Svensson och nyvaldes Evert Andersson.

§16.
Till revisorer omvaldes Leonard Pettersson och Axel Karlsson med Tage Engelbrektsson och Thure Johansson som suppleanter.

§17.
Att jämte ordföranden representera gillet vid förbunds- och kretsmöten utsågos Ernst Larsson och Gustav Pettersson.


§18.
Beslöts att till hedersledamöter kalla de avgående styrelseledamöterna, Thure Johansson och Karl Bergman.

Under året hava följande utmärkelsetecken förvärvats:

Årtalsdiplom till Gustaf Pettersson, Gustav Larsson och Tage Engelbrektsson
samt stålmärke till Karl Henrik Karlsson.
Vandringsprisstatyetten: Gustaf Pettersson 112 p.
Damernas Vandringspris: Ernst Larsson 171 p.
Stockholms Tidningens: Gustav Larsson 18 tr.
Örtomta-pokalen: Tage Engelbrektsson 24 tr.
Juni-pokalen: Tage Engelbrektsson 132 p.

Vid protokollet

Ernst Larsson

Justerat:
Thure Johansson
K. E. Wall
Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttegille i Åkerbogården
den 18 april 1938.

§1.
På grund av Ordförandens sjukdom hälsades de närvarande välkomna av v. ordf. Gustaf Larsson, vilken även utsågs att leda dagens förhandlingar.

§2.
Årsmötet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågs Gustaf Pettersson och K. E. Wall.

§4.
Föredrogs styrelsens berättelse över 1937 års verksamhet samt upplästes revisionsberättelsen.
§5.
På revisorernas förslag beviljades styrelsen och kassaförvaltaren full och tacksam ansvarsfrihet för 1937 års räkenskaper och förvaltning.

§6.
Priset å ammunition bestämdes till 7 öre samt beslöts att rekryterna, I klassens och II klassens skyttar skola erhålla 50 fria skott. Dessutom beslöts fri ammunition till de grupper vilka representera gillet vid förbunds- kretsfältskjutningar.
§7.
Beslöts att skjutningarna skola börja den 15 maj 1938.

§8.
Att träffa uppgörelse med markör och materialförvaltare utsågs ordf. och kassaförvaltaren.
§9.
Till festkommitté valdes K. E. Wall, K. E. Karlström, Gustaf Larsson, Evert Johansson och Einar Svensson. Till sammankallande utsågs Gust. Larsson och överläts åt kommittén att utforma program, men uttalades det önskemålet att festen skulle få karaktär av hembygdsfest.
§10.
Att upprätta stadgar för de priser vilka gillets grupp förvärvat i Stockholms - Tidningens riksskyttetävling uppdrogs åt de skyttar vilka erövrat desamma.

§11.
Beslöts att anordna prisskjutningar under året i likhet med föregående år och uppdrogs åt undertecknad att upprätta arbetsprogram för året.

§12.
Beslöts enhälligt att till hedersledamot kalla den avgående ordföranden, Patron Carl Liedberg och att såsom en ringa gärd av tacksamhet för allt visat intresse och all ospard möda för gillets bästa till honom avsända ett hälsningstelegram och tacka för år som gått.

§13.
Med anledning av att gillets verksamhet pågått i 30 år uttalades det önskemålet att gillet om möjligt till hösten kunde anordna en större fältskjutning och därvid inbjuda Linköpingskretsen och att underhandla med kretsstyrelsen utsågs Ernst Larsson.
§14.
Uppdrogs åt styrelsen att upprätta tävlingsbestämmelser och vid skjutbanan anslå desamma.
§15.
Att ombestyra iordningsställande av skjutbanan och telefon utsågos K. E. Wall, Gust. Larsson och K. E. Karlström.

§16.
Vid företaget val utsågs enhälligt till ordförande Gustaf Larsson, Gällstad.

§17.
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Ernst Larsson och Gustaf Pettersson samt nyvaldes K. E. Karlström, Nils Johansson och Einar Svensson, till styrelsesuppleanter valdes Erik Pettersson och Inge Håckerström.

§18.
Till revisorer valdes Tage Engelbrektsson och Thure Johansson och till suppleant Åke Engelbrektsson.

§19.
Att jämte ordföranden representera gillet vid förbunds- och kretsmöten utsågos Ernst Larsson och Gustaf Pettersson.

Under året ha följande utmärkelsetecken erövrats:
Intyg jämte L. Å. G. Gustaf Larsson
Intyg Tage Engelbrektsson
Stålmärken Åke Gustafsson, K. E. Kardell, Harry Nilsson,
Åke Wall och Hans Gustafsson.
Statyetten har erövrats av Erik Andersson 103 p.
Damernas Vandringspris -"- -"- -"- Gustaf Larsson 165 p.
Stockholms Tidningens -"- -"- -"- Erik Dart 23 tr.
Örtomtapokalen -"- -"- -"- Nils Johansson 28 tr.
Junipokalen har erövrats för alltid av Erik Andersson 144 p.

Vid protokollet
Justerat: Ernst Larsson
K. E. Wall Gustaf PetterssonProtokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttetgille i Åkerbogården
den 10 april 1939.

§1.
Mötet öppnades av gillets ordförande, som med några ord påminde skyttarna
om gillets förre numera avlidne ordförande Carl O. M. Liedberg, om vad han varit
och uträttat för skyttesaken och skyttegillet och vad han varit som kamrat och vän.
På ordförandens förslag ägnade därefter skyttarna den avlidnes minne en minuts
tystnad.
§2.
Att leda dagens förhandlingar utsågs ordföranden, Gustaf Larsson.

§3.
Årsmötet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§4.
Att justera dagens protokoll valdes K. E. Karlström och Nils Johansson.
§5.
Föredrogs års- och revisionsberättelserna, vilka efter godkännande skulle
läggas till handlingarna.
§6.
På revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen och kassaförvaltaren
full och tacksam ansvarsfrihet för 1938 års räkenskaper och förvaltning.

§7.
Beslöts att skjutningarna vid gillets bana skola börja söndagen den 7 maj.

§8.
Beslöts att Rekryterna, första och andra klasserna skola erhålla 50 fria skott,
varjämte fria skott skulle utlämnas till de skyttar vilka representera gillet vid
förbundets och kretsens gruppfältskjutningar. Övrig ammunition skulle försäljas
till ett pris av 7 öre pr skott.
§9.
Att träffa uppgörelse med materialförvaltare utsågs Gustaf Pettersson och
med markör Gustaf Larsson.

§8. Står så i originalet, dubbla paragrafer.
Till festkommitté utsågs K. E. Wall, K. E. Karlström, Gustaf Larsson, Evert Johansson och Einar Svensson. Dessa fingo i uppdrag att bestämma om fest skall hållas eller ej samt välja festplats m.m. Det uttalades det önskemålet att om fest skall hållas denna i så fall skulle ha karaktär av hembygdsfest.

§9.
I likhet med föregående år skulle extra prisskjutningar hållas och då
anordnas så att godkända serier finge räknas för kompetens.

§10.
Till ordförande utsågs enhälligt Gustaf Larsson.

§11.
Till styrelseledamöter valdes K. Knutsson, Erik Dart, Artur Andersson, K. E. Wall och Evert Johansson, och till supleanter, Evert Andersson och Sven Johansson.
§12.
Till revisorer valdes Thure Johansson och Tage Engelbrektsson och till suppleant Åke Engelbrektsson.
§13.
På grund av väckt förslag beslöts upprätta ett vandringspris för de lägre skytteklasserna och att utreda saken samt upprätta stadgar valdes Tage Engelbrektsson, Nils Johansson och Gustaf Pettersson.

§14.
Att jämte ordföranden representera gillet vid förbunds- och kretsmöten valdes Ernst Larsson och Gustaf Pettersson.

Under året ha följande utmärkelsetecken förvärvats:

Intyg till Gustaf Larsson, intyg och L. Å. S. av Tage Engelbrektsson.
Bronsmedalj samt Bronsmedalj: fältskjutning till Nils Johansson.
Bronsmärke och bronsmedalj av K. E. Kardell, och Sven Johansson.
Bronsmedalj: fältskjutning till K. E. Karlström.
Stålmärke av Gösta Gran, Erik Nilsson och Ejnar Nilsson.
Statyetten har erövrats för alltid av Gustaf Larsson för 97 p.
Damernas Vandringspris har erövrats av Tage Engelbrektsson för 141 p.
Stockholms -Tidningens -"- Evert Andersson för 18 tr.
Örtomta- Pokalen -"- Ejnar Svensson för 30 tr.
Stockholms Tidn. Av år 1935 -"- Tage Engelbrektsson för 136 p.
-"- -"- -"- 1936 -"- K. E. Karlström för 133 p.
-"- -"- -"- 1937 -"- Nils Johansson för 137 p.

Som ovan
Justerat: tomt Ernst Larsson
Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla skyttegille i kommunalrummet
den 8 maj 1940.

§1.
Ordföranden, vilken förklarade årsmötet öppnat, hälsade de närvarande välkomna.
§2.
Att leda dagens förhandlingar utsågs ordf.

§3.
Mötet förklarades vara i laga ordning kungjort.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Gustaf Pettersson och Erik Andersson.

§5.
Års- och revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§6.
På revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen och kassaförvaltaren full och tacksam ansvarsfrihet för 1939 års räkenskaper och förvaltning.

§7.
Att bestämma dagen för skjutningarnas början uppdrogs åt Ordf., v.ordf., Gustaf Pettersson och Ernst Larsson.

§8.
Beslöts att under året 50 fria skott skulle utdelas till skyttarna i I och rekrytklasserna, samt fria skott till de skyttar vilka deltaga i gruppskjutningar. Ammunitionen skall under året lämnas till självkostnadspris och av det förråd, som nu finns, får utdelas högst 40 skott pr. man.

§9.
Att vidtala materialförvaltaren utsågs Gustaf Pettersson och att ordna frågna angående markörer utsågos G. Larsson och K. E. Wall.

§10.
Åt ordföranden uppdrogs att ombesörja reparation av tvänne av gillets gevär, vidare uppdrogs åt Ordföranden och Ernst Larsson att undersöka möjligheterna för skjutbanans förflyttning till centralare plats samt om statsbidrag till en sådan förflyttning kan erhållas.
§11.
Att jämte ordföranden representera gillet vid förbunds- och kretsmöten utsågos Ernst Larsson, Gutaf Pettersson och K. E. Wall.

§12.
Till Ordförande för 1940 utsågs enhälligt Gustaf Larsson.
§13.
I tur att avgå ur styrelsen voro : Ernst Larsson, Gustaf Pettersson, K. E. Karlström, Nils Johansson och Einar Svensson, med suppleanterna Erik Pettersson och Inge Håckerström, samtliga dessa omvaldes för en tid av två år.

Till revisorer omvaldes Th. Johansson och Tage Engelbrektsson samt som supleant nyvaldes Åke Wall.

Under förra året förvärvades följande utmärkelsetecken:
Intyg av Gustaf Larsson och Tage Engelbrektsson. Stålmärke av Evert Nilsson.
Stockholms - Tidningens vandringspris av Evert Andersson med 18 tr., Vandringsstatyetten av Gustaf Pettersson med 94 poäng, Örtomta - Pokalen av Tage Engelbrektsson för alltid med 29 tr.
Stockholms - Tidningen av 1935 Tage Engelbrektsson 139 p.
-"- -"- 1936 Carl - Erik Carlström 137 p.
-"- -"- 1937 Nils Johansson 131 p.
-"- -"- 1938 Hans Gustafsson 143 p.
Juniorpokalen av Hans Gustafsson för 128 p.
( 59+57= 116) + (10+10x20/100= 12) = 128

Som ovan
Ernst Larsson
Justerat:

Protokoll fört vid sammanträde med Törnevalla Skyttegille i Törnevalla kommunalrum den 1 maj 1941.


§1.

Sammanträdet öppnades av ordföranden, vilken hälsade de närvarande välkomna.
§2.
Att leda dagens förhandlingar utsågs Ordföranden.

§3.
Till justeringsmän valdes Tage Engelbrektsson och K. E. Wall.

§4.
Styrelse- och revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§5.
På revisorernas förslag beviljades styrelsen och kassaförvaltaren full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper och förvaltning.

§6.
Att uppgöra program för sommaren jämte tjänstgöringslistor utsågos Gustaf Larsson, Tage Engelbrektsson och Ernst Larsson.

§7.
Att jämte ordföranden representera gillet vid förbunds- och kretssammanträden utsågos Ernst Larsson, Gustaf Pettersson och K. E. Wall.

§8.
De uppgjorda stadgarna för de av syföreningen skänkta vandringspriserna föredrogos och godkändes.

§9. Till ordf. omvaldes Gustaf Larsson
Till ledamöter i styrelsen omvaldes för 2 år Knut Knutsson, Erik Dart, K. E. Wall och Evert Johansson, samt nyvaldes Evert Andersson.
Till styrelsesuppleanter valdes hans Gustafsson och Åke Wall.
Till revisorer omvaldes Thure Johansson och Tage Engelbrektsson med Artur Andersson som suppleant.

Under år 1940 förvärvade utmärkelsetecken:
Intyg: Tage Engelbrektsson
Silvermärke: Nils Johansson
Stålmärke: Lars Gustafsson
Nils Gustafsson
Lennart Thuresson
Förbundets bronsmedalj: Hans Gustafsson
Fältskjutningsmedalj: silver: Nils Johansson
årtal till agraff: Tage Engelbrektsson
brons: Hans Gustafsson
Vandringsprisstatyetten: Gustaf Pettersson 85 p.
Stockholm- Tidningens: Gustaf Larsson 28 tr.
Juniorpokalen: Hans Gustafsson 114+135=249
Stockholm- Tidningens av 1935 Tage Engelbrektsson 144
-"- -"- 1936 K. E. Wall 127
-"- -"- 1937 Nils Johansson 132
-"- -"- 1938 Hans Gustafsson 134

Som ovan
Ernst Larsson
Justerat:Protokoll fört vid årssammanträde med Törnevalla skyttegille i Herrbeta
den 4 april 1942.


§1.

Sammanträdet öppnades av ordföranden, vilken även utsågs att leda dagens förhandlingar, till sekr. utsågs undertecknad.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes K. E. Wall och Tage Engelbrektsson.

§3.
Föredrogos styrelse- och revisionsberättelsen.

§4.
På revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 1941 års räkenskaper och förvaltning.

§5.
Beslöts att skjutningarna vid gillets bana skola börja den 1 maj då en fältskjutning skall anordnas.
§6.
Uppdrogs åt ordföranden att ombesörja erforderliga reparationer vid banan och åt undertecknad att uppgöra tjänstgöringslista för året.

§7.
Att jämte ordföranden representera gillet valdes Carl - Eric Carlström, tage Engelbrektsson och K. E. Wall.
§8.
Årsavgiften för 1942 bestämdes till 2 kr. för IV, III och II klasserna 1 kr. för I och rekrytklasserna. Fri ammunition skola tilldelas de skyttar, vilka deltaga i grupp- fältskjutningar.
§9.
Beslöts verkställa ompipning av 2 av gillets gevär och samtidigt framföra en vördsam begäran till gillets damer om dessa ville bekosta denna reparation.

§10.
Då förslag framkommit om anordnande av ett lotteri för att därigenom förstärka gillets kassa beslöts att ett sådant skulle anordnas och till lotterikommitté utsågos K. E. Wall, Tage Engelbrektsson och Erik Pettersson.

§11.
Vid företaget val utsågos: till ordf för 1942 Gustav Larsson och till styrelse-ledamöter för 2 år, Ernst Larsson, Gustaf Pettersson, Karl Erik Karlström, Nils Johansson och Einar Svensson och till suppleanter Erik Pettersson och Inge Håckerström. Till revisorer omvaldes Ture Johansson och Tage Engelbrektsson med Artur Andersson som suppleant.
§12.
Under 1941 hava följande utmärkelsetecken förvärvats:
Intyg: av Tage Engelbrektsson, uppflyttning till Kl.5
av Gustav Larsson
Fältskyttemedalj i silver: Carl - Erik Karlström
Skyttemärke i brons: Hans Gustafsson
-"- stål: Gillis Svensson
Vandringsprisstatyetten: Gustav Larsson 99 p.
Stockholm - Tidningens: Carl - Eric Carlström 26 tr.
Juniorpokalen: Hans Gustafsson

Som ovan
Ernst Larsson
Justerat:

Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttegille: Rycklösa den 2 maj 1943.

§1.
Mötet öppnades av ordf. vilken hälsade de närvarande välkomna.

§2.
Att leda dagens förhandlingar utsågs ordf. och att föra protokoll undertecknad.

§3.
Att justera dagens protokoll valdes Tage Engelbrektsson och Nils Johansson.

§4.
Föredrogos styrelsens och revisorernas berättelser, vilka efter godkännande lades till handlingarna.
§5.
På revisorernas förslag beviljades styrelsen och kassaförvaltaren full och tacksam ansvarsfrihet för 1942 års räkenskaper och förvaltning.

§6.
Beslöts att skjutningarna vid gillets bana skall börja den 16 maj.

§7.
Beslöts att de av gillets gevär som äro i behov av ompipning snarast skola repareras.
§8.
Att jämte ordf. representera gillet vid förbunds- och kretsmöten valdes K. E . Karlström, Tage Engelbrektsson och K. E. Wall.

§9.
Årsavgiften för 1943 bestämdes till 2.- kr för IV III och II klasserna samt 1.- kr för I och rekrytklasserna. Fri ammunition skola tilldelas de skyttar, vilka deltaga i gruppfältskjutningarna inom förbundet och kretsen.

§10.
Beslöts att stadgarna för Damernas vandringspris skola ändras evad det gäller tid för skjutningen. I stället för att tävling sker vid årets första fältskjutning skall tävlingen äga rum vid höstens första fältskjutning.

§11.
Vid företaget val valdes till ordförande Gustav Larsson, till styrelseledamöter omvaldes E. Dart, K. E. Wall, Evert Johansson och Evert Andersson samt nyvaldes Tage Engelbrektsson, till styrelsesuppleanter valdes Hans Gustafsson och Åke Wall. Till revisorer valdes Thure Johansson och Artur Andersson med Nils Petersson som suppleant.


§12.
Under 1942 hava följande utmärkelsetecken förvärvats :

Statens : Intyg Tage Engelbrektsson
Gustav Larsson
Guldmärke Nils Johansson
K. - E. Karlström
Silvermärke Knut Knutsson
Inge Håckertström
Bronsmärke Åke Wall
Stålmärke Ingemar Eliasson
Holger Karlsson
Förbundets: Silvermedalj Nils Johansson
K. E. Karlström
Agraff till silvermedalj i fältskjutning Nils Johansson
Silvermedalj -"- Hans Gustafsson

Gillets vandringspriser:
Vandringsprisstatyetten K. E. Karlström 90 p.
Stockholm - Tidningens K. E. Karlström 21 tr.
Damernas i IV o III kl. Tage Engelbrektsson 146,5 p.
II o I kl. Hans Gustafsson

Som ovan
Ernst LarssonProtokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttegille
lördagen den 22 april i Manstorp 1944.

§1.
Mötets öppn. Mötet öppnades av ordf herr Gustav Larsson som hälsade de närvarande välkomna.

§2.
Ordf. Att leda dagens förhandlingar valdes ordf. och protokollförare undertecknad.

§3.
Justeringsm. Till justeringsmän valdes K. E. Carlström och Evert Andersson.
§4.
Årsberättelse. Styrelsens berättelse för år 1943 upplästes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§5.
Revisorberät. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes samt full ansvarsfrihet beviljades den avgående styrelsen.

§6.
Skjut. början. Beslöts att skjutningarna vid gillets bana skall börja söndagen den 30 april.
§7.
Reparationer m.m. Uppdrogs åt K. E. Wall att tillse om eventuella reparationer vid skjutbanan samt träffa uppgörelser för året med föregående materialförvaltare Fredriksson och markören Karlsson.
§8.
Årsavgift. Årsavgiften för året beslöts i likhet med föregående år 2 kr för klasserna 2 - 5 och 1 kr rekryt - I.

§9.
Fri amunit. Fri amunition beslöts skulle utgå med 50 skott pr skytt i rekryt och första klass, ( korthållsamunition för rekryt och skarp för klass I ) samt fri amunition i stridsskjutning vid krets och förbundstävlingar.
§10.
Inköp. Beslöts inköpa 1000 korthållspatroner samt remmar till gillets gevär.
§11.
Markering. Vid tävlingar om gillets vandringspris beslöts att i skolskjutningen sluten markering skall tillämpas.


§12.
Gravering. Beslöts att gillets vandringspris skal graveras att svara för att detta blir utfört med rätta innehavares namn utsågs K.E.
Carlström.
§13.
Cuptävl. På förslag beslöts att utslagstävling i skolskjutning skall anordnas och att ett av gillets lagpris uppsattes.

§14.
Tävl. bestäm. Till tävlingsbestämmelser antogs ett förslag av Nils Johansson som även jämte K. E. Carlström fick i uppdrag att vara tävlingskomite i denna tävling.

§15.
Icke delta. Ett förslag att anordnare av fältskjutning om gillets vandringspris skulle ha rätt att delta godkändes inte.

§16.
Prisfond. Gillet beslöt bilda en prisfond av nettot femtio ( 50 ) kr från fältskjutningen vid Elvestad den 10. 4 vartill allmänheten skänkte priser.
§17.
Tävl. komite. Till att uppgöra årets skjutprogram samt tillika utgöra tävlingskomite i fältskjutning och övriga tävlingar utsågs Tage Engelbrektsson Gustav Larsson och K. E. Wall den förstnämnde blev sammankallande samt Hans Gustavsson supleant.
§18.
Ny bana. Gillets dröm sedan starten att få sin skjutbana förlagd till Linghemstrakten vilket skulle medföra större träningsflit och större medlemsantal.
I banans nu bristfälliga skick, svårskjutna, med oländigt läge och med tidpunkten i elfte timmen för statsanslag beslöts tillsätta en komite, vilka blevo Tage Engelbrektsson, K. E. Carlström, Hans Gustavsson och Nils Johansson som sammankallande, att undersöka de möjligheter som finns.

§19.
Ordf. Till gillets ordf. valdes herr Gustav Larsson.

§20.
Ledamöter. Av de i tur avgående ledamöterna omvaldes K. E. Carlström och Nils Johansson. Gillets mångårige kassör Gustav Pettersson och sekreteraren Ernst Larsson undanbado sig återval, Hans Gustavsson nyvaldes i övrigt beslöts minska antalet ledamöter från 11 till 9.

§21.
Supleant. Styrlesesupleanter blevo Erik Pettersson och Inge Håckerström.
§22.
Revisorer. Till revisorer valdes Ture Johansson och Gustav Pettersson med Nils Pettersson som ersättare.

§23.
Ombud. Till ombud jämte ordf. vid förbunds och kretsmötena omvaldes K. E. Wall K. E. Carlström och Tage Engelbrektsson.

§24.
Hedersledamöter. Ordf frambar gillets tack till de avgående styrelseledamöterna, Ernst Larsson och Gustav Pettersson valdes till gillets hedersledamöter.

§25.
Konstituerande. Mötet avslutades och styrelsen konstituerades följande:
Nils Johansson sekt och K. E. Carlström kassaförvaltare, skjutchef Evert Andersson, instruktör Tage Engelbrektsson.

§26.
Utmärkelser. Under året hava följande utmärkelsetecken erövrats:

Intyg av Tage Engelbrektsson med uppflyttning i klass V
Gustav Larsson
Karl - Erik Carlström
Nils Johansson

Märke silver Sven Svenstrand
Erik Pettersson
Hans Gustavsson
-"- stål Sune Karlsson
Göte Nitzell
K. E. Andersson
Bror Andersson

Gillets vandringspriser:
Statyetten Tage Engelbrektsson 90 p.
St. Tidningens Tage Engelbrektsson 27 tr.
Damernas 3-5 Erik Darth 125 p.
-"- 1-2 Lars Gustavsson 105,5 p.

Som ovan
Gustav Larsson Nils Johansson

CarlEric Carlström


Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttegille söndagen den 8 april
i Bjärby. 1945.

§1.
mötets öpp. Ordf. hr. Gustav Larsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
§2.
ordf. Att leda dagens förhandlingar utsågs hr. Gustav Larsson.

§3.
föredragsl. Föredragningslistan upplästes och godkändes.

§4.
justerings. Till justeringsmän valdes Evert Andersson och Karl - Erik Carlström.
§5.
protokoll Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§6.
årsberätt Styrelsens årsberättelse upplästes och godkändes.

§7.
revition Revisorernas berättelse upplästes och godkändes samt styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.

§8.
skjutning Skjutningarna vid gillets bana beslöts börja söndagen den 29 april.
§9.
avgift Årsavgiften beslöts för året i likhet med föregående år
2 :- för klasserna 2 - 5 samt 1 :- för rekryt och första.

§10.
amuniti. Fri amunition beslöts utgå oförändrat med 50 skott per skytt i rekryt och första klass samt fria skott till gillets grupp i stridsskjutning vid krets och förbundstävlingar.

§11.
program Att uppgöra årets skjutprogram utsågs Tage Engelbrektsson Gustav Larsson och K. E. Wall.
§12.
komite Till fältskyttekomite valdes Tage Engelbrektsson Hans Gustafsson och Åke Wall.

§13.
cupen Kupptävling beslöts för året anordnas med behållande av förgående års bestämmelser och till K. E. Carlström och Nils Johansson uppdrogs att vara denna tävlings komite.

§14.
mästersk. På förslag beslöts att mästerskapstävling i skolskjutning skal anordnas för året och bestämmelserna enligt förslag av undertecknad antogs.

§15.
m.tecken Ett slags mästerskapstecken beslöts skulle utgå vars utseende styrelsen fick i uppdrag att fastställa. Dessutom beslöts att gillets värja som hemfördes av ett 3 mannalag vid St. Tidningens Riksskyttetävling på hemmabanan 1944 skulle uppsättas som vandringspris å vilket mästerskapsskyttarnas namn, årtalet och poengen på gillets bekostnad skulle graveras, priset skulle dock ej kunna erövras för alltid.
Mot erövringsbestämmelserna reserverade sig 40 % av de närvarande på grund av värjans ringa värde samt svårigheten med åren att hålla denna ömtåliga sak väl vårdad.

§16.
banans Den av föregående årsmöte valda kommiten för
flyttning skjutbanans förflyttning avlämande en skriftlig redogörelse som efter uppläsning godkändes till handlingarna. Ur denna framgick en del möjligheter och vilkor som står till buds.
På grund av nuvarande banans dåliga beskaffenhet och läge fast med hopp om betydligt större medlemsantal vid en ny med bättre läge beslöts, trots begäran av högt årligt arrende, att kostnadsförslag skall infodras och statsbidrag sökas för en ny bana, å Linghems Gårds ägor vid första skjutbanans plats, m förbindelse för minst 25 år kunde tecknas. Att handha ärendet uppdrogs åt en komite bestående av herrar Ernst Larsson Tage Engelbrektsson och Karl - Erik Carlström.

§17.
stadgeänd- Den av föregående årsmöte beslutade tillämpningen av
ring sluten markering under 1944 vid tävlingar om gillets vandringspriser " Damernas " och " Statyetten " godkändes som tillägg i tävlingsstadgarna.
§18.
K.G skjut. Skrivelse från Ö. S. F. Med uppmaning att med hemvärnets bistånd söka anordna skjutning med automatvapen vartill förbundet skulle gällda vissa kostnader upplästes, Tage Engelbrektsson och Nils Johansson fick i uppdrag att underhandla och söka anordna sådan skjutning.


§19.
försäkring På förslag beslöts att gillets egendom skulle brandförsäkras.
§20.
Mötet beslöt tillsätta en särskild förvaltare till lättnad för kassören som uppgör inventarieförteckning och därpå värdeuppskattning av gillets materieler vilket uppdrogs åt Tage Engelbrektsson.
§21.
inköp Att göra de vid sammanträden beslutade inköpen updrogs åt kassören.
§22.
stadgar Ett framkommet förslag att låta trycka 100 exemplar av gillets stadgar uppsköts på grund av att de delvis behöver omarbetas.
§23.
priser Till statsprisskjutningen beslöts anslå efter 1 :- pr skytt i rekrytklassen och i övrigt följa prisfördelningstabellen i årets skyttebok.
§24.
Amunition Amunitionspriset 10 öre pr skott beslöts hållas oförändrat.
§25.
Ordf Till gillets ordf nyvaldes herr Tage Engelbrektsson efter hr Gustav Larsson som avböjde förnyat återval.

§26.
ledamot Av de i tur avgående ledamöterna omvaldes K. E. Wall och Evert Andersson samt nyvaldes Åke Wall i övrigt beslöts att minska antalet ledamöter med 2.

§27.
revisorer Till revisorer valdes hr Ture Johansson och Gustav Pettersson med Nils Pettersson som supleant.

§28.
ombud Till gillets ombud vid krets och förbunds mötena omvaldes Tage Engelbrektsson K. E. Wall och Karl - Erik Carlström.
§29.
prisut m.m. Årsmötet avslutades med prisutdelning varefter den avgående ordf tackade för de år som gått och särskilt de äldre för det goda samarbete som varit rådande.
Gillets tack framfördes av den nyvalde ordf som även uttalade förhoppningen om ett fortsatt bistånd till gillets fromma.

Utmärkelsetecken erövrade under året :

Högre årtalsm. brons Tage Engelbrektsson
Intyg till b. å. b. K. E. Carlström
Nils Johansson
Skyttemärke guld Hans Gustafsson
Fältskytteagraff K. E. Carlström
Hans Gustafsson
Skolskyttemedalj S Hans Gustafsson
Statyetten Nils Johansson 89 p
Damernas klass 3 - 5 Hans Gustafsson 135 p
1 - 2 Lars Gustafsson 100,5 p
Stockholms tidningen Hans Gustafsson 28 tr
Gillets första Cuptäv. Hans Gustafsson 45 p


Som ovan : Nils Johansson
Justeras: sekr.
Evert Andersson

Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttegille
måndagen den 22 april 1946 i Bjärby.


§1.
Mötet öppnades av ordf hr Tage Engelbrektsson som hälsade de närvarande välkomna.
§2.
Att leda dagens förhandlingar utsågs ordf.

§3.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes hr. Evert
Andersson och Hans Gustafsson.

§4.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

§5.
Styrelsens årsberättelse upplästes och godkändes.

§6.
Revisorernas berättelse och styrelsen beviljade ansvarsfrihet.

§7.
Årsavgiften beslöts hållas oförändrad med 2 :- i klass 2 - 5 samt 1 :- för rekryt och första.
§8.
Amunitionspriset 10 öre behölls oförändrat.

§9.
fri amunit. Fri amunition beslöts utgå med 50 fria skott till rekryt och första klass samt fria skott till gillets grupp i stridsskjutningen vid krets och förbundstävlingar. Dessutom beslöts utdela värvningsserier till medlemmar under 21 år som värvar ny medlem i åldern 15 - 20 år med 10 skott pr värvad skytt.

§10.
skjutbane För den komite på 3 personer som haft att handha ärendet om
komite ny skjutbanas ordnande lämnades en redogörelse av ordf om hur långt detta arbete fortskridit. Mötet beslöt att även för året uppdra åt en kommite att verka i samma sak. I kommiten omvaldes hr Ernst Larsson och Tage Engelbrektsson samt nyvaldes Nils Johansson i stället för K. E. Carlström som lämnat gillet.

§11.
markör Att träffa uppgörelse med markör och materielförvaltare samt vidtaga åtgärder för nödvändiga reparationer utsågs K. E. Wall och Tage Engelbrektsson.
§12.
Stadgeänd. I förslag till omarbetning av gillets stadgar antogs i paragraferna två, sex och elva de efter omarbetning genom nådig kungörelse den 25 maj 1945 fastställda grundstadgarna.

I § 1 godkändes som tillägg efter Törnevalla Skyttegille : stiftat den 25 juli 1908.

I § 5 Aktiv medlem hänförbar till skjutklass två - fem erlägger en årlig avgift av 2 :- kr samt rekryt och första klass 1 :- kr godkändes inte utan ett motförslag om att aktiva medlemmars avgifter årligen skulle bestämmas av årsmötet vann med en röstövervikt av en röst.

Vidare godkändes följande :
I § 9 Styrelsens antal ledamöter ändras från 10 till 6 samt ändring av antalet ledamöter för beslutsmässighet från 3 till 4.
Tillägg i § 11 att utse lämplig person till skjutchef.
Tillägg i § 13 Skjutchefen åligger att utöva tillsyn över skjutbanan och all nödig materiel att denna alltid är i brukbart skick att själv eller genom sakunnigt biträde leda skjutningar och tävlingar å skjubanan. Kassören och skjutchefen åligger att vid varje årsskifte inventera samt upprätta förteckning över gillets inventarier.

Ändring i femte stycket § 16 Kallelse till gillets sammanträde vare sig ordinarie eller extra skall ske minst 8 dagar förut genom annonsering o.s.v.

På förslag om övriga synpunkter godkändes :
Att skytteföreningen på alla ställen ändras till skyttegillet eller gillet,
Att all gammal stavning omändras till den nu använda t. Ex. f ersättes med v o.s.v.
Att stryka alla o efter moment nr som inte har någon motsvarighet i grundstadgan.
§13.
mästerskap På förslag av styrelsen om utökning av märkestävlingen
beslöts anordna sådan för tredje, fjärde och femte klass med ett utdelat tecken samt för rekryter med tecken i brons.

§14.
nytt vpr Beslöts uppsätta den vid kretstävlingen i stridsskjutning 1946
erövrade " Östsvenska pokalen " till tävling med början för året.
Av två framlagda förslag till tävling härom dels till bästa gillesskytt vid förbundstävling, dels till cuppris segrade första förslaget.
Till tävlingsbestämmelser antogs, att priset skall utgå till den oavsett klass som uppnår bästa träffresultat i huvudskjutningen vid förbundets fältskjutning och för att bli ständig egendom skall priset erövras 4 gånger därav 2 i följd.
§15.
nytt pris Till ersättningspris i klass I - II i stället för damernas andra vpr
som för alltid utgått med året beslöts utse hr K. E. Wall att vädja till damerna om nytt pris. I övrigt beslöts ur prisfonden anslå till ett pris i rekrytklassen, samt om nytt dampris icke stod att erhålla även anslå till ett nytt pris för klasserna I - II. Styrelsen fick i uppdrag att dels fastställa tävlingsbestämmelser dels fullmakt att ur prisfonden anslå til dessa priser.
§16.
kortsystem I anledning av att erbjudande från firma ( farma, farena ?? ) Linköping av ett slags kortsystem att använda som förenkling i stälelt för protokollsbokföring av skjutresultat vid skjutbanan uppdrogs åt sekreteraren att utröna och till styrelsen framlägga om erhållna synpunkter.
§17.
tävlingsstadg. Beslöts att ur tävlingsstadgarna för vandringspris stryka föregående års tillägg som gäller om sluten markering samt strykning av stipulerad dag för tävling om damernas vandringspris.

§18.
tillägg i stadg. Till stadgarna för statyettävlingen antogs en sedan början tillämpad regel att föregående års innehavare skjuter först och han skall härför inställa sig vid skjutbanan senast en timme efter utsatt klockslag för tävlingens början.

§19.
tävlingsdag Ett uppkommet förslag att framflytta vissa tävlingar till tidigare tidpunkt på året föranledde diskussiton. De flesta ansågo att tävlingar av större betydelse bör vara förlagda till slutet av skolskyttesesongen då största antalet skyttar är tränade, i övrigt vidtogs inga åtgärder.

§20.
100 exp Beslöts att sedan gillets stadgar blivit godkända låta trycka 100 exemplar.
§21.
pris fördeln. I fråga om statsprisskjutningen beslöts anslå efter 1 :- kr pr deltagande skytt i rekrytklassen och i övrigt följa skyttebokens bestämmelser.
§22.
brand förs. Den vid föregående årsmöte beslutade brandförsäkringen av gillets inventarier uppdrogs åt ordf, kassör och skjutchefen att ombesörja.
§23.
remmar Beslöts inköpa remmar till gillets gevär.

§24.
Särskjut. Eftersom särskjutning vid tidigare tillfälle i fältskytte anordnats vid lika träffantal i tävling om gillets vpr har vissa åsikter velat göra gällande att detta varit en tradition. Mötet beslöt dock fastslå att gällande förbundsstadgar skall följas där gillets tävlingsdeltagare visar sig ofullständiga.
§25.
besvärsskriv. På grund av upprepade ändringar av tävlingsbestämmelserna vid kretsens stridsskjutning dels genom större antal skyttar i grupperna dels lägre poengberäkning och vid en del tillfällen litet antal figurer att beskjuta. Ändring och arrangemanger till mindre föreningars nackdel.

Mötet beslöt med uppdrag åt sekreteraren att till kretsmötet skriftligen som gillets förslag begära om återgång till tidigare poengberäkning som ger högre handikap efter ett från början avvägt värde, samt vidare föreslå att minst 30 figurer ( träffbara ) måste finnas för att delvis eliminera möjligheten av att genom arrangemanget göra handikapen till ett minimum.

§26.
skjut. börj. Skjutningen vid gillets bana beslöts börja den 1 maj men utan medverkande av lejd markör.

§27.
ordf Till gillets ordf valdes hr Tage Engelbrektsson.

§28.
ledamöt Av de i tur avgående ledamöterna omvaldes Hans Gustafsson och Nils Johansson och nyvaldes Ingemar Eliasson.

§29.
suppleant Till styrelsesupleanter valdes Inge Håckerström och Erik Pettersson.
§30.
revisorer Till revisorer utsågs hr. Ture Johansson och Gustav Pettersson med Nils Pettersson och Erik Dart som supleanter.

§31.
ombud Till gillets ombud vid krets och förbundsmöten utsågs Tage Engelbrektsson och Hans Gustafsson.

§32.
Mötet avslutades med utdelning av priser och märken.

Som ovan
Nils Johansson
Sekr.
Justeras : Evert Andersson Hans Gustafsson Utmärkelser och vpr förvärvade under 1945.

Statens : Högre årtalsm. silver Gustav Larsson
Intyg för h. i silv. Tage Engelbrektsson
lägre årtalsm. br Karl - Erik Carlström
Nils Johansson
Skyttemärke br. Ingemar Eliasson
Förbundets : Skolskyttemedalj guld Hans Gustafsson
br. Ingemar Eliasson
Fältskyttemedalj br Nils Pettersson
Ingemar Eliasson
Gillet : Mästerskapet Tage Engelbrektsson 131 p
Statyetten för året Hans Gustafsson 105 p
St. Tidningen för året Nils Johansson 29 tr.
Damernas i klass 3-5 för året Tage Engelbrektsson 134 p
-"- i klass 2-1 för alltid Lars Gustafsson 126,5


Protokoll fört vid extra gillessammanträde den 2 juni 1946 vid skjutbanan.


§1.
Mötet öppnades av ordföranden.

§2.
Till justeringsmän för protokollet E. Andersson H. Gustafsson.

stadgeändr. Med anledning av ett vid årsmötet beslutad stadgeändring i § 5 angående medlemmars avgifter till föreningen visat sig vara ofullständig enligt grundstadgan beslöts enhälligt upphäva årsmötets beslut och styrelsens förslag till ändring antogs med följande lydelse :
Aktiv medlem hänförbar till skjutklass två - fem erlägger en årlig avgift av 2 :- kr samt rekryt och första klass 1 :- kr.

Som ovan Nils Johansson
justerat : sekr.
Evert Andersson

Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttegille
tisdagen den 29 april 1947 i Bjärby


§1.
Mötet öppnades av gillets ordf hr Tage Engelbrektsson som hälsade de närvarande välkomna samt uppläste dagens föredragslista.

§2.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Gustav Larsson och Inge Håckerström.
§3.
Styrelsens årsberättelse upplästes och godkändes.

§4.
Revisorenas berättelse upplästes och styrelsen och dess kassaförvaltare beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.

§5.
ny skjutb För skjutbanekommitens arbete redogjorde ordf som förklarade att utredningens stagnation berott på att förbundets skjutbanespecialist byggmästare K. E. Svensson som kallats för avvägning och uppgörande av ritningar inte kommit trots upprepade anmaningar under mera än ett års tid, med skärl av bl.a att gillets tur i ordningsföljden om stadsanslag för bygget även under väntetiden avanserar, därför att skjutbanebygget till förbundsstyrelsen är anmält sedan nära 2 år tillbaka.
§6.
amunitions Amunitionspriset för omladdningspatroner beslöts oförändrat
pris 10 öre med undantag för helt fabriskny amunition som bestämdes till 12 öre pr st.
§7.
fri amunit. Fri amunition beslöts utgå i likhet med föregående år.

§8.
markör mm Att träffa uppgörelse med markör och matrialförvaltare valdes K. E. Wall och till utförande av nödvändiga reparationer vid skjutbanan beslöts att söka ordna med medlemmarnas medverkan. Till arbetsledare härför utsågs Hans Gustafsson.

§9.
Stadge änd- I den av överstyrelsens verkställande utskott granskade och för
ring mindre ändringar återsända förslaget av gillets stadgar i omarbetat skick behandlades.
Överstyrelsens ändring enl. grundstadgan :
I § 12 ordet föryttra till avyttra.
I § 14 andra stycket, med hänvisning § § 36 och 77, att ändras till
92 -95.
I § 15 med hänvisning till § 87, med ändring till 81 och 83.
I § 16 tredje stycket, jämlikt grundstadgan § 83 med ändring till § 77. I § 17 mon 8, ombudens antal fem att ändras till tre.
I § 18 ordet föryttra till avyttra samt hänvisningen till § § 87, 88, 89 och 91 med ändring till 81 - 91 antogos samtliga.

Överstyrelsens förslag till ändring om passiv medlems årliga avgift 2 :- kr eller en gång för alla 25 :- kr i § 5 godkändes.
Ett tillägg i § 9 fjärde stycket att styrelsen utser inom sig eller utom sig vise sekr och kassaförvaltare godkändes.
Som tillägg i § 17 mon 9 godkändes med följande lydelse :
Val av ett ombud för deltagande i kretsmötet.
Paragraf 22 med lydelsen : Dessa stadgar ävensom ändringar av desamma skola för att vara gällande stadfästas av skytteförbundets överstyrelse ( verkställande utskott ), beslöts att stryka med anledning av att denna rek numera ej påfodras efter gällande grundstadgar.

§10.
Damernas Då gillets vandringspris kallad " Damernas " skänkt av
vpr skyttegillets Syförening år 1941 för alltid utgått med året för tre inteckningar av en och samme innehavare i tävling kombinerad skol och fältskjutning inom skjutklass tre - fem, beslöts enhälligt att skriftligen till gillets Syförening framföra vårt varma tack för dessa till skyttet så värdefulla gåvor som på detta sätt i över tjugo år varit till stöd och hjälp i vårt arbete för skyttets sak i vår hembyggd, samt även våga uttala vår förhoppning om Syföreningens så betydelsefulla stöd även i fortsättningen.

§11.
Vpr Gillets hederspris för god sesongsplacering i kretsens stridsskjutning 1946 beslöts uppsätta som vandringspris till tävling årligen vid förbundets vårfältskjutningar att utgå till den som upnår näst bästa resultat oavsett klass och för att bli ständig egendom skall priset erövras 3 gånger utan ordningsföljd.

§12.
Sesongspris I ett framkommet förslag till sesongspris för året beslöts att uppsätta och utdela till den gillesskytt i respektive skjutklass med klass 4 och 5 sammanräknade som uppnår sammanlagt högsta poeng i 5 skjutna serier under året, enl. respektive klassers skjutprogram, uppnådda på tävling å gillets eller främmande banor eller träning å gillets bana under ordinarie övningstid. Priset skall utgöras av en sked i silver till samtliga utom i rekrytklassen.

§13.
Rekrytledare Till ledare för rekrytklassen utsågs Åke Wall och Inge Håckerström att verka för denna klass spesiella intressen.
§14.
Förslag Att utarbeta förslag till eventuella tävlingar i anledning av gillets förtiåriga tillvaro år 1948 utsågs styrelsen.

§15.
1 :- pr skytt Till statspris beslöts anslå efter 1 :- kr pr skytt i rekrytklassen med variation uppåt enl skyttebokens förslag.

§16.
Lotteri Beslöts söka länstyrelsens tillstånd att anordna ett lotteri vilket gavs styrelsen i uppdrag att ombesörja.

§17.
Gevär Anmäldes att ett av gillets gevär är fullständigt utskjutet, men då de tre övriga är i utmärkt skick beslöts att icke vidtaga nogon åtgärd.
§18.
Hemb. Fest Beslöts att om möjligt söka anordna en hembygdsfest den 20 juli eller evt. Senare. Till festkomite utsågs Tage Engelbrektsson, Hans Gustafsson, Erik Pettersson, Nils Johansson och Inge Håckerström som även utsågs till sammankallande.

§19.
Kommite Beslöts att en kommite för ny skjutbanas anordnande skall fortsätta även under innevarande år vartill de tre avgående omvaldes.

§20.
Till cuptävlingskommite valdes Tage Engelbrektsson och Hans Gustafsson
§21.
Skjut början Beslöts att skjutningarna skall taga sin början den 18 / 5 med tävlingsdagar : Statyetten 3 / 8, Damernas 24 / 8, statspris R - I klass
7 / 9, dito för klass II - V 28 / 9 med mästerskap.

§22.
Till ordförande omvaldes hr Tage Engelbrektsson.

§23.
De i tur avgående styrelseledamöter K. E. Wall Evert Andersson och Åke Wall omvaldes.

§24.
Till styrelsesupleanter omvaldes Inge Håckerström och Erik Pettersson.
§25.
Till revisorer omvaldes Gustav Pettersson och Ture Johansson
samt supleant Nils Pettersson och Erik Darth.
§26.
Årsmötet avslutades med utdelning av under året erövrade
utmärkelser.

Tage Engelbrektsson Som ovan : Nils Johansson
ordf. sekr.

Gustav Larsson Inge Håckerström

Utmärkelser och vpr förvärvade under år 1946

Statens : Intyg h. å silver Tage Engelbrektsson
l. å. Nils Pettersson
l. å. brons Hans Gustafsson
skyttemärke guld Sven Svenstrand
silver Nils Pettersson
stål Bengt Gustafsson
Sune Landberg
Ingemar Andersson
Lars Adolfsson
Ingemar E. Andersson

Förbundets : Skolsky.m. silver Sven Svenstrand
brons Nils Pettersson
Åke Wall

Gillet : Mästerskapet Nils Johansson 132 p
rekryt dito Sune Landberg 190 p
Statyetten Hans Gustafsson 102 p
Stock. Tidn. för året Tage Engelbrektsson 32 p
Damernas vpr för alltid Tage Engelbrektsson 133 p
Damer. 2dra vpr för året Åke Wall 104,5 p
Öst. Svenska pokalen
för året Hans Gustafsson 28 tr.

Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttegille den 11 april 1948
kl 18 i villan Solhem ( Å. Wall )


§1.
Ordf Tage Engelbrektsson gav en kort återblick över gillets 40 åriga tillvaro samt förklarade årsmötet öppnat.

§2.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Evert Andersson och Ingvar Vilhelmsson.
§3.
Styrelsens årsberättelse uppläses och godkändes.

§4.
Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.
§5.
Amunitionspriset fastställdes i likhet med föregående år och gäller 12 öre för nytilverkade och 10 öre för omladdningpatroner.

§6.
Fri amunition beslöts utgå oförändrat.

§7.
Styrelsens förslag till firande av gillets 40 åriga tillvaro dels
med fältskjutning vid tidigast möjliga tillfälle i höst, vartill kretsens pluss Norsholms och Skärkinds skytteföreningar skal inbjudas, samt dels en familjefest under sommaren behandlades och godkändes.

§8.
För skjutbanekommitens arbete under året redogjorde ordf.

§9.
Att träffa uppgörelse med markör och matrialförvaltare för år 1948 utsågs Åke Wall och Inge Håckerström.

§10.
Beslöts giva styrelsen i uppdrag att utarbeta och fastställa årets skjutprogram med undantag för skolskjutningarnas början som fastställdes till den 17 maj.
§11.

Beslöts anordna en hembygdsfest söndagen den 18 juli evt. senare. Till festkommite omvaldes den föregående : Tage Engelbrektsson, Hans Gustafsson, Erik Pettersson, Nils Johansson och Inge Håckerström som var den sammankallande samt med utökning av Åke Wall.
§12.
Till skjutbanekommite omvaldes Ernst larsson, Tage Engelbrektsson och Nils Johansson med utökning av Evert Andersson och Hans Gustafsson.
§13.
Till ledare för rekrytklassen valdes Nils Pettersson och Åke Wall.
§14.
Till gillets ordf. valdes Tage Engelbrektsson.

§15.
Till styrelseledamöter omvaldes de avgående Hans Gustafsson Nils Johansson och Ingemar Eliasson.

§16.
Till styrelsesupleanter omvaldes Inge Håckerström och Erik
Pettersson.
§17.
Till revisorer omvaldes Gustav Pettersson och Ture Johansson
med Nils Pettersson och Erik Darth som supleanter.

§18.
Att representera gillet vid förbunds och kretsmötena omvaldes
Tage Engelbrektsson och Hans Gustafsson.

§19.
Mötet avslutades med utdelning av erövrade utmärkelser och
priser.

Som ovan Nils Johansson
sekr.
Justerat Tage Engelbrektsson
Evert Andersson ordf.


Under året 1947 erövrade utmärkelser och priser

Statens : Högre årtalsmärke silver Tage Engelbrektsson
mästarmärke brons Hans Gustafsson
intyg för l. å. m silver Nils Johansson
lägre årtalsmärke brons Ingvar Wilhelmsson
Hans Gustafsson
skyttemärke stål Rune Svensson
Roland Andersson

Gillets : Mästerskapet Tage Engelbrektsson 130 p
Rekrytmästerskapet Ingemar E. Andersson 153 p
Statyetten för året Nils Johansson 85 p
Stockh Tidningen Tage Engelbrektsson 27 tr
Damernas första vpr Nils Johansson 136,5 p
Damernas andra vpr Åke Wall 102 p
Öst. Svenska pokalen Hans Gustafsson 29 tr
Öst. Sv. p följepris Tage Engelbrektsson 26 tr

Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttegille
söndagen den 10 april 1949 i Åkerbogården.


§1.
Mötet öppnades av ordf herr Tage Engelbrektsson som hälsade de närvarande välkomna och vände sig därvid särskilt till dagens inbjudna, medlemmarna ur Skyttegillets syförening samt förklarade årsmötet öppnat.

§2.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Ernst Larsson och Ingvar Wlhelmsson.
§3.
Styrelsens årsberättelse upplästes och godkändes med undantag av att Ingvar Wilhelmsson mot en tävlingsbestämmelse av mindre betydelse, beträffande en överenskommelse om seriebyte i finalomgången tillerkändes segern i årets cuptävling.
§4.
Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§5.
Amunitionspriset beslöts oförändrat 12 öre pr st.

§6.
Fri amunition beslöts utgå oförändrat 50 skott pr skytt för rekryt och första klassare samt för gilets gruppskyttar vid förbundets och kretsens stridsskjutningar, men utökas att gälla även gillets lag i förbundets standartävling i skolskjutning.

§7.
Årets skolskjutningsverksamhet fick styrelsen i uppdrag att bestämma.
§8.
För skjutbanekommitens arbete redogjorde ordföranden. Till ny kommite omvaldes den föregående bestående av Tage Engelbrektsson Ernst Larsson Evert Andersson Hans Gustafsson och Nils Johansson.

§9.
Ett framlagt förslag att vid nya skjutbanan förse nya telefonanläggningen med jordkabel behandlades. Att fatta beslut i frågan hänsköts åt styrelsen.
§10.
Gillets två nyerövrade lagpriser varav ett erövrats för uppnådda 40 poeng i förbundets stridsskjutning samt en lagplakett från St. Tidningens rikstävling beslöts uppsättas som vandringspris. Vidare ett skänkt av Godsägare Ivar Lingheimer Linghems Gård med givarens önskan att utgå vid länstävlingen i fältskjutning, beslöts följande :

1 Ivar Lingheimers vandrings beslöts utgå till den som uppnår högsta resultat i huvudskjutningen vid Östergötlands skytteförbunds höstfältskjutning. Och priset skall för alltid utgå till den som erövrar detsamma 4 gånger utan ordningsföljd. Förslag till handikapp för yngre klassens skyttar avslogs.

2 Förbundspriset beslöts utgå till den som uppnår högsta resultat sammanlagt i förbundets vårfältskjutning samt kretsens höstfältskjutning och skall för alltid utgå till den som erövrar priset tre gånger därav två gånger i följd.
3 Stockholmstidningens vandringsplakett beslöts utgå till den som upnår högsta resultat vid St. Tidningens riksskyttetävling på hemmabanor och för att bli ständig egendom skall priset erövras 2 gånger utan ordningsföljd.
§11.
Frågan angående fester beslöts att ej anordna hembygdsfest i likhet med föregående år utan i stället härför söka anordna en basar under hösten. Till festkommite utsågs styrelsen med Åke Wall som sammankallande.

§12.
Till ledare för rekrytklassen utsågs Åke Wall Ingvar Wilhelmsson
och Inge Håckertström.
§13.
Till markör för åretn åtog sig Inge Håckerström.

§14.
Till ordförande omvaldes enhälligt Tage Engelbrektsson.

§15.
Till styrelseledamöter omvaldes de avgående K. E. Wall Evert Andersson och Åke Wall.
§16.
Till styrelsesupleanter omvaldes Inge Håckerström och Erik Pettersson.
§17.
Till revisorer omvaldes Ture Johansson och Gustav Pettersson med Nils Pettersson och Erik Darth som supleanter.

§18.
Till gillets representanter vid förbunds och kretsmötena omvaldes Tage Engelbrektsson och nyvaldes Nils Johansson.

§19.
Mötet avslutades med samkväm varvid Gillets Syförening bjöd på kaffe varefter erövrade utmärkelser och priser utdelades.


Linghem som ovan
Nils Johansson
Sekr.
Justerat :
Tage Engelbrektsson Ingvar Wilhelmsson
Ordf. Ernst Larsson


Under 1948 förvärvade utmärkelser och vandringspris

Statens : Intyg för h. å. m. guld Tage Engelbrektsson
lägre å. m. silver Nils Johansson
intyg för l. å. m silver Hans Gustafsson
Ingvar Wilhelmsson
skyttemärke silver Åke Wall
stål Ingvar Halldorf
Karl Axel Johansson
Ragnar Hahn
Ingeborg Kalén ( Nilsson )

Förbundets : Förtjänstemedalj silver Ture Johansson
K. E. Wall
Gustav Larsson år 1946 Ernst Larsson år 1945
Gustav Pettersson år 1945
Skolskjutningsmedalj guld Tage Engelbrektsson
silver Ingvar Wilhelmsson
Åke Wall
fältskjutningsmedalj brons Åke Wall

Gillet : Mästerskapet Ingvar Wilhelmsson 129 p
Rekrytmästerskapet Bengt Johansson 182 p
Statyetten för året Hans Gustafsson 87 p
Stockh. Tidningen Gustav Larsson 19 tr Damernas först vpr Tage Engelbrektsson 129 p
Damernas andra för alltid Åke Wall 118 p
Öst. Svenska pokal för året Hans Gustafsson 34 tr
följpris Tage Engelbrektsson 29 tr.

Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla Skyttegille
den 16. 4 1950 i Bjärby.

§1.
Mötet öppnades av ordf. som hälsade de närvarande välkomna.

§2.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Ernst Larsson och Gustav Larsson
§3.
Styrelsens årsberättelse upplästes och godkändes.

§4.
Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§5.
Amunitionspriset beslöts till oförändrat 12 öre pr st.

§6.
Fri amunition beslöts utgå i likhet med föregående år.

§7.
För skjutbanebygget och dess komittes arbete redogjorde ordföranden som även uppläste en kostnadskalkyl över återstående matrial och arbete till skjutbanans färdigställande. Då kostnaden därmed visade sig större än första kostnadsberäkningen samt att frivilligt arbete ej heller i nämnvärd utsträckning av flertalet av gillets medlemmar har kunnat erhållas så har därmed skjutbanebygget glidit in i ett betänksammare finnansiellt läge vilket föranledde en längre diskussion. Härvid beslöts att genom insamlingslistor söka erhålla mwedlemmarnas men även utomståendes hjälp i form av penningar arbetstid och matrial.
§8.
Att uppgöra årets skjutprogram uppdrogs åt Nils Johansson och Åke Wall.
§9.
Frågan angående anordnande av fest eller basar beslöts uppdra åt en kommite bestående av Tage Engelbrektsson Evert Andersson samt Åke Wall som blev den sammankallande.

§10.
Till rekrytledare omvaldes Åke Wall Ingvar Wilhelmsson och Inge Håckerström.
§11.
På förslag beslöts om ändring av tidigare bestämmelser, att skytt som anordnar fältskjutning om vandringspris skall äga rätt att tävla om dessa, utom av den som är prisets förvarare.
§12.
Till gillets ordf. omvaldes Tage Engelbrektsson.

§13.
Till ledamöter omvaldes avgående Nils Johansson och Ingemar Eliasson och nyvaldes Ingvar Wilhelmsson efter Hans Gustafsson som avflyttat från orten.
§14.
Till styrelsesupleanter omvaldes Erik Pettersson och Inge Håckerström.
§15.
Till revisorer omvaldes Ture Johansson och Gustav Pettersson med Nils Pettersson och Erik Darth som supleanter.

§16.
Till representant vid förbunds och kretsmötea där föreningar och gillen skall representeras med en pr femtionde medlem valdes Tage Engelbrektsson med Ingvar Wilhelmsson som ersättare.

§17.
Mötet avslutades med utdelning av erövrade priser och märken därefter samkväm varunder insamlingslistor cirkulerade.

Som ovan : Nils Johansson
Tage Engelbrektsson sekr.

Under 1949 förvärvade utmärkelser och vandringspris
Statens : Intyg för h. å m guld Tage Engelbrektsson
l. å m guld Nils Johansson
l. å m silver Hans Gustafsson
Mästarmärke brons Tage Engelbrektsson
Skyttemärke silver Einar Johansson

Förbundets : Fältskyttemedaljen guld Hans Gustafsson

Gillets : Mästerskapet Nils Johansson 131 p
Statyetten för året Hans Gustafsson 92 p
Stockh. Tidn. Tage Engelbrekstsson 24 tr
Damernas första vpr Tage Engelbrektsson 128 p
Damernas andra vpr Einar Johansson 103,5 p Öst. Svenska pokalen
för alltid Hans Gustafsson 31 tr
Öst. Svenska följepris
för alltid Tage Engelbrektsson 22 tr
Lingheimers vpr för året Hans Gustafsson 36 tr
Förbundspokalen Hans Gustafsson 61 tr
Plaketten St. Tidn Hans Gustafsson 195 p

Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan